آگهي فراخوان عمومي شناسايي و ارزيابي جذب سرمايه گذار جهت احداث و بهربرداري كارخانه فرآوري سنگ معدن مس كرور (Kerver)
مناقصه 1199113
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد مطابق با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران ، نسبت به شناسايي و انتخاب سرمايه گذاران داخلي و خارجي واجد شرايط ، جهت تامين سرمايه و اجراي بصورت طرح و اجرا، با استفاده از روش تامين مالي B.O.O اقدام نمايد.
 يکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع :شناسايي پيمانكار جهت عمليات باطله برداري و استخراج از معدن مس كرور
مناقصه 1199114
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد نسبت به شناسايي پيمانكاران متقاضي جهت عمليات باطله برداري و استخراج معدن مس كرور با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ٢٧ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي موتورخانه در محل رستوران مركزي مس خاتون آباد
مناقصه 4199129
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذارنمايد
 يکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل مجتمع مس سونگون
آگهي مناقصه شماره 3199125
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢٠ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان اداري بازرسي فني سايت ميدوك مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 4199128
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي مزايده شماره93
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 21 گروه از اقلام و تجهيزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع هاي مس سرچشمه، شهربابك و سونگون را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند:
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ديوار و كانال بتني تيل كارخانه تغليظ ميدوك
آگهي مناقصه شماره 4199127
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات مشاوره براي پروژه احداث کارخانه فلوتاسيون سرباره کارخانه ذوب واقع در مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 4199126
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت دستگاه بالابر خودرويي مربوط به آتش نشاني
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت دستگاه بالابر خودرويي مربوط به آتش نشاني را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 يکشنبه ١٣ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، ساخت و نصب 2 عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت هر كدام 720.000 ليتر و يك عدد مخزن گازوئيل با ظرفيت 400.000 ليتر به همراه تاسيسات مربوطه به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199151
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٢ مهر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعدی >>