موضوع: ترفيع خاکريز خليج اطمينان سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199169
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساماندهي سگ هاي ولگرد شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199171
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح و احداث مخزن بتني آب شرب به ظرفيت 2500 متر مكعب شهر خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 2199170
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام طراحي، ساخت و نصب جرثقيل 8 تن سالن تانك هوس و نصب راهروها و پاركينگ تعميراتي و تامين سيستم برق رساني بصورت سيستم باكس ريلي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199172
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي و تامين اقلام و تجهيزات لازم جهت ساخت، حمل، نصب و راه اندازي دو دستگاه ديزل ژنراتور مورد نياز مجموعه ورزشي شهداي كرمان
آگهي مناقصه شماره 2199168
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات خاکبرداري و حمل خاک از محل هاي مورد نظر دستگاه نظارت به هيپ هاي امور ليچينگ ميدوک و يا محل هاي تعيين شده توسط دستگاه نظارت
آگهي مناقصه شماره 4199141
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي،تامين، ساخت، نصب، تست و راه اندازي جهت اصلاح و بازسازي ايستگاه Milling مربوط به ماشين آماده سازي آندAPM امور پالايشگاه و ريخته گري هاي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199167
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: مشاوره، طراحي، پياده سازي، تست، آموزش، راهبري و پشتيباني مرکز عمليات امنيت soc
آگهي مناقصه شماره 1199118
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد..
 سه شنبه ٩ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ايمن سازي معابر سايت ميدوک مجتمع مس شهربابك
آگهي مناقصه شماره 4199138
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٨ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي و اجراي پايدارسازي شيب شيرواني و احداث ديوار حائل بتني و جاده دسترسي به دراوينگ هاوس بصورت EPC در مجتمع مس سرچشمه
مناقصه شماره:2199163
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٣ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>