موضوع: تقويت تيرهاي روشنايي معابر شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199178
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٨ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان معاونت توسعه و مهندسي ميدوک مجتمع مس شهربابک
آگهي مناقصه شماره 4199142
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 پنج شنبه ٩ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث خط لوله 48 اينچ جديد انتقال باطله و افزايش ظرفيت مقسم شماره 2 و كليه اقدامات وابسته در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199176
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 پنج شنبه ٩ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اساسي ساختمان آريا 11 و عمليات معدن مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199175
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٤ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ارائه خدمات تخصصي، فني و مشاوره‌اي فعاليت‌هاي اکتشافي در مناطق مختلف در سطح کشور
آگهي مناقصه شماره 1199119
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٩ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات آبپاشي و گريدرزني (تسطيح و رگلاژ) سطح جاده هاي اصلي و فرعي و محوطه هاي بارگيري و تخليه در معدن مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199173
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات توسعه هيپ شماره 1 از سمت شمال امور ليچينگ ميدوک
آگهي مناقصه شماره 4199123
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٣ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ترفيع خاکريز خليج اطمينان سد رسوبگير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199169
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ساماندهي سگ هاي ولگرد شهر مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199171
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح و احداث مخزن بتني آب شرب به ظرفيت 2500 متر مكعب شهر خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 2199170
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>