موضوع: تهيه مصالح و اجراي پروژه اصلاح پمپخانه و تعويض شبكه رينگ و تجهيزات آتشنشاني كارخانه فروموليبدن خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199145
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٢ اسفند ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور براي انجام مطالعات اكتشاف فسفات در جنوب و جنوب غرب كشور
آگهي مناقصه شماره 1199121
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث كارخانه تغليظ 2 ميدوك ( مجتمع مس شهربابک )به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 4199144
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي و اجراي زيرساخت شبكه فيبر نوري اتوماسيون صنعتي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199179
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تأمين، ساخت، نصب و راه اندازي مخزن سولفور سديم کارخانه موليبدن تغليظ بصورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199165
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي و اجراي پايدارسازي شيب شيرواني و احداث ديوار حائل بتني و جاده دسترسي به دراوينگ هاوس بصورت EPC در مجتمع مس سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199163
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام مطالعات لرزه خيزي ، مكانيك سنگ و ژئوتكنيك براي محل جديد تعيين شده جهت احداث كارخانه تغلیظ فاز سوم
آگهي مناقصه شماره 2199181
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات احداث واحد فلوتاسيون سرباره مجتمع مس شهربابك به روش EPC
آگهي مناقصه شماره:4199143
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازسازي و نوسازي ساختمان كارگاه ساخت مجتمع مس سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199130
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٨ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اصلاح سيستم غبارگير کارخانه موليبدن مجتمع مس سرچشمه بصورت EPC
آگهي مناقصه شماره 2199180
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ١٨ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>