موضوع: انجام خدمات مشاوره جهت پيشبرد اهداف معاونت مهندسي و مديريت انرژي در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199135
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: پروژه مدل سازي ژئومتالورژيكي دو كانسار مس كم عيار در استان كرمان
آگهي مناقصه شماره 2199133
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد
 دوشنبه ٢٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات جوشکاری، رسوب زدایی،داربست بندی، رنگ آمیزی مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199108
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت ارائه خدمات جوشکاری، رسوب زدایی،داربست بندی، رنگ آمیزی مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اساسي سازه هاي بحراني اولويت A مجتمع مس سرچشمه
تجديد آگهي مناقصه شماره 2199118
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: عمليات اجراي ديوار ضلع شمالي سايت كارخانجات مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199120
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٢٠ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بهسازي و نوسازي چنج هاوس شماره يك امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199132
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٤ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين مورد نياز و ارائه خدمات در سايت مس ميدوك مجتمع مس شهربابك و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
آگهي مناقصه شماره 4199118
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد ماسك از طريق قراردادهاي بلند مدت
آگهي فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد ماسك را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه مصالح و احداث پياده رو حدفاصل دروازه اصلي سايت و دروازه بلوار کارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199119
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجرا و ترميم رنگ استراكچر فلزي امور پالايشگاه كارخانه مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199114
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ٦ مرداد ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 صفحه بعدی >>