کد خبر: 116/ ٠٩:٤١ - چهارشنبه ٢٢ ارديبهشت ١٤٠٠/ تعداد بازدید: 116
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: پايش آلاينده هاي هوا، صوت، آب، پساب، خاک و گياه در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2100107
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

پايش هاي هوا- صدا

 • توانايي انجام نمونه برداري بر اساس USEPA-1و ISO9096
 • حصول اطمينان از دقت و صحت تجهيزات نمونه برداري و اندازه گيري با ارايه اصل و كپي گواهينامه كاليبراسيون تجهيزات
 • الزام بر رعايت كليه قوانين و الزامات ايمني، بهداشت و محيط زيست در كليه مراحل انجام كار
 • ارايه نتايج اوليه نمونه برداري و اندازه گيري حداكثر تا 15 روز كاري بعد از اتمام فرآيند كاري.
 • توانايي در ارايه مدل نشرگازها و ذرات خروجي منابع ثابت با نرم افزار EAR Modeبر اساس نرخ انتشار آلاينده هاي هوا، طول(ارتفاع) دودكش، قطر داخلي دود كش، دماي محيط، سرعت و جهت باد غالب، دماي خروجي دودكش، سرعت و غلظت گاز خروجي دودكش و كلاس پايداري هوا جهت مشخص كردن ميزان نشت هر يك از آلاينده هاي هوا و برنامه ريزي به منظور بهبود تدوين برنامه پايش هوا تا شعاع حداكثر 20 كيلومتري از محل اندازه گيري و نمونه برداري.
 • توجه به الزامات خود اظهاري در پايش آلاينده هاي هوا از طريق آزمايشگاه هاي معتمد.
 • ارائه خدمات آزمايشگاهي، نمونه‌برداري، اندازه‌گيري و پايش دوره‌ای

اندازه گيري پارامترهاي مختلف هوا در منابع ثابت

 • سنجش گازهاي خروجي دودكش از قبيل …, SO3 ,SO2 ,NOX ,NO,NO2,CO ,CO2 ,O2  طبق روش هاي : EN50379, EN50379-2
 • سنجش گاز خروجیSO2   SO3   در غلظت هاي بيش از ppm100000 و تعيين غلظت به روش شيميايي و براساس متد EPA-8
 • نمونه برداری و آناليز ترکيبات آلی خروجی دودکش از قبيل…,Dioxin ,Furan ,طبق روش هاي EPA-0023A
 • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش از قبيل TSP(غلظت بالاتر از 20000mg/Nm3 )بصورت ايزوكنيتيك و به روش گراويمتري و براساس متد EPA- 17
 • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق خروجی دودکش (غلظت نرمال) بصورت ايزوكنيتيك و به روش گراويمتري و براساس متد ISO- 9096
 • نمونه برداری و آناليز فلزات سنگين خروجی دودکش براساس متد EPA- 29

نكته1:توانايي كار در ارتفاع و نمونه برداري در ارتفاع 50 متري دودكش

نكته2:توانايي ارايه نتايج گازهاي خروجیSO2  وSO3به تفكيك

اندازه گيري پارامترهاي مختلف هوا درهوای محيط

 • نمونه برداری و آناليز گازهاي  هوای محيط از قبيلسربSO2, NO2, CO,  بر اساس استاندارد NAAQSو EN50270
 • نمونه برداری و سنجش ذرات معلق هوای محيط از قبيل,PM2.5,PM10طبق روش هاي  EPA-T09 ISO16369
 • سنجش صوت محيطزيستي و تعيين پارامترهاي LNP,Leqدر شب و در روز بر اساس متد ISO 1996

پايش هاي آب و پساب

 • مطالعه، ايجاد و گسترش برنامه هاي پايش کيفی آلودگی آب و پساب بصورت سيستماتيک در سطح مجتمع سرچشمه.
 • توانايي در بازنگري و تکميل استانداردهاي مربوط به آلاينده هاي آب و پساب بر اساس شرايط محيط پذيرنده، رده بندي محيط پذيرنده و تعيين ظرفيت تحمل آنها با هدف بهبود تدوين برنامه پايش آلاينده ها تا شعاع حداكثر 20 كيلومتري از محل اندازه گيري و نمونه برداري.
 • توجه به الزامات خود اظهاري در پايش آلاينده هاي آب و پساب از طريق آزمايشگاه هاي معتمد.
 • ارائه خدمات آزمايشگاهي، نمونه‌برداري، اندازه‌گيري و پايش دوره‌ای
 • اندازه گيري پارامترهاي مختلف آب و پساب

پايش هاي خاك و گياه

 •  مطالعه، ايجاد و گسترش برنامه هاي پايش کيفی آلودگی خاك و گياه بصورت سيستماتيک در سطح مجتمع
   توانايي در بازنگري و تکميل استانداردهاي مربوط به آلاينده هاي خاك و گياه بر اساس شرايط محيط پذيرنده، رده بندي محيط پذيرنده و تعيين ظرفيت تحمل آنها با هدف بهبود تدوين برنامه پايش آلاينده ها تا شعاع حداكثر 20 كيلومتري از محل اندازه گيري و نمونه برداري.
   توجه به الزامات خود اظهاري در پايش آلاينده هاي خاك و گياه از طريق آزمايشگاه هاي معتمد.
   ارائه خدمات آزمايشگاهي، نمونه‌برداري، اندازه‌گيري و پايش دوره‌ای
   اندازه گيري پارامترهاي مختلف خاك و گياه
   سنجش پارامترهاي قابل اندازه گيری خاک از قبيل pH ،.,SAR, EC طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز بافت خاك به روش هيدرومتري طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز كل مواد خنثي شونده به روش اسيد و سود طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز اسيديته و قليائيت خاكبه روش حجم سنجي- در عصاره اشباع طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز كلرايد خاكبه روش آرژانومتري- در عصاره اشباع طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز سولفات خاكبه روش وزن سنجي - در عصاره اشباع طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز كلسيم خاك به روش حجم سنجي با استفاده از EDTA -در عصاره اشباع طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز منيزيم خاكبه روش محاسباتي - در عصاره اشباع طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز سديم خاكبه روش نورسنجي نشري شعله - در عصاره اشباع طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز پتاسيم خاكبه روش نورسنجي نشري شعله - در عصاره اشباع طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز چگالي ذرات حقيقي خاكبه روش ISO 11508
   نمونه برداری و آناليز درصد رطوبت خاكبه روش استاندارد ملي ايران شماره 7883
   نمونه برداری و آناليز آلي خاكبه روش شيميايي و افت طبق دستورالعمل هاي ارائه شده در نشريه مؤسسه تحقيقات خاك و آب شماره 893
   نمونه برداری و آناليز باقيمانده سموم کشاورزی طبق روش EPA و MOOPAM –(section 6 )
   نمونه برداری و آناليز فلزات طبق روش EPA 7000 و LSW-09
   نمونه برداری و آناليز فاكتورهاي گياه بوسيله دستگاه ICP-MS 

ب - مدت اجرا: 3 سال شمسي (شامل سه دوره يکساله) از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:  45 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن صلاحيت به عنوان آزمايشگاه معتمد در حوزه پايش آلاينده های آب، پساب، هوا و خروجي دودکش با ارايه گواهينامه از سازمان حفاظت محيط زيست.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 200.000.000 ريال (دويست ميليون ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير گواهينامه از سازمان حفاظت محيط زيست مبني بردارا بودن صلاحيت به عنوان آزمايشگاه معتمد در حوزه پايش آلاينده های آب، پساب، هوا و خروجي دودکش.

4- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

5- تصوير رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

6- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مورد نياز در طول مدت قرارداد.

8 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي مشاركتي و يا کنسرسيوم به هيچ عنوان مجاز به حضور و ثبت نام در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303424 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج