کد خبر: 634/ ١٢:٢٦ - سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 634
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: احداث كارخانه تغليظ 2 ميدوك ( مجتمع مس شهربابک )به صورت EPC
آگهي مناقصه شماره 4199144
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

 

احداث کارخانه فرآوريفاز دو توسعه تغليظ مس ميدوک به صورت EPC‌ و با احتساب ساليانه 330 روز کاريو با ظرفيت خوراک ورودي7.5 ميليون تن در سال و توليد 126 هزار تن کنسانتره در فاز اول با قابليت افزايش ظرفيت تا 180 هزار تن بر اساس تغيير عيار مس و پايلوت با ظرفيت خوراک ورودي500 كيلوگرم در ساعت به صورت کاملا انعطاف پذيرر جهت استفاده از تعداد سلول هايمتفاوت، مواد شيميايي مختلف و ايجاد تغييرات برحسب مواد وروديبه کارخانه برايبررسي شرايط عملياتي خاک وروديبا تركيب هاي مختلف به شرح خدمات ذيل:

 

 • شرح خدماتE:انجام خدمات بازنگري، تکميل و تصديق مطالعات اوليه پروژه شامل داده هاي اصلي طرح از جمله وروديها، خروجي ها و ظرفيتها، انجام خدمات بازنگري، تکميل و تصديق طراحي مفهومي و گزارشات مکانيک خاک، زيست محيطي و ... انجام خدمات بازنگري، تکميل و تصديق بستهطراحي پايه موجود با همکاري مشاور خارجي مورد تائيد، مديريت و كنترل پروژه، انجام طراحي و مهندسي تفصيلي
 • شرح خدمات P:مهندسي خريد، مهندسي کارگاهي، تهيه و تحويل مستندات و نقشه هاي عين ساخت، کتابچه هاي نصب،راه اندازي و تعمير و نگهداري، انجام تدارکات، ساخت و تأمين مواد و تجهيزات خارجي و داخلي، انجام بازرسي هاي موردنياز، تامين قطعات يدکي دوره راه اندازي و دوسالانه و اساسي، first fill، Special toolsو مواد مصرفي دوره راه اندازي تا زمان PGT
 • شرح خدمات C:تجهيز كارگاه هاي اجرايي و برچيدن آن پس از پايان پروژه،تسطيح و آماده سازي زمين محل احداث كارگاه ها و ساختمان ها، ساخت تجهيزات در محل، احداث ساختمانهاي صنعتي، نيمه صنعتي و غير صنعتي، اجراي کارهاي سيويل، احداث جاده هاي دسترسي و ارتباطي، اجراي کليه تاسيسات و تجهيزات زيربنايي از جمله آب، برق، گاز و تلفن در داخل باتري ليميت، نصب تجهيزات و عمليات پيش راه اندازي، راه اندازي و start-up، انجام آزمايش هاي عملکردي کارخانه تا زمان تحويل موقت،
 • آموزش پرسنل يهره برداري کارفرما
 • تحويل موقت و ارائه 6 ماه نظارت بر بهره برداري

ب ـ  مدت اجرا: 42 ماهشمسي (شامل 36 ماه مهندسي، تامين و  اجرا و 6 ماه نظارت بر بهره برداري)از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

 استان كرمان- شهرستان شهربابك- مجتمع مس ميدوك

            د-  پيش پرداخت: معادل 10 درصد مبلغ اوليه قرارداد

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- دارا بودن رتبه از سازمان برنامه و بودجه.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

 • مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.
 • دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.
 • دارا بودن رتبه يكپيمانكار EPCدر رسته هايصنعت و معدن يانفت و گاز
 • دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 1.800.000.000.000ريال ( هزار و هشتصد ميليارد ريال) .
 • واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست. 

 

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

 • تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.
 • تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.
 • تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي (ترازنامه و صورت هاي سود و زيان حسابرسي شده مربوط به 5 سال گذشته (سرمايه ثبت شده، مبالغ پرداختي براي ماليات و بيمه، درآمد ناخالص ساليانه و مبلغ دارايي هاي خالص مشخص شود) و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.
 • تصوير رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.
 • تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.
 • ليست بيمه تامين اجتماعي پرسنل براي 6 ماه قبل
 • گواهينامه هاي رتبه هاي شرکت،ترجيحا در ارتباط با موضوع مناقصه و گواهينامه هاي نظام کيفيت و بهداشت حرفه اي استقرار يافته در سازمان (ISO9001-ISO14000-ISO18001) و ساير گواهينامه هاي معتبر ISOدر سازمان )گواهينامه هاي ايزو 10006, 10013, 10015, 14000، 21500 و ...(
 • ارائه ليست و فايل رويه هاي داخلي سازمان جهت مديريت فرآيندهاي سازماني و پروژه اي شرکت ومستندات مربوط به نظام مديريت درس آموخته هاي پروژه ها مستقر در سازمان
 • چارت سازماني همراه با رزومه نفرات هر باکس خصوصا پرسنل کليدي. رزومه ها شامل اطلاعات فردي، مدت زمان همکاري با شرکت (ماندگاري)، تجربيات فرد در پروژه هاي مختلف صنايع معدني و ذکر تخصص هاي ويژه (با ذکر تجربه طراحي يا مشاوره در پروژه هاي صنايع معدني...) باشد. همچنين گواهينامه هاي شرکت در دوره هاي آموزشي مديريتي براي پرسنل کليدي سازمان و گواهينامه هاي مديريت پروژه ي معتبر به نام پرسنل شرکت مانند PMP، PRINCE IIو مشابه
 • ارائه تصوير HSE Planبه همراه گزارش دوساله حوادث حين کار پرسنل و ماشين آلات در دو قرارداد اخير
 • ليست نرم افزارهاي فني- مهندسي و استانداردهاي موجود در سازمان مرتبط با شرح خدمات مناقصه و ليست نرم افزار هاي مديريتي- برنامه ريزي بکار گرفته شده در سازمان (نرم افزار هاي ERP، اتوماسيون اداري، مديريت اسناد، مديريت پروژه و ...) و مستندات قابل قبول جهت احراز
 • سوابق همکاري با شرکتها، نهادها، مجامع بين المللي و کارشناسان خارجي مرتبط با موضوع مناقصه
 • دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج