کد خبر: 225/ ١٢:١٧ - دوشنبه ٢٠ بهمن ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 225
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: انجام مطالعات لرزه خيزي ، مكانيك سنگ و ژئوتكنيك براي محل جديد تعيين شده جهت احداث كارخانه تغلیظ فاز سوم
آگهي مناقصه شماره 2199181
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

1-  شرح مختصر كار :

 • زمينشناسيعموميساختگاه        
 • طبقهبندينوعزمين
 • خصوصياتژئوتكنيكيزمينمحلپروژه
 • جنسومصالحموجوددرلايهها
 • تراكمنسبيلايهها
 • سطحآبزيرزميني
 • تعيينعمقيخبندان
 • تعيينعمقخاكدستي
 • ارزيابيپتانسيلروانگرائي
 • ارائهجداولونمودارهايظرفيتباربريونشستپيبهتفكيكاشكالآن (فونداسيونمنفرد،نواريو ...)برايابعادمختلفوبرايترازهاياستانداردگمانه
 • تعيينضرايبفشارجانبيخاك
 • نفوذپذيريوروشدفعفاضلاب
 • نوعسيمانمصرفيكهباخاكمنطقههمخوانيداشتهباشد
 • ارائهشيبمجازخاكبرداريودرصورتريزشيبودنخاکارائهراهكارمناسب

2ـ  مدت اجرا: 12 ماهشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

3 -  محل انجام كار:  استان كرمان- رفسنجان- مجتمع مس سرچشمه واقع در 50 كيلومتري رفسنجان

           4-  پيش پرداخت: 10% از مبلغ قرارداد پس از تجهيز كارگاه و در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي.

5-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- داشتن گواهينامه حداقل رتبه 2 مشاوره ژئوتكنيك خاك

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي.

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست

6-. دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 400.000.000 ريال (چهارصد ميليون ريال) .

 

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند "الف "فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند" الف" ، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند" ب "فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "5( شرايط متقاضي )" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير رتبه مرتبط از سازمان برنامه و بودجه.

4- تصوير قراردادهاي مشابه.

5- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

6- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

7- دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

8- ليست بيمه كاركنان آن شركت(دو سال اخير).

9- ارائه ساختار تشكيلات، نيروي انساني متخصصص و سوابق مربوطه(مدارك تحصيلي و رزومه نفرات كليدي و متخصص الزامي است).

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج