کد خبر: 572/ ١١:٣١ - چهارشنبه ١٢ آذر ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 572
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: طراحي، تامين، نصب، راه اندازي، نگهداري و راهبري دو ايستگاه پايش آنلاين (آنالايزر) آلاينده هاي هواي محيطي به همراه مانيتورينگ شهري در شهرهاي خاتون آباد و شهربابک بصورت EPC
آگهي مناقصه شماره 4199135
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

1-تامين دستگاه آنالايزر با برند مورد تاييد كارفرماو ارائه کاتالوگ آنالايزرها مطابق با کاتالوگ مندرج در پرتال رسمي شرکت سازنده

 
   

2-ايستگاه پايش کيفي هواي محيط بايد علاوه بر آنالايزرهاي پايش آلاينده هاي هواي محيط مطابق کليه ضوابط و معيار هاي گزينش فني مورد اشاره، واجد کانكس، رك، سيستم تهويه گرمايشي و سرمايشي، سيستم نمونه برداري، ديتالاگر،UPS ،استابيلايزر، تجهيزات کاليبراسيون، مودم و کليه ملحقات لازم  اکسسوريزر جهت نصب و راه اندازي کامل ايستگاه 


باشد.

-در جدول فوق کميتهاي پارامترهاي مندرج در رديفهاي2 تا 5 هرچه قدر کمترباشد مطلوبتربوده و ساير روش ها جهت آناليز پيوسته آلاينده هاي گازي محيط بجز روش هاي مرجع مورد قبول مراجع بين الملليAPE US ياEU استاندارد هايMCERTS ياTUV مندرج در جدول فوق مورد تاييد نيست.

3-ضوابط و معيار هاي فني آنالايزرهاي پايش ذرات محيط10PM 2/5 , PM توليد خارج:

1-3-دامنه كاركرد بايستي مطابق تاييديه مراجع )رجوع به راهنماي کاري مراجعTUV ياMCERTS ياEPA US مندرج در پرتال آنها در اين خصوص ضروري است) باشد.

2-3-آنالايزر پايش ذرات محيط بايد قابليت سنجش حداقلμg /m30-6000را داشته و در مناطق تحت تاثير گردو غبار حداکثر دامنه سنجش آنالايزر قابليت افزايش تاμg / m3 10000بايستي باشد.

3-3-وجود کيت هاي کاليبراسيون دستي براي آنالايزر هاي مبتني برروش BETA RAYالزامي مي باشد.

4-3-تاييديه ساخت و کارکرد مدل کليه آنالايزر هاي پايش ذرات هواي محيط توليد خارج مي بايست توسطAPE US ياEU(استاندارد هاي MCERTS/TUV ) به لحاظ ساخت و کارکرد تاييد شده باشند و مراتب در سايت يكي از مراجع مذکور قابل رديابي باشد. لازم به ذکر است انطباق روش آناليز دستگاه با روش استاندارد آناليز اعلامي از سوي مراجع موصوف، به تنهايي در تاييد فني دستگاه کفايت نمي نمايد بلكه تنها زماني که مدل دستگاه در سايت يكي از آن مراجع تاييد شده باشد، مراتب مورد تاييد مي باشد.

4-ارائه کامل تجهيزات آنالايزرها و همچنين ساير اجزاء ايستگاهو ملحقات(accessories)آنها مطابق کاتالوگ سازنده ضروري مي باشد.

5-در بازه دمايي مناسب با اقليم استان محل استقرار ايستگاه امكان فعاليت داشته باشند. دامنه مطلوب عملكرد ايستگاه بين 10-تا 60درجه سانتي گراد مي باشد. عمده مشكلات به وجود آمده در ايستگاه ها، ناشي از عدم طراحي مناسب اطاقک استقرار آنالايزرها و کيفيت نامطلوب سيستم تهويه مطبوع است، لذا به غير از مشخصات فني آنالايزرها، انطباق و تناسب سيستم نمونه برداري و اتاقک استقرار آنالايزر با اقليم استقرار ايستگاه بسيار حائز اهميت است.

6-ايستگاه بايستي قابليت ذخيره سازي داده هاي پايش بالايي را دارا باشد.

7-ايستگاه بايد قابليت کارکرد در رطوبت نسبي بالا(بيش از 70درصد) را داشته باشد.

8-اتاقک نصب مي بايد ضمن استفاده از تدابير ايمني لازم من جمله تجهيزات لازم براي به حداقل رساندن تنش و نوسانات برق، تامين استابيلايزر، چاه ارت و ... ، داراي درجه حفاظت مناسب جهت جلوگيري از ورود گرد و غبار و آب و نيز ايزوله در برابر انتقال حرارت (حداقل 54IP )باشد.

9-ضروري است براي جلوگيري از مزاحمت رطوبت هوا، پراب نمونه برداري آنالايزر ذرات، مجهز به هيتر مناسب باشد.

10- راهبري هاي لازم به مدت دوسال بعد از نصب ايستگاه از جمله تامين قطعات مصرفي مثل فيلتر ذرات و ... انجام گردد.


11-دستگاه هاي آنالايزر بايستي توليد يكي از كشورهاي ژاپن، آلمان و يا آمريكا باشند.

 

12-ليست سايرتجهيزات مورد نياز ايستگاه جهت ايستگاه پايش کيفيت هوا:

سيستم نمونه گيري گاز و ذرات معلق، سيستم ديتالاگر و نرم افزار محلي ايستگاه،نرم افزار مورد نياز دفتر مرکزي، نمايشگر شهري،کانکس به همراه کليه متعلقات (کولر گازي، ميز، صندلي، يک دستگاه رايانه و... )

13-تهيه و نصب نمايشگر شهري 3*4m   - Dot Pitch 8

14-پيمانکار موظف به انجام2سال تعميرات، نگهداري و کاليبراسيون سيستم ميباشد، بديهي است در طول اين مدت تامين کليه قطعات يدکي و مصرفي مورد نياز دستگاه به عهده و هزينه پيمانکار خواهدبود.

15-آموزش پرسنل كارفرما.

ب ـ  مدت اجرا: 12ماه شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

شهرستان شهربابك(شهرهاي شهربابك و خاتون آباد), واقع در استان كرمان.

د-  پيش پرداخت:10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي ميباشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين ميگردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

7-دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 4.000.000.000 ريال (چهار ميليارد ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح:ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:شركتهايبامسئوليتمحدودويا شركتهايمشاركتيبههيچعنوانمجازبهثبتناموشركتدرمناقصهنمي‌باشند.

 

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج