کد خبر: 864/ ٠٨:٢١ - شنبه ١٩ مهر ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 864
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
آگهي مزايده شماره93
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد 21 گروه از اقلام و تجهيزات مستعمل بلا استفاده در مجتمع هاي مس سرچشمه، شهربابك و سونگون را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند:

مس سرچشمه، شهربابك و سونگون را با مشخصات جدول ذيل از طريق مزايده عمومي بفروش رساند:

شماره گروه

شرح

مقدار

واحد

موقعيت

كارشناسي قيمت واحد(ريال)

قيمت كل كارشناسي شده بدون احتساب 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده (ريال)

1

ديزل ژنراتور مرليس سالم

1

دستگاه

مجتمع مس سرچشمه

37,000,000,000

37,000,000,000

2

ديزل ژنراتور مرليس آسيب ديده

2

دستگاه

25,782,287,000

51,564,574,000

3

کارخانه ماسه شو(فروش بصورت يكجا)

1

دستگاه

9,380,000,000

9,380,000,000

4

روغن سوخته

300,000

كيلوگرم ساليانه

25,000

7,500,000,000

5

انواع جامبوبگ و کيسه گوني

300,000

کيلوگرم ساليانه

19,000

5,700,000,000

6

انواع لاينرهاي فلزي مستعمل آسيا

900,000

کيلوگرم

50,000

45,000,000,000

7

انواع کيسينگ ها و قطعات مستعمل پمپ ها

250,000

کيلوگرم

105,000

26,250,000,000

8

انواع ضايعات منگنزدار

250,000

کيلوگرم

75,000

18,750,000,000

9

انواع ضايعات نسوز

200,000

کيلوگرم

240,000

48,000,000,000

10

انواع ضايعات برنز

15,000

کيلوگرم

540,000

8,100,000,000

11

انواع ضايعات آهني سبک و سنگين ( شامل: انواع استراکچر فلزي، تيرآهن، ميلگرد، بشکه پرسي، ورق پوششي، لوله مانسمان و ...)

1,500,000

کيلوگرم

42,000

63,000,000,000

12

انواع الکتروموتور و آرميچرهاي مستعمل

50,000

کيلوگرم

111,000

5,550,000,000

13

منبع 1000 ليتري سالم

1,000

عدد

3,600,000

3,600,000,000

14

منبع 1000 ليتري معيوب

500

عدد

2,100,000

1,050,000,000

15

كاتاليست پنتا اكسيد واناديوم

10.600

كيلوگرم

9.000

95.400.000

16

انواع ضايعات آهني سبک و سنگين ( شامل: انواع استراکچر فلزي، تيرآهن، ميلگرد، بشکه پرسي، ورق پوششي، لوله مانسمان و ...)

2,500,000

کيلوگرم

مجتمع مس شهربابك

42,000

105,000,000,000

17

انواع لاينرهاي فلزي مستعمل آسيا

400,000

کيلوگرم

50,000

20,000,000,000

18

انواع کيسينگ ها و قطعات مستعمل پمپ ها

75,000

کيلوگرم

105,000

7,875,000,000

19

انواع ضايعات منگنزدار

20,000

کيلوگرم

75,000

1,500,000,000

20

انواع لاينرهاي مستعمل آسيا

650,000

کيلوگرم

مجتمع مس سونگون

50,000

32,500,000,000

21

انواع کيسينگ ها و قطعات مستعمل پمپ ها

80,000

کيلوگرم

105,000

8,400,000,000

 

شركت در مزايده: 

 

متقاضياني كه تمايل به خريد اسناد و شركت در مزايده فوق را دارند، مي توانند تا تاريخ 14/08/99 با انجام مراحل ذيل نسبت به ثبت نام و خريد اسناد مزايده از طريق سامانه مناقصه‌ها و مزايده‌هاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comاقدام نمايند:

1- انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (متقاضياني كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند).

2- ورود به سامانه با نام كاربري و رمز عبور و ثبت درخواست شركت در مزايده 93.

3- واريز مبلغ خريد اسناد مزايده هر گروه از مزايده بصورت مجزا.

4- ارائه اصل حواله واريزي به امور قراردادهاي مستقر در شهر مس سرچشمه و مجتمع مس سونگون جهت ثبت در سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران.

5- حضور در زمانها و مكان هاي تعيين شده براي بازديد از اقلام مزايده.

6- بازديد از اقلام مزايده.

7- دريافت اسناد مزايده از سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران و شركت در مزايده مطابق شرايط مندرج در اسناد (امكان دريافت اسناد مزايده از سامانه قراردادها پس از تائيد حواله واريزي براي هر گروه بصورت مجزا فعال مي گردد).

مبلغ خريد اسناد مزايده، زمان و مكان بازديد:

1- مبلغ خريد اسناد مزايده براي هر يك از گروه هاي 1، 2، 6، 7، 8، 9، 11، 16، 17 و 20 مبلغ 3.000.000 ريال (سه ميليون ريال) و براي گروه 15 مبلغ 200.000 ريال (دويست هزار ريال) و براي هر يك از ساير گروه ها مبلغ 1.000.000 ريال (يك ميليون ريال) مي باشد، لازم است متقاضيان قبل از واريز وجه به دقت مطالب اين آگهي را مطالعه و بررسي و سپس نسبت به واريز وجه و خريد اسناد مزايده اقدام فرمايند بديهي است مبالغ واريزي جهت خريد اسناد مزايده به هيچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

2- متقاضيان مي‌توانند جهت بازديد از اقلام فوق در تاريخ هاي ذكر شده با در دست داشتن معرفي نامه (براي اشخاص حقوقي) و كارت ملي (براي اشخاص حقيقي و حقوقي) به آدرس هاي ذيل مراجعه نمايند:

الف- براي اقلام مجتمع مس سرچشمه: به آدرس استان كرمان، 50 كيلومتري شهرستان رفسنجان، مجتمع مس سرچشمه، پروژه ساماندهي اقلام كم گردش (5 روز از تاريخ 17/08/99 لغايت 21/08/99 از ساعت 8 الي 14).

ب- براي اقلام مجتمع مس شهربابك: به آدرس استان كرمان - شهرستان شهربابك، ساختمان اداري مجتمع مس شهربابك، واحد ساماندهي اقلام كم گردش (5 روز از تاريخ 17/08/99 لغايت 21/08/99 از ساعت 8 الي 14).

ج- براي اقلام مجتمع مس سونگون: به آدرس استان آذربايجان شرقي، 120كيلومتري شهرستان تبريز، مجتمع مس سونگون- امور انبارها و سفارشات (5 روز از تاريخ 17/08/99 لغايت 21/08/99 از ساعت 8 الي 14).

تذكر هاي بسيار مهم:

تذكر1: ضروريست براي هر گروه انتخابي حواله واريز وجه خريد اسناد بصورت مجزا تهيه و پشت اصل حواله واريزي بصورت خوانا شماره گروه انتخابي، نام و نام خانوادگي، شماره ملي و شماره تلفن همراه درج و به امضا و مهر شركت كننده در مزايده برسد، شايان ذكر است امكان ارائه پيشنهاد قيمت فقط براي گروه انتخابي و مشخص شده بر روي حواله واريزي وجود دارد و در صورت ارائه پيشنهاد قيمت در گروهي غير از گروه مشخص شده در حواله واريزي، پيشنهاد متقاضي مردود اعلام مي‌گردد و مبلغ واريزي نيز مسترد نخواهد شد و شركت كننده در مزايده حق هرگونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب و ساقط مي نمايد. 

تذكر2: دريافت اصل حواله واريزي و بازديد از اقلام مزايده فقط در تاريخهاي مذكور انجام گرفته و پس از تاريخهاي فوق به هيچ عنوان حواله بانكي دريافت نمي گردد و امكان بازديد نيز فراهم نخواهد بود.

تذكر3: ضروريست متقاضيان پس از دريافت اسناد مزايده، قيمت پيشنهادي خود را با در نظر گرفتن تمام شرايط اسناد مزايده در جداول مربوطه درج و در تاريخ اعلام شده در اسناد مزايده ارائه نمايند.

تذكر4: مبلغ ضمانتنامه بانكي شركت در هر يك از گروه هاي مزايده فوق معادل 5% (پنج درصد) قيمت كل كارشناسي گروه مورد نظر مي‌باشد و به پيشنهادهاي فاقد ضمانتنامه معتبر، ضمانتنامه مخدوش، ضمانت نامه هاي كمتر از ميزان مورد نياز ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

تذكر5: در صورت ثبت اطلاعات نادرست و يا غير ثبتي در سامانه مناقصه‌ها و مزايده‌هاي شركت ملي صنايع مس ايران و يا ممنوعيت انجام معامله متقاضي، اسناد مزايده در اختيار شركت كننده قرار داده نخواهد شد و در هر مرحله اي از مزايده عدم رعايت موارد فوق مشاهده و محرز شود ضمن ممانعت از شركت متقاضي در ادامه فرايند مزايده، مراتب به مراجع ذيصلاح قانوني نيز ارجاع خواهد شد.  

تذكر6: در قيمت كارشناسي جدول ارائه شده فوق و گروههاي مندرج در جداول پيوست اسناد مزايده، ماليات بر ارزش افزوده لحاظ نگرديده، و پيشنهاد دهندگان ملزم به درج مبلغ نهايي بدون اعمال ماليات بر ارزش افزوده مي باشند، بديهي است مبلغ نهايي هر گروه بعد از تعيين برنده مزايده، با اعمال 9 درصد ماليات بر ارزش افزوده محاسبه خواهد شد و برنده مزايده حق هرگونه اعتراضي در اين خصوص را از خود سلب و ساقط مي نمايد.

شماره حساب واريز وجه خريد اسناد و شركت در مزايده شماره حساب جام 6173721333 شركت ملي صنايع مس ايران نزد بانك ملت شعبه شهر مس سرچشمه (كد شعبه 45195) مي باشد.

 

معرفي گروه هاي 1، 2 و 3:

گروه 1 و 2 (ديزل ژنراتور مرليس):

مشخصات ديزل:

ديزل هشت سيلندر ساخت شركت MERRLEES BLACKSTONEمدل K MAJOR  با 600 دور در دقيقه و با ظرفيت كاركرد بار پيوسته، 4176 اسب بخار معادل 2988 كيلووات و ظرفيت اضافه بار به مدت يك ساعت 4593 اسب بخار معادل 3286 كيلووات

مشخصات ژنراتور:

ساخت شركت BRUSHاز نوع ژنراتور برق متناوب با توان خروجي 3735 كيلووات آمپر با دور 600 دور در دقيقه با ولتاژ 6600 ولت و ولتاژ تحريك 115 ولت و جريان تحريك 5/194 آمپر با ضريب توان 8/0 و سه فاز 50 هرتز و سال ساخت 1973 ميلادي

گروه3 (کارخانه ماسه شو):

بخش اول- سنگ شکن فکي اول و نوارهاي  مربوطه :

 • يک نوار فيدر ورودي  فلزي با عرض 110 سانتي متر وطول تقريبي 10 متر با قيف و الکتروموتور وگيربکس.
 • سنگ شکن فکي به ابعاد فک 90*180 سانتي متر با يک دستگاه الکتروموتور 200 اسب جنرال الکتريک 980 دور در دقيقه.
 • نوار نقاله لاستيکي به عرض 100 سانتي متر و طول  8 متر مربوط به زير سنگ شکن  با الکتروموتور گيربکس.
 • نوار نقاله لاستيکي به عرض 90 سانتي متر و طول 15 متر (36 اينچ عرض و 50 فوت طول ) با الکتروموتور وگيربکس.

بخش دوم-  سرند اوليه و يک دستگاه سنگ شکن مخروطي :

 • سنگ شکن مخروطي (هيدروکن) مارک NORDBERGفاقد پلاک مشخصات به قطر دهانه 130 سانتي متر و ارتفاع 130 سانتي متر با يک دستگاه الکتروموتور 150 اسب جنرال الکتريک 980 دور دردقيقه .
 • نوار نقاله زير سنگ شكن به عرض يک متر و طول 4 متر با الکتروموتور وگيربکس.
 • سرند تخت به ابعاد صفحه 145*420 سانتي متر، يک طبقه با مش هاي 5/2 سانتي متر و الکتروموتور مربوطه .
 • نوار نقاله برگشت از سنگ شكن به نوار ورودي به سرند عرض 60 سانتي متر و طول 15 متر (عرض 24 اينچ وطول 50 فوت) با الکتروموتور وگيربکس.
 • نوار خروجي از سنگ شکن ثانويه به سرند دوم و ماسه شور با عرض 85 سانتي متر و طول 20 متر با الکتروموتور وگيربکس.

بخش سوم - سرند دو طبقه و سيستم ماسه شور (نخودي و بادامي):

 • شامل نه دستگاه نوار در عرض و طول متفاوت و يک دستگاه فيدر زنجيري در ورودي و تابلو برق مربوطه که در اتاق برق نصب و بازسازي شده گرديده است.
 • سرند به ابعاد مفيد 145*420 سانتي متر در دو طبقه با سيستم شستشو بر روي سرند و الکتروموتور مربوطه.
 • ماسه شور به ابعاد جعبه 215*700 سانتي متر با دو عدد حلزوني قطر 90 سانتي متر و طول 7 متر با الکتروموتور 25 اسب بخار و گير بگس مربوطه با مارک EAGLE.
 • سه دستگاه نوار خروجي محصول كه مشابه هم مي باشند با عرض 60 سانتي متر و طول 22 متر با الکتروموتور وگيربکس.
 • تابلو برق براي اين خط کامل و تابلو کنترل (پنل شاسي هاي استارت و استپ) و کابل هاي ارتباطي بين تابلو و نوارها و سرند ها و سنگ شکن ها با وضعيت موجود (بخشي از کابلها بريده شده و موجود نميباشد).

جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 34303423 -034  امور قراردادها  و شماره همراه 09133924132 آقاي اكبريان تماس حاصل فرمائيد.

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج