کد خبر: 460/ ٠٩:٠٧ - دوشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 460
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع: طراحي، تهيه متريال، نصب و اجرا، تست و راه اندازي لايف لاين افقي روي ريل جرثقيل هاي سقفي سالن ذوب و چرخ ريخته گري، كوره هاي آند (RF) و راهرو مياني انبار كنسانتره 2 امور ذوب خاتون آباد
تجديد آگهي مناقصه شماره 4199108
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

شرح كار عبارت است ازعمليات طراحي، تهيه متريال، حمل، نصب قطعات، تست و راه اندازي تجهيزات درخواستي اجراي پروژه لايف لاين بر روي ريلهاي جرثقيل سقفي سالن ذوب، ريلهاي جرثقيل سقفي سالن  چرخ ريخته گري، بوم جرثقيلهاي سقفي سالن ذوب و چرخ ريخته گري،كوره هايRFو راهرو مياني انبار كنسانتره 2. در اين راستا پيمانكار بايستي ابتدا از محل بازديد كرده سپس بر اساس كروكي برداري موقعيت، محل نصب قطعات را مشخص نمايد و بعد از تاييد طرح توسط كارفرما و دستگاه نظارت اقدام به تهيه متريال نمايد. دراجراي لايف لاين هاي ذكر شده رعايت موارد زير الزامي ميباشند:

ü      با توجه به وجود مواد وگازهاي خورنده و اسيدي درمحيط ايجاد لايف لاين، در اجراي لايف لاين از متريالي استفاده شود كه در برابر مواد خورنده و اسيدي مقاومت لازم را داشته باشد( استنلس استيل ST316L).

ü      درطراحي، انتخاب متريال و نصب لايف لاين برروي ريلهاي جرثقيل سقفي سالن ذوب، ريلهاي جرثقيل سقفي سالن  چرخ ريخته گري، بوم جرثقيلهاي سقفي سالن ذوب و چرخ ريخته گري،كوره هايRFبه گونه اي عمل شود كه تحمل وزن  4 نفر در يك نقطه بطور همزمان هنگام سقوط را داشته باشد.

ü      درطراحي، انتخاب متريال و نصب لايف لاين راهرو مياني انبار كنستانتره 2 بايد به گونه اي عمل شود كه تحمل وزن 3  نفر بطور همزمان در يك نقطه هنگام سقوط را داشته باشد.

ü      باتوجه به شرايط خاص محل اجراي راهرو مياني انبار كنستانتره2، طراحي، تهيه متريال و نصب لايف لاين بايد به صورت لايف لاين ريلي انجام گيرد.

ü      تمامي متريال و تجهيزات مورد استفاده جهت اجراي لايف لاين بايد داراي گواهي تاييد اصالت كالا باشد.

ü      درصورتيكه جهت اجراي لايف لاين نياز به ساخت قطعات و رنگ آميزي باشد، رنگ انتخابي بايد در برابر مواد خورنده و اسيدي مقاوم باشد.(رنگ اپوكسي ضد اسيد)

ü      خريد شش دست وسايل ايمني كار در ارتفاع شامل هارنس، لنيارد وغيره از برندهاي معتبر و مورد تاييد امورHSE  مجتمع مس شهربابك.

ü      تهيه تعداد 6 عدد از قطعه سر خورنده بر روي ريل.

ü      در اجراي لايف لاين برروي ريلهاي جرثقيل سقفي سالن ذوب، ريلهاي جرثقيل سقفي سالن  چرخ ريخته گري، بوم جرثقيلهاي سقفي سالن ذوب و چرخ ريخته گري وكوره هايRFبايد از متريالي استفاده شود كه كاربر هنگام عبور از تكيه ها(براكت هاي مياني) مجبور به قطع اتصال لنيارد خود از سيم بكسل نباشد.

ü      لايف لاين هاي اجرا شده بايد مطابق با استاندارد موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و مورد تاييد امورايمني(HSE) كار فرما باشد.

ü      قبل از اجراي لايف لاين از متريال مورد استفاده جهت نصب به صورت رندوم تستهاي لازم (تعيين گريد، استحكام و ...) انجام خواهد شد.

ü      تست لايف لاين بر روي نمونه پايلوت قبل از راه اندازي لايف لاين هاي اصلي(هزينه قطعات و متريال مورد استفاده جهت نصب نمونه پايلوت به عهده پيمانكار مي باشد).

ü      تيم اجرايي الزاما بايد داراي نفرات حائز مدارك سطح2،1و3IRATA-Welding Inspection-PPE INSEPTIONو مدارك و گواهي نامه هاي مرتبط باHSE  براي كار در محيط و شرايط سايت كاري مورد نظر باشد.

ب ـ  مدت اجرا: 4 ماهشمسياز تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

كيلومتر 30 جاده شهربابك به سرچشمه، كارخانه ذوب مس خاتون آباد, واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ-حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره).

4- دارا بودن مدارك سطح2،1و3IRATA-Welding Inspection-PPE INSEPTIONو مدارك و گواهي نامه هاي مرتبط باHSE  براي كار در محيط و شرايط سايت كاري مورد نظرجهت تيم اجرايي.

 5- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

6- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

7-دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 600.000.000 ريال (ششصد ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير هرگونه مدركي دال بر دارا بودن مدارك سطح2،1و3IRATA-Welding Inspection-PPE INSEPTIONو مدارك و گواهي نامه هاي      مرتبط باHSE  براي كار در محيط و شرايط سايت كاري مورد نظر جهت تيم اجرايي (مهم).

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

توضيح:ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303426 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج