میزان تولید شرکت ملی صنایع مس ایران در سال 1399
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی
تن
مس محتوی معدنی

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات هر کیلو کاتد(ریال) کاتد میانگین(ریال) هر کیلو مفتول(ریال) مفتول میانگین(ریال) میانگین وزن هر بشکه(کیلوگرم) میانگین وزن هر پالت(کیلوگرم)
1399/12/10 2220013 0 0 0 17.7 47
1399/11/26 1927543 0 0 0 17.7 47
1399/10/07 1991130 0 0 0 17.7 47
1399/09/30 2011233 0 0 0 17.7 47
1399/09/23 1963402 0 0 0 17.7 47
1399/09/16 1964722 0 0 0 17.7 47
1399/09/10 1890433 0 0 0 17.7 47
اطلاع رسانی

مناقصه/ مزایده/ اطلاعیه