قوانين و مقررات آموزشي

شرايط و ضوابط شركت در برنامه هاي آموزشي

 

بر اساس دستورالعمل آموزشهاي مستمر به شماره 21642/85/21700000 مورخ 15/6/85، امور آموزش بر اساس سيستم مكانيزه آموزش، بانك اطلاعاتي ( دوره هاي آموزشي ـ پرونده آموزشي كاركنان و نياز سنجي مشاغل ) اقذام به تهيه برنامه آموزش مستمر جهت تمامي كاركنان در كليه سطوح شغلي مي نمايد.

 

اسامي شركت كنندگان در دوره هاي آموزشي بر مبناي شاخصها و معيارهايي همچون ( سابقه كار افراد، اولويت دوره هاي آموزشي، درصد نيازسنجي باقيمانده ) از طريق نرم افزار طراحي شده در امور آموزش و به تفكيك دوره استخراج و بصورت ماهانه و با توجه به ظرفيت پذيرش هر دوره به تفكيك امور و حداكثر تا تاريخ پانزدهم ماه قبل، جهت برنامه ريزي به امور مربوطه ارسال مي گردد. امور مجتمع پس از ارسال اسامي از طرف آموزش، اقدام به اعزام افراد مينمايند

 

تبصره 1:در موارد اضطراري و شرايط ويژه حذف افراد با تأييد مدير امور و حداقل سه روز اداري قبل از شروع دوره امكان پذير مي باشد.

تبصره 2:با توجه به برنامه ريزي ها و هزينه هاي تحميل شده جهت برگزاري دوره هاي آموزشي، افراد معرفي شده از طرف امور، موظف به شركت در دوره ها مي باشند و امور آموزش موظف است در پايان هر ماه اسامي افراد غايب در دوره ها را به كنترل حضور و غياب ارسال نمايد.

 

تبصره 3:در صورتيكه امور علاوه بر اسامي اعلام شده از طرف امور آموزش، افراد ديگري را نيز جهت شركت در دوره ها معرفي نمايد. مراتب توسط امور آموزش بررسي و در صورت تأييد به امور مربوطه اعلام مي گردد.

 

  پذيرش افراد در دوره هاي آموزشي منوط به رعايت موارد ذيل است.

الف- پيش نياز دوره ها

ب- شرايط شركت كنندگان

ج- مهلت ثبت نام

 

به شركت كنندگاني كه دوره هاي آموزشي را با موفقيت طي نمايند از امتياز آموزشي متعلقه بهره مند خواهند شد.

 

        با توجه به دستورالعمل هاي مصوب و قوانين و مقررات شركت و با عنايت به لزوم نظم و انضباط و بهره گيري بهتر و بيشتر از برنامه هاي آموزشي، لازم است شركت كنندگان در برنامه هاي آموزشي موارد زير را به دقت رعايت نمايند.

·        مجموع ساعات غيبت، نبايد از يك پنجم كلّ مدّت دوره تجاوز كند.

·        تأخير ورود به كلاس، محاسبه و مجموعأ بعنوان ساعات غيبت منظود مي گردد.

·        غيبت در دوره هاي آموزشي با يكي از حالات زير مجاز مي گردد:

 

أ‌.         ارائه مجوز كتبي تأييد شده توسط مدير مربوطه آخرين مهلت دريافت مجوزّهاي فوق ساعت 10 صبح آخرين روز اداري هر ماه مي باشد.

ب‌.     ارسال مجوزهاي كنترلي ( مرخصي استحقاقي، استعلاجي، مرخصي ساعتي، آف و برگه مأموريت ) به اداره كنترل حضور و غياب.

 

       افرادي كه كارت كنترل حضور و غياب آنها بواسطه شركت در دوره آموزشي به كنترل شعبه آموزش منتقل شده است، موظفند در ابتدا و انتهاي برنامه آموزشي روزانه، خود را به كنترل شعبه آموزش معرفي و كارت حضور و غياب را دريافت و عودت نمايند.

 

افرادي كه همزمان ملزم به شركت در بيش از يك دوره آموزشي ميباشند، بايستي مراتب عدم حضور خود در ساير دوره ها را به اطلاع مسئول بخش آموزشي مربوطه برسانند.

 

كليه مسائل و مشكلات مربوط به دوره هاي آموزشي بايد با مسئول دوره و در غياب ايشان با سرپرست بخش آموزشي در ميان گذاشته شود.

 

 كليه نظرات و پيشنهادات خود را در خصوص دوره برگزار شده، در فرم ارزشيابي اساتيد و دوره ها منعكس نمايند.

 

دوره  هاي آموزشي غير حضوري:

             1-      دوره  هاي آموزشي غير حضوري با اعلام كتبي امور آموزش تشكيل و برگزار مي گردد.

2-      امور آموزش جزوات و منابع مربوطه را جهت مطالعه در اختيار شركت كنندگان پذيرش شده قرار ميدهد.

3-      جهت رفع اشكال، يك جلسه رفع اشكال، با حضور اساتيد دوره تشكيل مي گردد.

 

توضيح: شركت كنندگان در جلسه رفع اشكال، با برگ مأموريت اداري در امور آموزش حضور يافته و پس از پايان جلسه برگه مربوطه توسط رئيس آموزش تأييد ميگردد.

 

4-    پس از جلسه رفع اشكال، آزمون پايان دوره برگزار مي شود. بديهي است حضور كليه شركت كنندگان در آزمون پايان دوره ضروري است و با كساني كه در آزمون مربوطه شركت ننمايند، مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

 

 

آ

 

راهنماي شركت افراد متفرقه و شركت كنندگان ساير موسسات و سازمانها در دوره هاي آموزشي:

1-      سازمانها و موسسات متقاضي بايد حداقل 20 روز قبل از شروع دوره اسامي داوطلبان را طي نامه رسمي اعلام نمايند.

2-    معرفي شدگان در طول شركت در برنامه هاي آموزشي از تسهيلات امور آموزش، شامل غذا خوري، كتابخانه، بهداري و ... استفاده خواهند نمود.

 تذكر: با توجه به محدود بودن امكانات اسكان در شهر مس، بهتر است شركت كنندگان اعزامي از سازمانهاي با بعد مسافت كم، با استفاده از وسايل اياب و ذهاب سازمان تابعه، بين محل سكونت خود و شهر مس رفت و آمد نمايند.

 

3-    شهريه مربوط به دوره هاي آموزشي برابر است با  هزينه دوره + هزينه اسكان و پذيرايي. كه بايد قبل از شروع دوره به شماره حساب 0204656582008 بانك ملي شعبه شهر مس سرچشمه كد 8151 بنام شركت ملي صنايع مس ايران واريز گردد.

هزينه هر دوره در صفحه مربوط به آن آمده است.

هزينه اسكان براي هر شبانه روز با صرف صبحانه  55000 ريال ميباشد.

هزينه ميانگين هر پرس غذا در رستوران لاله شهر مس 120000 ريال مي باشد.

       بديهي است با توجه به رسالت امور اموزش و با عنايت به لزوم تبادل و انتقال تجارب علمي و فني، هزينه دوره هاي آموزشي در حداقل ممكن محاسبه خواهد شد.

4-    شركت كنندگان اعزامي از سازمانها و موسسات موظف به حضور بموقع و منظم در كلاسها و رعايت شئونات و قوانين حاكم بر امور آموزش مي باشند.

5-    به افرادي كه دوره هاي آموزشي را با موقيت طي نمايند، گواهينامه پايان دوره اعطا و به سازمان تابعه ارسال خواهد شد.

 
 
  تلفن تماس:03912885703 , 5705

شهر مس سرچشمه مركزآموزش صندوق پستي 144-77135

 
     
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي