دوره هاي ايمني
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتامور معدن سرچشمه 1396/07/10 لغايت 1396/07/10گروه 1Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/11 لغايت 1396/07/11گروه 1ایمنی تخصصی فلش ذوب ویژه مراقبتکاران
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/12 لغايت 1396/07/12گروه 3ایمنی کار با مواد شیمیائی در لیچینگ
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/15 لغايت 1396/07/16گروه 1ایمنی تخصصی اپراتوری لیفتراک
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/15 لغايت 1396/07/16گروه 13ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/15 لغايت 1396/07/23گروه 14ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/16 لغايت 1396/07/16گروه 1ایمنی تخصصی فلش ذوب ویژه کارشناسان
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/16 لغايت 1396/07/16گروه 8آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/17 لغايت 1396/07/17گروه 8بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/17 لغايت 1396/07/17گروه 13آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/17 لغايت 1396/07/19گروه 1اصول و روشهای پایش سیستمهای تهویه
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/18 لغايت 1396/07/19گروه 13کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/18 لغايت 1396/07/19گروه 8کمکهای اولیه
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/07/18 لغايت 1396/07/18گروه 2ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/19 لغايت 1396/07/26گروه 1شناخت عوامل فیزیکی محیط کار و روشهای اندازه گیری آنها
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/22 لغايت 1396/07/22گروه 8آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/22 لغايت 1396/07/22گروه 13بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/23 لغايت 1396/07/23گروه 13آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/23 لغايت 1396/07/23گروه 4می خواهم زنده بمانم
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/24 لغايت 1396/07/24گروه 5می خواهم زنده بمانم
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/25 لغايت 1396/07/25گروه 6می خواهم زنده بمانم
جزئياتآموزش شهربابک 1396/07/25 لغايت 1396/07/26گروه 1ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/26 لغايت 1396/07/26گروه 4ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/07/26 لغايت 1396/07/26گروه 2Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/26 لغايت 1396/07/26گروه 1ایمنی کار با مواد شیمیائی در تغلیظ
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/29 لغايت 1396/07/30گروه 6شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش 1396/07/29 لغايت 1396/07/30گروه 6ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتآموزش میدوک 1396/07/30 لغايت 1396/08/07گروه 1خطرات مواد شیمیایی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/01 لغايت 1396/08/02گروه 7شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/02 لغايت 1396/08/03گروه 1ریشه یابی علل بروزحوادث
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/02 لغايت 1396/08/03گروه 3ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/02 لغايت 1396/08/03گروه 1ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتآموزش سونگون 1396/08/06 لغايت 1396/08/07گروه 18ایمنی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/06 لغايت 1396/08/07گروه 2ایمنی
جزئياتآموزش میدوک 1396/08/06 لغايت 1396/08/08گروه 1اپراتوری مرکز خبر آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/08 لغايت 1396/08/08گروه 2آتش نشانی
جزئياتآموزش سونگون 1396/08/08 لغايت 1396/08/08گروه 12آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتآموزش سونگون 1396/08/09 لغايت 1396/08/09گروه 12بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/09 لغايت 1396/08/10گروه 2کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/10 لغايت 1396/08/10گروه 1ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/13 لغايت 1396/08/29گروه 2بهداشت عمومی ویژه اصناف
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/13 لغايت 1396/08/21گروه 15ایمنی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/13 لغايت 1396/08/13گروه 2بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش میدوک 1396/08/13 لغايت 1396/08/14گروه 4شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/14 لغايت 1396/08/14گروه 9آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتشهربابک 1396/08/14 لغايت 1396/08/25گروه 1بهداشت عمومی ویژه اصناف
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/14 لغايت 1396/08/14گروه 2آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/15 لغايت 1396/08/15گروه 9بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/15 لغايت 1396/08/16گروه 5شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/08/15 لغايت 1396/08/15گروه 1(ACLS) احیاء قلبی ریوی پیشرفته
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/08/16 لغايت 1396/08/16گروه 1ایمنی تخصصی تعمیرات نسوز
جزئياتآموزش میدوک 1396/08/16 لغايت 1396/08/17گروه 1شناخت عوامل شیمیائی محیط کار و روشهای نمونه برداری از آنها
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/16 لغايت 1396/08/17گروه 9کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/20 لغايت 1396/08/20گروه 9آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/22 لغايت 1396/08/23گروه 2ایمنی جرثقیل ها و حمل و نقل بار
جزئياتامور لیچینگ 1396/08/23 لغايت 1396/08/23گروه 4Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمس سونگون 1396/08/23 لغايت 1396/08/24گروه 8ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/29 لغايت 1396/08/30گروه 1ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش 1396/08/30 لغايت 1396/08/30گروه 3ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتآموزش میدوک 1396/09/01 لغايت 1396/10/25گروه 2ایمنی کار با مواد ناریه
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1396/09/04 لغايت 1396/09/04گروه 5Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/09/04 لغايت 1396/09/04گروه 3ایمنی تخصصی پالایشگاه
جزئياتآموزش سونگون 1396/09/04 لغايت 1396/09/05گروه 12کمکهای اولیه
جزئياتآموزش سونگون 1396/09/06 لغايت 1396/09/06گروه 12آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/06 لغايت 1396/09/07گروه 1بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/08 لغايت 1396/09/08گروه 3ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور ذوب
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/11 لغايت 1396/09/11گروه 1ایمنی در واحد ریخته گری پالایشگاه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/09/13 لغايت 1396/09/13گروه 1مراقبت های ویژه جهت بیماران سوختگی - تروماسر
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/09/15 لغايت 1396/12/01گروه 4ایمنی باربندی و سیم بکسل اندازی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/18 لغايت 1396/09/19گروه 3ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/18 لغايت 1396/09/18گروه 1بازآموزی شخص حفاظت از سقوط
جزئياتآموزش میدوک 1396/09/18 لغايت 1396/09/22گروه 1امداد ونجات 1
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/19 لغايت 1396/09/19گروه 2بازآموزی شخص حفاظت از سقوط
جزئياتامور پالایشگاه سرچشمه 1396/09/20 لغايت 1396/09/20گروه 6Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/20 لغايت 1396/09/20گروه 3آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/21 لغايت 1396/09/22گروه 3کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/09/21 لغايت 1396/09/22گروه 1مدیریت واکنش در شرایط اضطراری
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/25 لغايت 1396/09/26گروه 7ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/25 لغايت 1396/09/25گروه 3بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/26 لغايت 1396/09/26گروه 3آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/27 لغايت 1396/09/27گروه 2(ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور پالایشگاه ( تانک هاوس
جزئياتمرکز آموزش 1396/09/28 لغايت 1396/09/29گروه 3ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/02 لغايت 1396/10/03گروه 4ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/05 لغايت 1396/10/06گروه 2ریشه یابی علل بروزحوادث
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/05 لغايت 1396/10/06گروه 3شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/09 لغايت 1396/10/17گروه 16ایمنی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1396/10/10 لغايت 1396/10/10گروه 1امداد و کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/10 لغايت 1396/10/10گروه 10آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/11 لغايت 1396/10/11گروه 10بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/12 لغايت 1396/10/13گروه 10کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/12 لغايت 1396/10/12گروه 1ایمنی و نحوه صحیح انتقال مصدوم
جزئياتمرکز آموزش 1396/10/16 لغايت 1396/10/16گروه 10آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/10/17 لغايت 1396/10/18گروه 2بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/18 لغايت 1396/10/18گروه 3ایمنی تخصصی ویژه اپراتورهای کامیون های معدنی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/23 لغايت 1396/10/23گروه 2ایمنی کار با مواد شیمیائی درپالایشگاه
جزئياتامور مهندسی سرچشمه 1396/10/24 لغايت 1396/10/24گروه 7Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/10/25 لغايت 1396/10/25گروه 1احیاء قلبی و ریوی مخصوص نوزادان
جزئياتآموزش شهربابک 1396/10/26 لغايت 1396/10/27گروه 1ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتامور برق و نیرو گاهها سرچشمه 1396/10/27 لغايت 1396/10/27گروه 8Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/03 لغايت 1396/11/04گروه 9ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمس سونگون 1396/11/07 لغايت 1396/11/08گروه 4ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتامور آب و دفع باطله سرچشمه 1396/11/09 لغايت 1396/11/09گروه 9Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/11 لغايت 1396/11/11گروه 2ایمنی در معادن روباز
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/11/15 لغايت 1396/11/15گروه 10Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/16 لغايت 1396/11/17گروه 1کمک های اولیه ویژه رانندگان آمبولانس
جزئياتآموزش شهربابک 1396/11/17 لغايت 1396/11/18گروه 3بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/24 لغايت 1396/11/25گروه 4ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/28 لغايت 1396/11/28گروه 3ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/11/30 لغايت 1396/11/30گروه 2ایمنی کار با مواد شیمیائی در لیچینگ
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/05 لغايت 1396/12/13گروه 17ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/06 لغايت 1396/12/06گروه 11آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/12/06 لغايت 1396/12/06گروه 3(ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور پالایشگاه ( تانک هاوس
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/07 لغايت 1396/12/07گروه 11بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/08 لغايت 1396/12/09گروه 11کمکهای اولیه
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1396/12/08 لغايت 1396/12/08گروه 11Tool BoxTalk(tag out & lock out )
جزئياتمرکز آموزش 1396/12/12 لغايت 1396/12/12گروه 11آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/12/14 لغايت 1396/12/15گروه 5ایمنی کار در عملیات جوشکاری
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305737 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي