دوره هاي ايمني
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/01/15 لغايت 1397/06/31گروه 1آلودگی خاک و رفتار فلزات سنگین در خاک و گیاه
جزئياتآموزش میدوک 1397/01/18 لغايت 1397/06/31گروه 1هواکش های صنعتی و غبارگیرها
جزئياتآموزش میدوک 1397/01/18 لغايت 1397/02/25گروه 1شخص کاردان حفاظت از سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/01/19 لغايت 1397/01/19گروه 1ایمنی داربست
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/01/20 لغايت 1397/01/20گروه 1ایمنی کار با مواد شیمیائی در تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/01/22 لغايت 1397/01/22گروه 1Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/01/26 لغايت 1397/01/28گروه 1ایمنی و نجات در حوادث آسانسورهای صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/01/26 لغايت 1397/01/26گروه 2ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/01/27 لغايت 1397/01/27گروه 2Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/01/28 لغايت 1397/01/28گروه 2ایمنی رانندگی در معدن
جزئياتمرکز آموزش 1397/01/29 لغايت 1397/01/29گروه 1ایمنی کار با مواد شیمیائی در لیچینگ
جزئياتآموزش میدوک 1397/01/29 لغايت 1397/01/29گروه 1ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/01/29 لغايت 1397/01/29گروه 1ایمنی تخصصی تعمیرات نسوز
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/01 لغايت 1397/02/01گروه 1ایمنی در معادن روباز
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/02/02 لغايت 1397/02/03گروه 1ایمنی عملیات حرارتی و آهنگری
جزئياتآموزش میدوک 1397/02/02 لغايت 1397/02/03گروه 1ایمنی ماشین ابزار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/04 لغايت 1397/02/05گروه 1ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/04 لغايت 1397/02/05گروه 1ایمنی جرثقیل ها و حمل و نقل بار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/04 لغايت 1397/02/04گروه 3Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/08 لغايت 1397/02/08گروه 4Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/16 لغايت 1397/02/17گروه 1ایمنی تجهیزات اسکلت فلزی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/02/17 لغايت 1397/02/17گروه 1باز آموزی ایمنی کار با مواد شیمیائی در لیچینگ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/18 لغايت 1397/02/18گروه 5Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/19 لغايت 1397/02/19گروه 1اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/22 لغايت 1397/02/23گروه 1بیماری های ناشی از کار
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/02/22 لغايت 1397/02/30گروه 1ایمنی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/02/23 لغايت 1397/02/23گروه 1بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش میدوک 1397/02/23 لغايت 1397/02/24گروه 1آبرسانی و هوزکشی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/24 لغايت 1397/02/24گروه 6Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/02/24 لغايت 1397/02/24گروه 1آتش نشانی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/02/25 لغايت 1397/02/26گروه 1کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/25 لغايت 1397/02/25گروه 1سازگاری روانشناختی نوبتکاری
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/02/25 لغايت 1397/02/25گروه 1ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/02/26 لغايت 1397/02/27گروه 1شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/02/29 لغايت 1397/02/29گروه 1آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/02/30 لغايت 1397/02/31گروه 1ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/02 لغايت 1397/03/02گروه 7Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/05 لغايت 1397/03/06گروه 1الزامات و کلیات معاینات سلامت شغلی در کشور و در صنعت مس
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/05 لغايت 1397/03/06گروه 3ایمنی
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/07 لغايت 1397/03/07گروه 3آتش نشانی
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/03/07 لغايت 1397/03/07گروه 1باز آموزی ایمنی کار با مواد شیمیائی در پالایشگاه
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/08 لغايت 1397/03/09گروه 3کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/08 لغايت 1397/03/08گروه 8Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/12 لغايت 1397/03/12گروه 3آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/12 لغايت 1397/03/12گروه 1ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/13 لغايت 1397/03/13گروه 3بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/13 لغايت 1397/03/13گروه 1ایمنی رانندگی در معدن
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/19 لغايت 1397/03/20گروه 1بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/19 لغايت 1397/03/20گروه 2شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتآموزش میدوک 1397/03/21 لغايت 1397/03/22گروه 3شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/21 لغايت 1397/03/21گروه 2اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/22 لغايت 1397/03/22گروه 2ایمنی در معادن روباز
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/23 لغايت 1397/03/23گروه 9Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/27 لغايت 1397/03/27گروه 1بازآموزی ایمنی تخصصی مکانیک
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/03/29 لغايت 1397/03/29گروه 1ایمنی تخصصی پالایشگاه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/29 لغايت 1397/03/29گروه 10Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/03/29 لغايت 1397/04/06گروه 1آلودگی خاک و رفتار فلزات سنگین در خاک و گیاه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/03/30 لغايت 1397/03/30گروه 1بازآموزی ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/02 لغايت 1397/04/02گروه 2ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتآموزش میدوک 1397/04/02 لغايت 1397/04/03گروه 1ضوابط و استانداردهای مرتبط با تجهیزات حفاظت فردی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/03 لغايت 1397/04/12گروه 1امداد ونجات 1
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/03 لغايت 1397/04/03گروه 1رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/04 لغايت 1397/04/04گروه 1ایمنی تخصصی اپراتوری کامیون های حمل مواد منفجره (آنفو و امولان )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/05 لغايت 1397/04/05گروه 11Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/06 لغايت 1397/04/06گروه 1بازآموزی ایمنی تخصصی ویژه اپراتور های کامیون های معدنی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/09 لغايت 1397/04/10گروه 4شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/04/09 لغايت 1397/04/10گروه 2بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/11 لغايت 1397/04/12گروه 5شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/11 لغايت 1397/04/11گروه 3اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/13 لغايت 1397/04/13گروه 12Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/16 لغايت 1397/04/16گروه 1ایمنی پیمانکاران
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/20 لغايت 1397/04/20گروه 13Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/23 لغايت 1397/04/24گروه 2بیماری های ناشی از کار
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/23 لغايت 1397/04/24گروه 4ایمنی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/24 لغايت 1397/04/24گروه 14Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/25 لغايت 1397/04/25گروه 4آتش نشانی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/26 لغايت 1397/04/27گروه 4کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/26 لغايت 1397/04/27گروه 2ایمنی برق فشار قوی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/30 لغايت 1397/04/31گروه 1ایمنی برق فشار قوی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/30 لغايت 1397/04/31گروه 4آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/30 لغايت 1397/04/30گروه 15Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/04/31 لغايت 1397/04/31گروه 4بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/04/31 لغايت 1397/04/31گروه 2سازگاری روانشناختی نوبتکاری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/01 لغايت 1397/05/03گروه 2ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/02 لغايت 1397/05/02گروه 2بازآموزی ایمنی تخصصی مکانیک
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/06 لغايت 1397/05/06گروه 16Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/13 لغايت 1397/05/18گروه 1کارگاه مدیریت ریسک (1)
جزئياتآموزش میدوک 1397/05/13 لغايت 1397/05/28گروه 1ایمنی برق ویژه آتش نشانان
جزئياتآموزش میدوک 1397/05/14 لغايت 1397/05/15گروه 1ایمنی و نحوه صحیح انتقال مصدوم
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/14 لغايت 1397/05/14گروه 17Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/05/15 لغايت 1397/05/16گروه 1ایمنی ریخته گری
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/20 لغايت 1397/05/28گروه 2ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/21 لغايت 1397/05/21گروه 2بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/22 لغايت 1397/05/22گروه 2آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/22 لغايت 1397/05/22گروه 4اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/23 لغايت 1397/05/23گروه 18Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/23 لغايت 1397/05/24گروه 2کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/27 لغايت 1397/05/27گروه 3سازگاری روانشناختی نوبتکاری
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/27 لغايت 1397/05/27گروه 2آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/05/28 لغايت 1397/05/28گروه 19Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/05/28 لغايت 1397/05/29گروه 2ایمنی و نحوه صحیح انتقال مصدوم
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/06/03 لغايت 1397/06/03گروه 4سازگاری روانشناختی نوبتکاری
جزئياتآموزش میدوک 1397/06/03 لغايت 1397/06/04گروه 6شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/06/04 لغايت 1397/06/04گروه 20Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش میدوک 1397/06/05 لغايت 1397/06/06گروه 7شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/06/12 لغايت 1397/06/12گروه 3ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/06/13 لغايت 1397/06/13گروه 21Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتآموزش سرچشمه 1397/06/17 لغايت 1397/06/18گروه 4بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/06/18 لغايت 1397/06/18گروه 1ایمنی تخصصی فلاش
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/06/19 لغايت 1397/06/19گروه 5اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/06/20 لغايت 1397/06/20گروه 22Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1397/06/24 لغايت 1397/06/24گروه 23Tool BoxTalk(خطرات و ریسکهای غیر قابل قبول محیط کار )
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305737 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي