دوره هاي ايمني
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/01/19 لغايت 1396/01/20SA2C4M20-1396-433ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتخاتون آباد 1396/01/21 لغايت 1396/01/21SA3C4M02-1395-85ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/26 لغايت 1396/02/03SA1C4T02-1396-385ایمنی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/01/27 لغايت 1396/01/27SA1C4T03-1396-393بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/01/28 لغايت 1396/01/28SA1C4M05-1396-399آتش نشانی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/01/29 لغايت 1396/01/30SA1C4M04-1396-407کمکهای اولیه
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/02/02 لغايت 1396/02/02SA1C4T04-1396-414آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمس سونگون 1396/02/02 لغايت 1396/02/03SA1C4T02-1396-248ایمنی
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/02/04 لغايت 1396/02/04SA3C3M17-1396-1-85ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور ذوب
جزئياتمس سونگون 1396/02/04 لغايت 1396/02/04SA1C4T03-1396-249بهداشت صنعتی
جزئياتامور معدن سرچشمه 1396/02/04 لغايت 1396/02/04sa3x4m01-1396-317Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/02/09 لغايت 1396/02/10SA3C4M29-1396-432ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمس سونگون 1396/02/09 لغايت 1396/02/09SA1C4T04-1396-243آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتشهربابک 1396/02/12 لغايت 1396/02/13SA2C4T22-1396-232ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمیدوک 1396/02/13 لغايت 1396/02/13SA3C4M78-1396-197ایمنی کار با مواد شیمیائی در لیچینگ
جزئياتامور تغلیظ 1396/02/13 لغايت 1396/02/13sa3x4m01-1396-324Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتسرچشمه 1396/02/16 لغايت 1396/02/19SA4C4T09-1396-220عوامل زیان آورمحیط کار
جزئياتمیدوک 1396/02/16 لغايت 1396/02/17SA2C4M20-1396-202ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/16 لغايت 1396/02/24SA1C4T02-1396-386ایمنی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/02/17 لغايت 1396/02/17SA1C4T03-1396-394بهداشت صنعتی
جزئياتامور ذوب 1396/02/18 لغايت 1396/02/18sa3x4m01-1396-325Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/02/18 لغايت 1396/02/18SA1C4M05-1396-400آتش نشانی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/02/19 لغايت 1396/02/20SA1C4M04-1396-409کمکهای اولیه
جزئياتامور پالایشگاه 1396/02/23 لغايت 1396/02/23sa3x4m01-1396-326Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمس سونگون 1396/02/23 لغايت 1396/02/24SA1C4M04-1396-236کمکهای اولیه
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/02/23 لغايت 1396/02/23SA1C4T04-1396-415آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمس سونگون 1396/02/25 لغايت 1396/02/25SA1C4M05-1396-237آتش نشانی
جزئياتامور لیچینگ 1396/02/25 لغايت 1396/02/25sa3x4m01-1396-327Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتسرچشمه 1396/02/26 لغايت 1396/02/27SA2C4T22-1396-431ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمعاونت مهندسی 1396/02/26 لغايت 1396/02/26sa3x4m01-1396-328Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/02/31 لغايت 1396/02/31SA3C4T05-1396-1-94ایمنی عملیات حرارتی و آهنگری
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/03/01 لغايت 1396/03/01SA3C3M17-1396-1-88ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور ذوب
جزئياتامور معدن سرچشمه 1396/03/01 لغايت 1396/03/01sa3x4m01-1396-329Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتسرچشمه 1396/03/02 لغايت 1396/03/03SA4C4T08-1396-231بیماری های ناشی از کار
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/03/03 لغايت 1396/03/03sa3x4m01-1396-330Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/03/06 لغايت 1396/03/06SA3C4T07-1396-160ایمنی تجهیزات اسکلت فلزی
جزئياتمیدوک 1396/03/07 لغايت 1396/03/07SA3C4M13-1395-85ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1396/03/07 لغايت 1396/03/07sa3x4m01-1396-331Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتامور پالایشگاه سرچشمه 1396/03/08 لغايت 1396/03/08sa3x4m01-1396-332Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمس سونگون 1396/03/08 لغايت 1396/03/09SA3C4M71-1396-253بازآموزی پمپ های آتش نشانی
جزئياتامور لیچینگ سرچشمه 1396/03/09 لغايت 1396/03/09sa3x4m01-1396-333Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمعاونت مهندسی سرچشمه 1396/03/10 لغايت 1396/03/10sa3x4m01-1395-94Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمس سونگون 1396/03/20 لغايت 1396/03/21SA5C4T04-1396-246تکنیک های ارزیابی و کنترل ریسک
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/03/20 لغايت 1396/03/28SA1C4T02-1396-388ایمنی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/03/21 لغايت 1396/03/21SA1C4T03-1396-395بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/03/22 لغايت 1396/03/22SA1C4M05-1396-401آتش نشانی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/03/23 لغايت 1396/03/24SA1C4M04-1396-410کمکهای اولیه
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/03/27 لغايت 1396/03/27SA1C4T04-1396-416آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتخاتون آباد 1396/03/27 لغايت 1396/03/28SA2C4M20-1396-203ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمس سونگون 1396/03/27 لغايت 1396/03/28SA3C4B01-1396-361باز آموزی کنترل حریق
جزئياتسرچشمه 1396/03/29 لغايت 1396/03/30SA2C4T21-1395-1-89ایمنی برق فشار قوی
جزئياتشهربابک 1396/04/10 لغايت 1396/04/11SA2C4T21-1396-233ایمنی برق فشار قوی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/04/10 لغايت 1396/04/18SA1C4T02-1396-389ایمنی
جزئياتمس سونگون 1396/04/10 لغايت 1396/04/11SA4C4T06-1396-251حوادث ناشی از کار
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/04/11 لغايت 1396/04/11SA1C4T03-1396-396بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/04/12 لغايت 1396/04/12SA1C4M05-1396-403آتش نشانی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/04/13 لغايت 1396/04/14SA1C4M04-1396-411کمکهای اولیه
جزئياتمس سونگون 1396/04/17 لغايت 1396/04/19SA4C4T72-1396-252OHSAS 18001 مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/04/17 لغايت 1396/04/17SA1C4T04-1396-417آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/04/19 لغايت 1396/04/20SA3C4M29-1396-2-90ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/04/21 لغايت 1396/04/21SA3C4T08-1396-162ایمنی ریخته گری
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/04/24 لغايت 1396/04/24SA3C3M19-1396-1-91(ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور پالایشگاه ( تانک هاوس
جزئياتامور معدن سرچشمه 1396/04/24 لغايت 1396/04/24sa3x4m01-1396-334Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/04/25 لغايت 1396/04/25sa3x4m01-1396-335Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتخاتون آباد 1396/04/25 لغايت 1396/04/25SA3C4M02-1396-199ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1396/04/26 لغايت 1396/04/26sa3x4m01-1396-336Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتامور پالایشگاه سرچشمه 1396/04/27 لغايت 1396/04/27sa3x4m01-1396-337Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمس سونگون 1396/04/27 لغايت 1396/04/28SA3C4M102-1396-358مدیریت شرایط اضطراری در محیط کار
جزئياتخاتون آباد 1396/04/27 لغايت 1396/04/27SA3C4M77-1396-201ایمنی کار با مواد شیمیائی درپالایشگاه
جزئياتامور لیچینگ سرچشمه 1396/04/28 لغايت 1396/04/28sa3x4m01-1396-338Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمعاونت مهندسی سرچشمه 1396/04/31 لغايت 1396/04/31sa3x4m01-1396-339Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/04 لغايت 1396/05/04SA3C3M18-1396-1-92ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش سرچشمه 1396/05/07 لغايت 1396/05/07SA3C4T08-1396-165ایمنی ریخته گری
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/10 لغايت 1396/05/11SA2C4M20-1396-265ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتسرچشمه 1396/05/10 لغايت 1396/05/11SA2C4M20-1396-434ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/14 لغايت 1396/05/22SA1C4T02-1396-390ایمنی
جزئياتشهربابک 1396/05/14 لغايت 1396/05/16SA5C1T14-1395-87ریشه یابی علل بروز حوادث - پیشرفته
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/15 لغايت 1396/05/15SA1C4T03-1396-397بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/16 لغايت 1396/05/16SA1C4M05-1396-404آتش نشانی
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/17 لغايت 1396/05/18SA1C4M04-1396-412کمکهای اولیه
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/21 لغايت 1396/05/21SA1C4T04-1396-418آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
جزئياتامور معدن سرچشمه 1396/05/21 لغايت 1396/05/21sa3x4m01-1396-340Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمس سونگون 1396/05/21 لغايت 1396/05/22SA3C4B02-1396-365باز آموزی کف و کف سازها
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/05/22 لغايت 1396/05/22sa3x4m01-1396-341Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1396/05/23 لغايت 1396/05/23sa3x4m01-1396-342Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتامور لیچینگ سرچشمه 1396/05/24 لغايت 1396/05/24sa3x4m01-1396-343Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتامور پالایشگاه سرچشمه 1396/05/25 لغايت 1396/05/25sa3x4m01-1396-344Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمعاونت مهندسی سرچشمه 1396/05/28 لغايت 1396/05/28sa3x4m01-1396-347Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/05/28 لغايت 1396/05/29SA3C4M87-1396-210شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتشهربابک 1396/05/30 لغايت 1396/05/31SA3C4M87-1396-211شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتامور معدن سرچشمه 1396/06/04 لغايت 1396/06/04sa3x4m01-1396-348Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/06/04 لغايت 1396/06/12SA1C4T02-1396-392ایمنی
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/06/05 لغايت 1396/06/05sa3x4m01-1396-350Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/06/05 لغايت 1396/06/05SA1C4T03-1396-398بهداشت صنعتی
جزئياتامور ذوب سرچشمه 1396/06/06 لغايت 1396/06/06sa3x4m01-1396-352Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/06/06 لغايت 1396/06/06SA1C4M05-1396-405آتش نشانی
جزئياتامور پالایشگاه سرچشمه 1396/06/07 لغايت 1396/06/07sa3x4m01-1396-353Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/06/07 لغايت 1396/06/07SA1C4M04-1396-413کمکهای اولیه
جزئياتامور لیچینگ سرچشمه 1396/06/08 لغايت 1396/06/08sa3x4m01-1396-355Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتمعاونت مهندسی سرچشمه 1396/06/11 لغايت 1396/06/11sa3x4m01-1396-356Tool Box Talk(tag out & lock out
جزئياتآموزش سرچشمه 1396/06/11 لغايت 1396/06/11SA1C4T04-1396-420آموزش بهداشت و حفاظت از محیط زیست
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305737 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي