دوره هاي ايمني
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتدفتر تهران 1398/03/30 لغايت 1398/04/27گروه 1بهداشت عمومی ویژه اصناف
جزئياتدفتر تهران 1398/05/14 لغايت 1398/05/15گروه 1کمکهای اولیه
جزئياتمس سونگون 1398/02/08 لغايت 1398/02/09گروه 1شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمس سونگون 1398/02/10 لغايت 1398/02/11گروه 1اصول تدوین HSE Plan با بررسی الزامات مدیریت تغییر در HSE
جزئياتمس سونگون 1398/02/28 لغايت 1398/02/28گروه 1اصول کار با دستگاه تنفسی
جزئياتمس سونگون 1398/03/07 لغايت 1398/03/07گروه 1ایمنی تخصصی تغلیظ
جزئياتمس سونگون 1398/03/25 لغايت 1398/03/25گروه 3ایمنی در معادن روباز
جزئياتمس سونگون 1398/04/29 لغايت 1398/04/31گروه 1پمپ های آتش نشانی
جزئياتمس سونگون 1398/05/05 لغايت 1398/05/05گروه 2ایمنی تخصصی تغلیظ
جزئياتمس سونگون 1398/06/02 لغايت 1398/06/03گروه 4ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمرکز آموزش 1398/01/24 لغايت 1398/01/24گروه 1ایمنی تخصصی ویژه کارخانه اسید
جزئياتامور آموزش 1398/01/25 لغايت 1398/01/26گروه 1ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتامور ایمنی 1398/01/25 لغايت 1398/01/26گروه 1مدیریت و ارزیابی ریسک های بهداشتی
جزئياتامور ایمنی 1398/01/27 لغايت 1398/01/28گروه 1تجزیه و تحلیل حوادث با استفاده از نرم افزار Tripod-beta
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/02 لغايت 1398/02/02گروه 1ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور ذوب
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/03 لغايت 1398/02/04گروه 1ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/03 لغايت 1398/02/04گروه 1ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتامور ایمنی 1398/02/07 لغايت 1398/02/08گروه 1ارزیابی عملکرد ایمنی
جزئياتامور ایمنی 1398/02/08 لغايت 1398/02/08گروه 1رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/08 لغايت 1398/02/08گروه 1ایمنی تخصصی کار با اسید سولفوریک
جزئياتامور ایمنی 1398/02/09 لغايت 1398/02/09گروه 2رانندگی تدافعی و مهارت های تکمیلی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/14 لغايت 1398/02/14گروه 1ایمنی تخصصی ویژه مراقبتکاران امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/15 لغايت 1398/02/15گروه 2ایمنی تخصصی پالایشگاه
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/15 لغايت 1398/02/15گروه 1سلامت قلب و عروق در شاغلین
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/16 لغايت 1398/02/16گروه 1مبانی فرهنگ زیست محیطی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/17 لغايت 1398/02/17گروه 3ایمنی تخصصی تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/17 لغايت 1398/02/17گروه 1ایمنی تخصصی حمل و نقل اسید سولفوریک
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/18 لغايت 1398/02/18گروه 1اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/21 لغايت 1398/02/22گروه 2ایمنی جرثقیل ها و حمل و نقل بار
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/21 لغايت 1398/02/29گروه 1ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/22 لغايت 1398/02/22گروه 1بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/23 لغايت 1398/02/23گروه 3آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/23 لغايت 1398/02/25گروه 1LIFTING PLAN
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/24 لغايت 1398/02/25گروه 2کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/25 لغايت 1398/03/22گروه 1تجهیزات حفاظت فردی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/25 لغايت 1398/02/26گروه 2خطرات مواد شیمیایی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/28 لغايت 1398/02/28گروه 1حفاظت محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/30 لغايت 1398/02/30گروه 1کلیات بهداشت محیط
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/31 لغايت 1398/03/01گروه 1بازآموزی ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/01 لغايت 1398/03/01گروه 1ایمنی در معادن روباز
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/07 لغايت 1398/03/08گروه 1ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/07 لغايت 1398/03/07گروه 1سازگاری روانشناختی نوبتکاری
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/18 لغايت 1398/03/19گروه 2شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتامور ایمنی 1398/03/20 لغايت 1398/03/21گروه 2بازآموزی ایمنی تخصصی مکانیک
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/21 لغايت 1398/03/21گروه 2اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/26 لغايت 1398/03/26گروه 1بیماری های سیستم شنوائی ناشی از کار
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/26 لغايت 1398/03/26گروه 1اختلالات خواب در رانندگان
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/27 لغايت 1398/03/28گروه 1بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/29 لغايت 1398/03/29گروه 2مبانی فرهنگ زیست محیطی
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/01 لغايت 1398/04/01گروه 1ایمنی تخصصی تیکنرها
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/02 لغايت 1398/04/02گروه 1ایمنی تخصصی سنگ شکن ها
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/03 لغايت 1398/04/03گروه 1کمردردهای شغلی
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/04 لغايت 1398/04/05گروه 2ایمنی برق فشار ضعیف
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/10 لغايت 1398/04/11گروه 2ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/15 لغايت 1398/04/15گروه 1بازآموزی ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/16 لغايت 1398/04/18گروه 1مهندسی آلودگی هوا
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/18 لغايت 1398/04/18گروه 3اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/19 لغايت 1398/04/19گروه 2مدیریت آلاینده های شیمیایی
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/25 لغايت 1398/04/26گروه 1بازآموزی ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/25 لغايت 1398/04/26گروه 3بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/01 لغايت 1398/05/02گروه 2ایمنی برق فشار قوی
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/02 لغايت 1398/05/02گروه 2اختلالات خواب در رانندگان
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/02 لغايت 1398/05/02گروه 2بیماری های سیستم شنوائی ناشی از کار
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/06 لغايت 1398/05/06گروه 2ایمنی تخصصی تیکنرها
جزئياتامور ایمنی 1398/05/08 لغايت 1398/05/09گروه 1روش های اندازه گیری، ارزیابی و کنترل صدا و ارتعاش
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/08 لغايت 1398/05/08گروه 2ایمنی در معادن روباز
جزئياتامور ایمنی 1398/05/12 لغايت 1398/05/12گروه 1ایمنی و نجات در حوادث آسانسورهای صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/14 لغايت 1398/05/16گروه 1مهندسی آلودگی آب
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/16 لغايت 1398/05/16گروه 3مدیریت آلاینده های شیمیایی
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/19 لغايت 1398/05/20گروه 1ایمنی و بازرسی داربست
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/27 لغايت 1398/05/28گروه 3شخص مجاز حفاظت سقوط
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/27 لغايت 1398/05/27گروه 4اصول ارگونومی کاربردی در محیط کار
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/28 لغايت 1398/05/28گروه 1بازآموزی ایمنی تخصصی مکانیک
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/02 لغايت 1398/06/10گروه 2ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/03 لغايت 1398/06/04گروه 2بازآموزی دوره های ایمنی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/03 لغايت 1398/06/03گروه 2بهداشت صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/04 لغايت 1398/06/04گروه 4آتش نشانی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/05 لغايت 1398/06/06گروه 3کمکهای اولیه
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/06 لغايت 1398/06/06گروه 2سلامت قلب و عروق در شاغلین
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/06 لغايت 1398/06/06گروه 4مدیریت آلاینده های شیمیایی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/09 لغايت 1398/06/09گروه 2حفاظت محیط زیست
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/10 لغايت 1398/06/10گروه 3مبانی فرهنگ زیست محیطی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/11 لغايت 1398/06/11گروه 2کلیات بهداشت محیط
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/12 لغايت 1398/06/13گروه 1روش های اندازه گیری و ارزیابی سیستم های روشنایی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/24 لغايت 1398/06/24گروه 2کمردردهای شغلی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/17 لغايت 1398/01/18گروه 1مدیریت پسماند
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/19 لغايت 1398/01/20گروه 2مدیریت پسماند
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/19 لغايت 1398/01/20گروه 3ایمنی تخصصی مکانیک 1
جزئياتآموزش میدوک 1398/01/26 لغايت 1398/01/28گروه 1کنترل آلودگی های هوا
جزئياتآموزش خاتون آباد 1398/01/27 لغايت 1398/01/28گروه 1ایمنی تخصصی کارخانجات اکسیژن، استیلن و نیتروژن
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/02 لغايت 1398/02/03گروه 3مدیریت پسماند
جزئياتآموزش میدوک 1398/02/03 لغايت 1398/02/03گروه 2آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/04 لغايت 1398/02/04گروه 1آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/04 لغايت 1398/02/04گروه 3بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/07 لغايت 1398/02/07گروه 5آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/08 لغايت 1398/02/08گروه 6آتش نشانی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/08 لغايت 1398/02/08گروه 4بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/08 لغايت 1398/02/09گروه 6ایمنی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/08 لغايت 1398/02/10گروه 1ایمنی سیلندرهای تحت فشار
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/09 لغايت 1398/02/10گروه 1ایمنی انبارها
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/09 لغايت 1398/02/09گروه 5بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1398/02/09 لغايت 1398/02/10گروه 1ایمنی جرثقیل ها و حمل و نقل بار
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/10 لغايت 1398/02/10گروه 6بهداشت صنعتی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1398/02/10 لغايت 1398/02/10گروه 1ایمنی تخصصی پالایشگاه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/11 لغايت 1398/02/11گروه 1سمینار مدیریت پسماند
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/14 لغايت 1398/02/15گروه 1شکستگی و آتل بندی
جزئياتآموزش میدوک 1398/02/14 لغايت 1398/02/15گروه 1ایمنی برق
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/14 لغايت 1398/02/14گروه 3حفاظت محیط زیست
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/14 لغايت 1398/02/15گروه 4کمکهای اولیه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/15 لغايت 1398/02/15گروه 4حفاظت محیط زیست
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/16 لغايت 1398/02/16گروه 5حفاظت محیط زیست
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/16 لغايت 1398/02/17گروه 6کمکهای اولیه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/16 لغايت 1398/02/17گروه 3ایمنی
جزئياتآموزش میدوک 1398/02/16 لغايت 1398/02/17گروه 2ایمنی کار در عملیات جوشکاری
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/16 لغايت 1398/02/18گروه 1انواع تروما و اقدامات اورژانسی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/17 لغايت 1398/02/18گروه 4مدیریت پسماند
جزئياتآموزش خاتون آباد 1398/02/17 لغايت 1398/02/18گروه 3ایمنی برق فشار قوی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/17 لغايت 1398/02/17گروه 6حفاظت محیط زیست
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/21 لغايت 1398/02/22گروه 4ایمنی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/21 لغايت 1398/02/22گروه 5کمکهای اولیه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/23 لغايت 1398/02/24گروه 8کمکهای اولیه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/23 لغايت 1398/02/24گروه 5ایمنی
جزئياتآموزش خاتون آباد 1398/03/20 لغايت 1398/03/20گروه 1ایمنی تخصصی ذوب
جزئياتآموزش خاتون آباد 1398/03/20 لغايت 1398/03/21گروه 1خطرات مواد شیمیایی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/22 لغايت 1398/03/22گروه 1مسائل قانونی در مواجهه با بیماران
جزئياتآمورش خاتون آباد 1398/03/26 لغايت 1398/03/27گروه 1ایمنی کار در فضای محصور (در محیط پالایشگاه و بخارات اسیدی)
جزئياتآمورش خاتون آباد 1398/03/26 لغايت 1398/03/28گروه 1امداد و نجات در چاه و ساختمان
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305737 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي