دوره هاي اداري و مالي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش شهربابک 1397/01/18 لغايت 1397/01/19گروه 1تشریفات، پذیرایی و خدمات عمومی آبدارخانه
جزئياتآموزش شهربابک 1397/01/20 لغايت 1397/01/21گروه 1روشهای تنظیف اماکن،تجهیزات و ملزومات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/01/20 لغايت 1397/01/22گروه 1اصول برنامه¬ریزی سالیانه انبار
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/02 لغايت 1397/02/04گروه 1انبارداری نوین و استراتژی های کاهش هزینه در انبار
جزئياتامور مالی 1397/02/02 لغايت 1397/02/04گروه 3اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/03 لغايت 1397/02/05گروه 1فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتامور مالی 1397/02/08 لغايت 1397/02/10گروه 4شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/08 لغايت 1397/02/10گروه 3آداب و منش انتظامی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/15 لغايت 1397/02/16گروه 1اصول رانندگی تدافعی و ترافیک
جزئياتامور مالی 1397/02/16 لغايت 1397/02/16گروه 1قوانین و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/16 لغايت 1397/02/18گروه 1اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/22 لغايت 1397/02/23گروه 1قانون بیمه و تامین اجتماعی
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/23 لغايت 1397/02/26گروه 1آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/23 لغايت 1397/02/25گروه 3ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/29 لغايت 1397/02/30گروه 3جایگاه روابط صنعتی و وظایف آن
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/29 لغايت 1397/02/31گروه 1ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/05 لغايت 1397/03/05گروه 1اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/06 لغايت 1397/03/08گروه 4ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/06 لغايت 1397/03/08گروه 1آداب و منش انتظامی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/06 لغايت 1397/03/06گروه 1قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه خودروهای امدادی و انتظامی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/06 لغايت 1397/03/09گروه 3آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/12 لغايت 1397/03/15گروه 1اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/19 لغايت 1397/03/21گروه 5گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/19 لغايت 1397/03/23گروه 1آمار1
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/19 لغايت 1397/03/23گروه 1انبارداری وانبارگردانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/19 لغايت 1397/03/20گروه 1جایگاه روابط صنعتی و وظایف آن
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/20 لغايت 1397/03/22گروه 2نحوه گفتگووارتباطات مردمی
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/20 لغايت 1397/03/21گروه 1بازنشستگان سلامی دوباره به زندگی موفق
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/20 لغايت 1397/03/22گروه 4اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/03/22 لغايت 1397/03/30گروه 1آشپزی صنعتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/27 لغايت 1397/03/29گروه 4گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتامور مالی 1397/03/28 لغايت 1397/03/29گروه 2قانون بیمه و تامین اجتماعی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/02 لغايت 1397/04/05گروه 1اصول بایگانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/09 لغايت 1397/04/11گروه 1گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/09 لغايت 1397/04/11گروه 4نحوه گفتگووارتباطات مردمی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/10 لغايت 1397/04/12گروه 1شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/10 لغايت 1397/04/12گروه 2اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/16 لغايت 1397/04/19گروه 1اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/23 لغايت 1397/04/25گروه 2آشنایی با قراردادهای پیمانکاری
جزئياتامور بازرگانی کرمان 1397/04/24 لغايت 1397/04/26گروه 1کلیات حقوق قراردادها
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/24 لغايت 1397/04/26گروه 5اتوماسیون اداری
جزئياتامور بازرگانی کرمان 1397/04/24 لغايت 1397/04/25گروه 3اصول وفنون مذاکره
جزئياتآموزش شهربابک 1397/04/25 لغايت 1397/04/27گروه 2ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/01 لغايت 1397/05/03گروه 1نحوه گفتگووارتباطات مردمی
جزئياتامور مالی 1397/05/06 لغايت 1397/05/08گروه 5نحوه گفتگووارتباطات مردمی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/06 لغايت 1397/05/10گروه 1آمار 2
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/07 لغايت 1397/05/09گروه 3شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/13 لغايت 1397/05/15گروه 2گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/14 لغايت 1397/05/16گروه 6اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/14 لغايت 1397/05/17گروه 1قراردادها، مناقصات ومدیریت پیمان
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/15 لغايت 1397/05/17گروه 2شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/15 لغايت 1397/05/17گروه 1فن بیان وسخنرانی پیشرفته
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/20 لغايت 1397/05/23گروه 2اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/05/20 لغايت 1397/05/22گروه 1گزارش نویسی جرم و حادثه
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/21 لغايت 1397/05/22گروه 2جایگاه روابط صنعتی و وظایف آن
جزئياتامور بازرگانی کرمان 1397/05/21 لغايت 1397/05/23گروه 1آشنایی با قراردادهای پیمانکاری
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/21 لغايت 1397/05/24گروه 2آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتسونگون 1397/06/04 لغايت 1397/06/06گروه 6ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/06/11 لغايت 1397/06/14گروه 4آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/11 لغايت 1397/06/13گروه 8اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/06/17 لغايت 1397/06/19گروه 3گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/18 لغايت 1397/06/20گروه 2آداب و منش انتظامی
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/24 لغايت 1397/06/26گروه 5ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتسونگون 1397/06/24 لغايت 1397/06/25گروه 2اصول وفنون مذاکره
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305744 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي