دوره هاي اداري و مالي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش شهربابک 1396/01/19 لغايت 1396/01/21OF3C4M03-1396-454اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/01/26 لغايت 1396/01/28OF2C4T04-1396-453گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/01/26 لغايت 1396/02/25OF2C1M01-1396-320تکنیک هایِ حرفه ای سخنرانی ، مذاکره و اداره جلسات
جزئياتآموزش شهربابک 1396/01/28 لغايت 1396/02/31OF2C1M01-1396-322تکنیک هایِ حرفه ای سخنرانی ، مذاکره و اداره جلسات
جزئياتآموزش شهربابک 1396/01/28 لغايت 1396/01/30OF3C4T42-1396-270حفظ صحنه ی جرم
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/02 لغايت 1396/02/04OF3C4T42-1396-273حفظ صحنه ی جرم
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/03 لغايت 1396/03/02OF2C1M01-1396-323تکنیک هایِ حرفه ای سخنرانی ، مذاکره و اداره جلسات
جزئياتدفتر کرمان 1396/02/07 لغايت 1396/02/21OF2C4T04-1396-449گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/16 لغايت 1396/02/18OF2C4T04-1396-279گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/16 لغايت 1396/02/20OF1C4T02-1396-272آمار 2
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/17 لغايت 1396/02/17OF3C4T70-1396-277رفتارهای ترافیکی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/18 لغايت 1396/02/18OF3C4T44-1396-278اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/23 لغايت 1396/02/26OF3C2T30-1396-276اصول بایگانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/24 لغايت 1396/02/26OF3C3T57-1396-274اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/24 لغايت 1396/02/26OF3C4M03-1396-275اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/26 لغايت 1396/02/31OF3C4T24-1396-271ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/03/07 لغايت 1396/03/09OF3C4M03-1396-283اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/03/07 لغايت 1396/03/09OF3C3T57-1396-284اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل
جزئياتآموزش شهربابک 1396/03/20 لغايت 1396/03/24OF3C4M13-1396-282VIP میزبانی و پذیرایی
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/21 لغايت 1396/03/23OF3C4T67-1396-285آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن
جزئياتآموزش شهربابک 1396/03/21 لغايت 1396/03/23OF2C4T04-1396-287گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/03/27 لغايت 1396/03/29OF3C4T24-1396-280ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/27 لغايت 1396/03/30OF3C4M51-1396-286آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/10 لغايت 1396/04/12OF3C4T24-1396-289ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/11 لغايت 1396/04/13OF3C4M03-1396-293اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/11 لغايت 1396/04/13OF3C4T71-1396-291آداب و منش انتظامی
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/17 لغايت 1396/04/21OF1C4T01-1396-290آمار1
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/18 لغايت 1396/04/20OF3C4T71-1396-292آداب و منش انتظامی
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/18 لغايت 1396/04/18OF3C4T70-1396-294رفتارهای ترافیکی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/19 لغايت 1396/04/19OF3C4T44-1396-295اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/24 لغايت 1396/04/26OF2C4T04-1396-288گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/07 لغايت 1396/05/09OF2C4T04-1396-296گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/07 لغايت 1396/05/09OF2C4T01-1396-297شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/07 لغايت 1396/05/11OF9C4M01-1396-281SPSS نرم افزار اماری
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/08 لغايت 1396/05/11OF3C4M51-1396-301آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/15 لغايت 1396/05/17OF3C4M03-1396-298اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/15 لغايت 1396/05/17OF3C4T57-1396-299اصول، مبانی و استراتژی پدافند غیرعامل
جزئياتآموزش شهربابک 1396/05/22 لغايت 1396/05/24OF3C4T67-1396-300آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن
جزئياتآموزش شهربابک 1396/06/04 لغايت 1396/06/06OF2C4T04-1396-310گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/06/05 لغايت 1396/06/07OF3C4M03-1396-302اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/05 لغايت 1396/06/05OF3C4T70-1396-306رفتارهای ترافیکی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/06/06 لغايت 1396/06/06OF3C4T44-1396-307اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/12 لغايت 1396/06/14OF3C4M03-1396-303اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1396/06/12 لغايت 1396/06/14OF3C4T67-1396-304آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن
جزئياتآموزش شهربابک 1396/06/19 لغايت 1396/06/22OF3C4M51-1396-305آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/06/20 لغايت 1396/06/22OF3C4T66-1396-309نقشه خوانی،تاکتیک،جهت یابی و شناخت عوارض طبیعی زمین
جزئياتمرکز آموزش 1396/06/27 لغايت 1396/06/29OF2C4T01-1396-308شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305744 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي