دوره هاي اداري و مالي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمركز آموزش 04/07/1395 لغايت 06/07/13951اتوماسيون اداري
جزئياتمركز آموزش 05/07/1395 لغايت 07/07/13951ارتباطات و روابط عمومي
جزئياتكتابخانه و مركز اسناد 05/07/1395 لغايت 05/07/13951روش هاي نقشه خواني، رديابي كاتالوگ واسناد موجود در كتابخانه و مركز اسن
جزئياتمركز آموزش 10/07/1395 لغايت 14/07/13951انبارداري وانبارگرداني
جزئياتمس شهر بابك 10/07/1395 لغايت 12/07/13952اتوماسيون اداري
جزئياتمركز آموزش 11/07/1395 لغايت 14/07/13951اصول بايگاني
جزئياتكتابخانه و مركز اسناد 12/07/1395 لغايت 26/08/13951آمار مقدماتي
جزئياتمس شهر بابك 13/07/1395 لغايت 14/07/13951استانداردهاي حسابداري
جزئياتمركز آموزش 17/07/1395 لغايت 19/07/13951گزارش نويسي و مكاتبات اداري
جزئياتمركز آموزش 18/07/1395 لغايت 18/07/13951رفتارهاي ترافيكي
جزئياتمركز آموزش 25/07/1395 لغايت 27/07/13951آداب و منش انتظامي
جزئياتمركز آموزش 01/08/1395 لغايت 05/08/13951آمار 2
جزئياتكتابخانه و مركز اسناد 03/08/1395 لغايت 03/08/13952روش هاي نقشه خواني، رديابي كاتالوگ واسناد موجود در كتابخانه و مركز اسن
جزئياتمركز آموزش 03/08/1395 لغايت 05/08/13951حفظ صحنه ي جرم
جزئياتمس شهر بابك 11/08/1395 لغايت 11/08/13951آشنايي با نحوه پرداخت هزينه هاي پزشكي
جزئياتمس شهر بابك 15/08/1395 لغايت 17/08/13952گزارش نويسي و مكاتبات اداري
جزئياتمركز آموزش 16/08/1395 لغايت 16/08/13951اصول و قوانين راهنمايي و رانندگي
جزئياتمس شهر بابك 16/08/1395 لغايت 18/08/13953اتوماسيون اداري
جزئياتمركز آموزش 17/08/1395 لغايت 19/08/13952ارتباطات و روابط عمومي
جزئياتمركز آموزش 17/08/1395 لغايت 17/08/13952رفتارهاي ترافيكي
جزئياتمركز آموزش 24/08/1395 لغايت 26/08/13952آداب و منش انتظامي
جزئياتمركز آموزش 01/09/1395 لغايت 03/09/13953آداب و منش انتظامي
جزئياتمس شهر بابك 02/09/1395 لغايت 03/09/13951آشنايي با انواع بيمه
جزئياتمركز آموزش 14/09/1395 لغايت 16/09/13951آموزش نظامي و ايست بازرسي
جزئياتذوب خاتون اباد 15/09/1395 لغايت 17/09/13954اتوماسيون اداري
جزئياتمركز آموزش 15/09/1395 لغايت 15/09/13952اصول و قوانين راهنمايي و رانندگي
جزئياتكتابخانه و مركز اسناد 15/09/1395 لغايت 15/09/13953روش هاي نقشه خواني، رديابي كاتالوگ واسناد موجود در كتابخانه و مركز اسن
جزئياتمركز آموزش 16/09/1395 لغايت 16/09/13953رفتارهاي ترافيكي
جزئياتمركز آموزش 20/09/1395 لغايت 22/09/13953گزارش نويسي و مكاتبات اداري
جزئياتمس شهر بابك 20/09/1395 لغايت 24/09/13952آمار 2
جزئياتمركز آموزش 21/09/1395 لغايت 23/09/13951آئين نامه هاي انظباطي و نگهباني و مقررات مرتبط با آن
جزئياتمركز آموزش 05/10/1395 لغايت 07/10/13952حفظ صحنه ي جرم
جزئياتكتابخانه و مركز اسناد 06/10/1395 لغايت 06/10/13954روش هاي نقشه خواني، رديابي كاتالوگ واسناد موجود در كتابخانه و مركز اسن
جزئياتمس شهر بابك 11/10/1395 لغايت 13/10/13954گزارش نويسي و مكاتبات اداري
جزئياتمركز آموزش 11/10/1395 لغايت 13/10/13955اتوماسيون اداري
جزئياتمركز آموزش 13/10/1395 لغايت 15/10/13951شناسايي و استفاده از ظرفيت هاي ذهني
جزئياتمركز آموزش 14/10/1395 لغايت 15/10/13952آشنايي با انواع بيمه
جزئياتمركز آموزش 18/10/1395 لغايت 22/10/13951 VIP ميزباني و پذيرايي
جزئياتمركز آموزش 19/10/1395 لغايت 21/10/13951اصول، مباني و استراتژي پدافند غيرعامل
جزئياتمركز آموزش 19/10/1395 لغايت 19/10/13953اصول و قوانين راهنمايي و رانندگي
جزئياتمركز آموزش 20/10/1395 لغايت 20/10/13954رفتارهاي ترافيكي
جزئياتمركز آموزش 26/10/1395 لغايت 28/10/13951سرمايه گذاري كاربردي در بورس
جزئياتمس شهر بابك 26/10/1395 لغايت 26/10/13951فن سخنوري
جزئياتمركز آموزش 03/11/1395 لغايت 05/11/13954آداب و منش انتظامي
جزئياتمس شهر بابك 04/11/1395 لغايت 06/11/13956اتوماسيون اداري
جزئياتمركز آموزش 04/11/1395 لغايت 06/11/13952آموزش نظامي و ايست بازرسي
جزئياتكتابخانه و مركز اسناد 04/11/1395 لغايت 04/11/13955روش هاي نقشه خواني، رديابي كاتالوگ واسناد موجود در كتابخانه و مركز اسن
جزئياتمركز آموزش 09/11/1395 لغايت 11/11/13955گزارش نويسي و مكاتبات اداري
جزئياتمركز آموزش 17/11/1395 لغايت 17/11/13954اصول و قوانين راهنمايي و رانندگي
جزئياتمركز آموزش 17/11/1395 لغايت 19/11/13951نقشه خواني،تاكتيك،جهت يابي و شناخت عوارض طبيعي زمين
جزئياتمركز آموزش 18/11/1395 لغايت 18/11/13955رفتارهاي ترافيكي
جزئياتمركز آموزش 18/11/1395 لغايت 20/11/13953ارتباطات و روابط عمومي
جزئياتمركز آموزش 25/11/1395 لغايت 26/11/13953آشنايي با انواع بيمه
جزئياتمركز آموزش 25/11/1395 لغايت 27/11/13951سرمايه گذاري در بورس با استفاده از تحليل تكنيكال
جزئياتمركز آموزش 01/12/1395 لغايت 03/12/13953حفظ صحنه ي جرم
جزئياتكتابخانه و مركز اسناد 02/12/1395 لغايت 02/12/13956روش هاي نقشه خواني، رديابي كاتالوگ واسناد موجود در كتابخانه و مركز اسن
جزئياتمركز آموزش 08/12/1395 لغايت 10/12/13953آموزش نظامي و ايست بازرسي
جزئياتذوب خاتون اباد 09/12/1395 لغايت 11/12/13957اتوماسيون اداري
جزئياتمركز آموزش 15/12/1395 لغايت 17/12/13952آئين نامه هاي انظباطي و نگهباني و مقررات مرتبط با آن
جزئياتمركز آموزش 16/12/1395 لغايت 18/12/13954ارتباطات و روابط عمومي
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305744 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي