دوره هاي اداري و مالي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/02 لغايت 1397/07/23گروه 2تجزیه وتحلیل صورتهای مالی
جزئياتامور مالی 1397/07/07 لغايت 1397/07/11گروه 1اصول حسابداری 1
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/16گروه 1گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/14 لغايت 1397/07/18گروه 1اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/15 لغايت 1397/07/18گروه 1آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/21 لغايت 1397/07/29گروه 4فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/21 لغايت 1397/07/23گروه 1نرم افزار اماری SPSS
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/22 لغايت 1397/07/24گروه 1آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن
جزئياتسونگون 1397/07/24 لغايت 1397/07/25گروه 1اصول رانندگی تدافعی و ترافیک
جزئياتمرکز آموزش 1397/07/28 لغايت 1397/07/30گروه 2نرم افزار اماری SPSS
جزئياتآموزش شهربابک 1397/07/28 لغايت 1397/07/30گروه 9گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمس سونگون 1397/07/30 لغايت 1397/08/02گروه 1ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/05 لغايت 1397/08/07گروه 3نرم افزار اماری SPSS
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/12 لغايت 1397/08/15گروه 5آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتامور مالی 1397/08/12 لغايت 1397/08/15گروه 1آموزش مسئولین دفاتر مدیران
جزئياتدفتر تهران 1397/08/19 لغايت 1397/08/19گروه 1اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/19 لغايت 1397/08/27گروه 5فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/19 لغايت 1397/08/22گروه 1انبارداری وانبارگردانی
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/20 لغايت 1397/08/22گروه 2اتوماسیون اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/21 لغايت 1397/08/23گروه 7ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/21 لغايت 1397/08/23گروه 1مدیریت و مهندسی تهیه و تنظیم قراردادهای صنعتی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/26 لغايت 1397/08/26گروه 1قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه خودروهای امدادی و انتظامی
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/26 لغايت 1397/08/28گروه 2گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1397/08/27 لغايت 1397/08/29گروه 11اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز اموزش 1397/08/27 لغايت 1397/08/28گروه 2اصول رانندگی تدافعی و ترافیک
جزئياتمرکز آموزش 1397/08/28 لغايت 1397/08/30گروه 2ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/05 لغايت 1397/09/07گروه 7شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/10 لغايت 1397/09/12گروه 3گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/10 لغايت 1397/09/10گروه 1قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه خودروهای امدادی و انتظامی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/11 لغايت 1397/09/13گروه 3حسابرسی داخلی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/12 لغايت 1397/09/14گروه 1نحوه گفتگو و ارتباطات مردمی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/09/17 لغايت 1397/09/25گروه 6فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/18 لغايت 1397/09/21گروه 1اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/19 لغايت 1397/09/21گروه 1قراردادهای پیمانکاری
جزئياتآموزش خاتون آباد 1397/09/19 لغايت 1397/09/27گروه 1نرم افزار اماری SPSS
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/19 لغايت 1397/09/21گروه 3ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/25 لغايت 1397/09/27گروه 1گزارش نویسی جرم و حادثه
جزئياتمرکز آموزش 1397/09/25 لغايت 1397/09/27گروه 3اتوماسیون اداری
جزئياتاموزش شهربابک 1397/09/25 لغايت 1397/09/27گروه 4نحوه گفتگو و ارتباطات مردمی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305744 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي