دوره هاي اداري و مالي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتدفتر تهران 1398/02/03 لغايت 1398/02/03گروه 1سرمایه گذاری در بورس
جزئياتدفتر تهران 1398/02/08 لغايت 1398/02/17گروه 1سرمایه گذاری در بورس با استفاده از تحلیل تکنیکال
جزئياتدفتر تهران 1398/02/12 لغايت 1398/02/26گروه 2اصول روابط عمومی و انتظامی برای کادر انتظامات
جزئياتدفتر تهران 1398/03/18 لغايت 1398/03/25گروه 3گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتدفتر تهران 1398/05/26 لغايت 1398/06/02گروه 1مجموعه قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
جزئياتدفتر تهران 1398/06/04 لغايت 1398/06/11گروه 1تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
جزئياتمس سونگون 1398/01/25 لغايت 1398/01/26گروه 2اصول رانندگی تدافعی و ترافیک
جزئياتمرکز آموزش 1398/01/23 لغايت 1398/01/23گروه 1اصول و قوانین راهنمایی و رانندگی
جزئياتمرکز آموزش 1398/01/26 لغايت 1398/01/27گروه 1قانون بیمه و تامین اجتماعی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/02 لغايت 1398/02/10گروه 1فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/02 لغايت 1398/02/04گروه 1قراردادهای پیمانکاری
جزئياتدفتر تهران 1398/02/05 لغايت 1398/02/19گروه 1اصول روابط عمومی و انتظامی برای کادر انتظامات
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/08 لغايت 1398/02/10گروه 1آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/09 لغايت 1398/02/14گروه 2ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/09 لغايت 1398/02/10گروه 1اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/13 لغايت 1398/02/13گروه 2رانندگی در شرایط سخت
جزئياتمرکز آموزش 1398/02/24 لغايت 1398/02/25گروه 2اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/10 لغايت 1398/03/24گروه 1اصول رانندگی تدافعی و ترافیک
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/18 لغايت 1398/03/20گروه 5گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/19 لغايت 1398/03/21گروه 1علوم رفتاری
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/19 لغايت 1398/03/20گروه 1بودجه ریزی
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/27 لغايت 1398/03/29گروه 1شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتمرکز آموزش 1398/03/28 لغايت 1398/03/29گروه 3اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/02 لغايت 1398/04/04گروه 1گزارش نویسی جرم و حادثه
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/03 لغايت 1398/04/11گروه 2فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/18 لغايت 1398/04/19گروه 4اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/04/25 لغايت 1398/04/26گروه 5اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/05 لغايت 1398/05/07گروه 2گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/06 لغايت 1398/05/07گروه 1شرایط عمومی پیمان
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/08 لغايت 1398/05/09گروه 6اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/13 لغايت 1398/05/15گروه 1نقشه خوانی،تاکتیک،جهت یابی و شناخت عوارض طبیعی زمین
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/14 لغايت 1398/05/16گروه 1ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1398/05/27 لغايت 1398/05/28گروه 7اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/04 لغايت 1398/06/12گروه 3فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/05 لغايت 1398/06/06گروه 8اتوماسیون اداری تحت وب چارگون
جزئياتمرکز آموزش 1398/06/10 لغايت 1398/06/12گروه 1حفظ صحنه ی جرم
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/24 لغايت 1398/04/17گروه 1دفاع شخصی ویژه انتظامات
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/24 لغايت 1398/04/17گروه 2دفاع شخصی ویژه انتظامات
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/25 لغايت 1398/04/23گروه 3دفاع شخصی ویژه انتظامات
جزئياتآموزش شهربابک 1398/01/25 لغايت 1398/04/23گروه 4دفاع شخصی ویژه انتظامات
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/01 لغايت 1398/02/02گروه 1قوانین ومقررات شرکت مس
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/03 لغايت 1398/02/04گروه 1تشریفات، پذیرایی و خدمات عمومی آبدارخانه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/07 لغايت 1398/02/08گروه 2تشریفات، پذیرایی و خدمات عمومی آبدارخانه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/09 لغايت 1398/02/10گروه 3تشریفات، پذیرایی و خدمات عمومی آبدارخانه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/09 لغايت 1398/02/10گروه 2قوانین ومقررات شرکت مس
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/09 لغايت 1398/02/10گروه 3قوانین ومقررات شرکت مس
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/10 لغايت 1398/02/11گروه 1آشنایی با مفاهیم سرمایه گذاری در بورس (بنیادین مقدماتی
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/15 لغايت 1398/02/16گروه 4تشریفات، پذیرایی و خدمات عمومی آبدارخانه
جزئياتآموزش شهربابک 1398/02/21 لغايت 1398/02/23گروه 1Train the trainer
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/25 لغايت 1398/03/27گروه 4گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتآموزش شهربابک 1398/03/25 لغايت 1398/03/29گروه 1آمار1
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305744 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي