دوره هاي اداري و مالي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/01 لغايت 1397/11/30گروه 1آشنایی با قانون کار ویژه شواری اسلامی کارگاه
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/02 لغايت 1397/10/05گروه 7آموزش نظامی و ایست بازرسی
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/10 لغايت 1397/10/12گروه 2حفظ صحنه ی جرم
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/10 لغايت 1397/10/12گروه 13اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/14 لغايت 1397/10/21گروه 4اصول رانندگی تدافعی و ترافیک
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/15 لغايت 1397/10/18گروه 3اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/16 لغايت 1397/10/18گروه 12اتوماسیون اداری
جزئياتامور مالی 1397/10/17 لغايت 1397/10/17گروه 3قوانین و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده
جزئياتمرکز آموزش 1397/10/18 لغايت 1397/10/26گروه 7فن بیان و سخنرانی مقدماتی
جزئياتآموزش شهربابک 1397/10/22 لغايت 1397/10/24گروه 6شناسایی و استفاده از ظرفیت های ذهنی
جزئياتامور مالی 1397/11/01 لغايت 1397/11/03گروه 16اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/01 لغايت 1397/11/03گروه 1آئین نامه های انظباطی و نگهبانی و مقررات مرتبط با آن
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/07 لغايت 1397/11/09گروه 5نرم افزار اماری SPSS
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/13 لغايت 1397/11/15گروه 11گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/13 لغايت 1397/11/15گروه 3ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/15 لغايت 1397/11/17گروه 2گزارش نویسی جرم و حادثه
جزئياتمرکز آموزش 1397/11/28 لغايت 1397/11/30گروه 14اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/05 لغايت 1397/12/07گروه 15اتوماسیون اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/05 لغايت 1397/12/08گروه 1آموزش مسئولین دفاتر مدیران
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/08 لغايت 1397/12/08گروه 2قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/11 لغايت 1397/12/13گروه 12گزارش نویسی و مکاتبات اداری
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/12 لغايت 1397/12/15گروه 5اصول نگهبانی و حفاظت فیزیکی
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/20 لغايت 1397/12/22گروه 11ارتباطات و روابط عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1397/12/20 لغايت 1397/12/22گروه 4آداب و منش انتظامی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305744 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي