خوردگی و روشهای کنترل آن 

   

 
 
 هدف :  آشنایی با انواع خوردگی و شناخت ممانعت کننده های خوردگی 
 كد :  MT6C4T01  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/01/26 لغايت 1396/01/30  محل برگزاري:  ذوب خاتون آباد  شهريه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

آشنایی با خوردگی مواد
آشنایی با مکانیزم خوردگی مواد
توانایی تجزیه و تحلیل مشکلات و ارایه راهکار جهت گلوگاهها
توانائی محاسبه خوردگی تجهیزات
شناسایی عوامل خوردگی در کارخانه اسید سولفوریک
شناسایی عوامل و مکانیزم خوردگی مواد
شناسائی دستور العمل سرویسهای پیشگیرانه حفاظتی
شناسائی عملیات حفاظت از خوردگی
انتخاب مواد مقاوم در مقابل خوردگی
اهمیت بررسی خوردگی و زیانهای ناشی از آن در صنایع
تعریف ومکانیزم خوردگی
خوردگی در آب و عوامل مؤثر در آن(درجه حرارت و سرعت آب،مقدار و چگونگی نمکهای محلول در آن،خوردگی در آب
شناخت پوششهای محافظ در جهت کنترل و کاهش نرخ خوردگی
شناخت سیستمهای حفاظت کاتدی و آندی
مقدمه، کلیات، تعاریف اولیه و آ‏شنایی با مبانی خوردگی
اصول ومبانی الکتروشیمی(قوانین الکتروشیمی،جدول گالوانیک،پیلهای گالوانیک،پلاریزاسیون ومنحنی های مربوطه
انواع خوردگی
خوردگی فلزات آهنی و غیر آهنی در خاک و عوامل مؤثر در آن(انواع خاکها وویژگیهای آن،تاثیرباکتریهای موجود
خوردگی ناشی از عوامل مکانیکی وعوامل و پارامترهای مؤثر در آن
شناخت ممانعت کننده های خوردگی
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي