(خوردگی و روشهای کنترل آن( تکنسینی 

   

 
 
 هدف :  شناخت روش های کنترل خوردگی واز بین بردن آنها 
 كد :  MT6C2T02  نوع دوره :  حضوری  نحوه برگزاري :  تمام وقت 
 تاريخ برگزاري :  1396/02/16 لغايت 1396/02/20  محل برگزاري:  مرکز آموزش  شهريه دوره :  3000000 ريال
 شرايط شركت كنندگان :  نياز شغلي  مهلت ثبت نام :  ده روز قبل از شروع  مدت دوره :  30ساعت
پيشنياز : -
مشاهده تاريخ هاي برگزاري دوره

سرفصلهاي دوره

آشنایی با عوامل خوردگی در کارخانه اسید سولفوریک
آشنائی با تعمیرات پیشگیرانه حفاظت از خوردگی
توانائی اجرای عملیات حفاظت از خوردگی
توانائی انجام سرویسهای پیشگیرانه حفاظت از خوردگی
توانائی انجام فعالیتهای تعمیراتی و پیشگیرانه در جهت حفاظت از خوردگی در امور لیچنگ
توانائی کنترل خوردگی تجهیزات مکانیکی
شناسائی خوردگی تجهیزات لیفتراک توسط اسید سولفوریک
انتخاب مواد مقاوم در مقابل خوردگی
اهمیت بررسی خوردگی و زیانهای ناشی از آن در صنایع
تعریف ومکانیزم خوردگی
شناخت پوششهای محافظ در جهت کنترل و کاهش نرخ خوردگی
شناخت سیستمهای حفاظت کاتدی و آندی
(اصول ومبانی الکتروشیمی(قوانین الکتروشیمی،جدول گالوانیک،پیلهای گالوانیک،پلاریزاسیون ومنحنیهای مربوطه
(خوردگی در آب و عوامل مؤثر در آن(درجه حرارت و سرعت آب،مقدار وچگونگی نمکهای محلول در آن،خوردگی در آب
(خوردگی فلزات آهنی وغیر آهنی در خاک وعوامل مؤثر در آن(انواع خاکها وویژگیهای آن،تاثیرباکتریهای موجود
مقدمه، کلیات، تعاریف اولیه و آ‏شنایی با مبانی خوردگی
انواع خوردگی
خوردگی ناشی از عوامل مکانیکی وعوامل و پارامترهای مؤثر در آن
شناخت ممانعت کننده های خوردگی
  
  
  
 
 

   
 
پست الكترونيك : training@nicico.com
 
   
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي