دوره هاي معدن و كانه آرايي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI9C1M08-1396-167Data Mineآشنایی با نرم افزار
جزئياتمس میدوک 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI9C1M37-1395-94Data Mineنقشه برداری در نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI9C1M37-1396-169Data Mineنقشه برداری در نرم افزار
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C3M10-1396-109آماده سازی مواد شیمیایی
جزئياتآموزش معدن 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI4C3M05-1396-357بازآموزی اپراتوری و نگهداری ماشین آلات حفاری
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI9C1M31-1396-170در طراحی معادن روبازData Mineکاربرد نرم افزار
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C1T36-1396-112راهنمای عملیاتی فلوتاسیون تغلیظ سونگون ویژه کارشناسان
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C2T07-1396-113راهنمای عملیاتی فیلتر پرس تغلیظ سونگون ویژه تکنسینها
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C2T37-1396-130محاسبات متالورژیکی در کانه آرایی تکنسینی
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C3T01-1396-131مراقبتکاری عمومی تغلیظ 1
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C3T02-1396-132مراقبتکاری عمومی تغلیظ 2
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C1T08-1396-115کاتالوگ خوانی و نقشه خوانی راهنمای عملیاتی امور تغلیظ
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C2M04-1396-128کانه آرایی تکنسینی 2
جزئياتآموزش سونگون 1396/01/01 لغايت 1396/06/31MI2C2M05-1396-129کانه آرایی تکنسینی ‏3
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/01/19 لغايت 1396/01/23MI2C1T19-1396-312راهنمای عملیاتی کارخانه سنگ شکن ثانویه ویژه کارشناسان
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/01/26 لغايت 1396/01/30MI2C2T14-1396-311راهنمای عملیاتی کارخانه تغلیظ 500 تنی ویژه تکنسین ها
جزئياتآموزش معدن 1396/01/26 لغايت 1396/01/30MI4C3M19-1396-175اپراتوری لودر
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/01/26 لغايت 1396/01/30MI2C1T08-1396-321کاتالوگ خوانی و نقشه خوانی راهنمای عملیاتی امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/28 لغايت 1396/01/28MI1C3T01-1396-177تمهیدات تخلیه در دامپ های معدنی (ویژه اپراتورها)
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/02/02 لغايت 1396/02/09MI2C2M04-1396-315کانه آرایی تکنسینی 2
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/02 لغايت 1396/02/10MI9C1M58-1396-257برنامه ریزی تولید در نرم افزار Surpac
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/06 لغايت 1396/03/03MI2C1T18-1396-145راهکارهای مقابله با مشکلات افت‌عیار در مدار فلوتاسیون کارخانجات تغلیظ (مزاحمت پیریت)
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/16 لغايت 1396/02/20MI9C1M38-1396-234مقدماتیGMSمدل سازی کمی آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار
جزئياتمس میدوک 1396/02/16 لغايت 1396/02/20B1-96-55نقشه برداری عمومی
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/16 لغايت 1396/02/21MI4C3M07-1396-223اپراتوری و نگهداری لیفتراک
جزئياتآموزش سونگون 1396/02/16 لغايت 1396/02/20MI2C2T38-1396-138محاسبات متالورژی و تهیه گزارشات کنترل کیفی
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/02/23 لغايت 1396/02/27MI2C2M11-1396-364فیلترهای دیسکی و درایرها
جزئياتمس میدوک 1396/02/23 لغايت 1396/02/27MI9C1M61-1396-406نرم افزار PLAXIS 2D (مقدماتی)
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/23 لغايت 1396/02/26MI2C4T48-1396-192شناخت و کاربرد مواد شیمیایی در کانه آرایی
جزئياتآموزش معدن 1396/02/30 لغايت 1396/03/03MI1C1T37-1396-238مطالعات فنی واقتصادی در معدن 1
جزئياتمس میدوک 1396/03/06 لغايت 1396/03/10MI9C1M38-1396-235مقدماتیGMSمدل سازی کمی آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار
جزئياتمس سونگون 1396/03/06 لغايت 1396/03/10MI1C4M43-1396-380نقشه برداری در معادن روباز
جزئياتمس سونگون 1396/03/20 لغايت 1396/03/24B1-96-57LAND نرم افزار اتوکد
جزئياتمس میدوک 1396/03/20 لغايت 1396/03/24MI9C1M62-1396-408نرم افزار FLAC 2D (مقدماتی)
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/03/20 لغايت 1396/03/23MI2C2M09-1396-381اپراتوری کوره آهک (ویژه تکنسین ها)
جزئياتمرکز آموزش 1396/03/23 لغايت 1396/03/31MI9C1M51-1396-254(سنجش از دور)ENVI نرم افزار
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/03/27 لغايت 1396/03/31MI2C2T40-1396-373پارامترهای کیفی سنگ معدن ورودی کارخانه تغلیظ و تاثیر آن بر فلوتاسیون
جزئياتمس میدوک 1396/04/03 لغايت 1396/04/11MI1C1M02-1396-402کاربرد اینترنت در مهندسی معدن
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/04 لغايت 1396/04/21MI1C1T42-1396-255GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
جزئياتمس سونگون 1396/04/10 لغايت 1396/04/13MI9C1M08-1396-198Data Mineآشنایی با نرم افزار
جزئياتآموزش سونگون 1396/04/10 لغايت 1396/04/14MI2C1T17-1396-151بررسی تأثیر پارامترهای محصول معدن بر فرآیند عملیات کارخانجات مختلف تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/10 لغايت 1396/04/18MI9C1M59-1396-258طراحی معادن روباز در نرم افزار Surpac
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/17 لغايت 1396/04/21MI2C4T10-1396-172راهنمای عملیاتی تیکنرهای باطله میدوک
جزئياتمس سونگون 1396/04/17 لغايت 1396/04/21B1-96-58مطالعات فنی واقتصادی در معدن 1
جزئياتآموزش شهربابک 1396/04/17 لغايت 1396/04/21MI8C1T11-1396-189نمونه برداری معدن وکانه آرایی1
جزئياتآموزش معدن 1396/04/24 لغايت 1396/04/28MI1C1T38-1396-239مطالعات فنی واقتصادی در معدن 2
جزئياتمس سونگون 1396/04/24 لغايت 1396/04/28B1-96-56آتشباری مقدماتی
جزئياتمس میدوک 1396/04/24 لغايت 1396/04/27MI9C1M60-1396-377روش های نوین تخمین ذخیره با استفاده از نرم افزار SGeMS
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/04/24 لغايت 1396/04/27MI2C2M02-1396-351فلوتاسیون و شناورسازی مولیبدن
جزئياتمس میدوک 1396/04/31 لغايت 1396/05/03MI8C1T01-1396-259تهیه و ارائه گزارشهای علمی فنی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/05/04 لغايت 1396/06/01MI2C1T20-1396-146راهکارهای مقابله با مشکلات افت‌ عیار فلوتاسیون کارخانجات تغلیظ (مزاحمت رس)
جزئياتمس میدوک 1396/05/07 لغايت 1396/05/11MI1C1T37-1396-242مطالعات فنی واقتصادی در معدن 1
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/05/07 لغايت 1396/05/09MI2C2M13-1396-376تجهیزات و فرایند تغلیظ 2 فاز 2 (ویژه تکنسین ها)
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/05/21 لغايت 1396/05/24MI2C2M01-1396-354اپراتوری مولیبدن (ویژه تکنسین ها)
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/05/28 لغايت 1396/05/29MI2C2M10-1396-384تجهیزات شیرآهک سازی
جزئياتمس میدوک 1396/05/28 لغايت 1396/05/30MI9C1M57-1396-245کاربرد روش LUC در تخمین کانسار توسط نرم افزار Data Mine
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/06/04 لغايت 1396/06/07MI2C2M08-1396-370آماده سازی و مصرف مواد شیمیایی با تاکید بر فلوکولانت ها (ویژه تکنسین ها)
جزئياتمس میدوک 1396/06/04 لغايت 1396/06/08MI1C1T38-1396-244مطالعات فنی واقتصادی در معدن 2
جزئياتآموزش سونگون 1396/06/04 لغايت 1396/06/08MI2C1T18-1396-150راهکارهای مقابله با مشکلات افت‌عیار در مدار فلوتاسیون کارخانجات تغلیظ (مزاحمت پیریت)
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/06/11 لغايت 1396/06/13MI2C2M07-1396-359مواد شیمیایی مورد مصرف در مولیبدن
جزئياتامور تغلیظ سرچشمه 1396/06/19 لغايت 1396/06/21MI2C2M12-1396-374مراقبتکاری تیکنرهای مس مولیبدن فاز 2 تغلیظ 2 (ویژه تکنسین ها)
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305728 , 5721 , 5725
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي