دوره هاي معدن و كانه آرايي
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکز آموزش 1397/01/18 لغايت 1397/01/21گروه 1کاربرد آمار در کانه آرایی پیشرفته
جزئياتتغلیظ 1397/01/18 لغايت 1397/01/21گروه 1فلوتاسیون و شناورسازی مولیبدن
جزئياتتغلیظ 1397/01/18 لغايت 1397/01/22گروه 1فیلترهای دیسکی و درایرها
جزئياتمرکز آموزش 1397/01/22 لغايت 1397/02/19گروه 1و کاربرد آن در معدن Civil 3D 2012 نرم افزار
جزئياتآموزش شهربابک 1397/02/01 لغايت 1397/02/08گروه 1بازآموزی اپراتوری جرثقیلهای سقفی ریلی کابین دار
جزئياتتغلیظ 1397/02/01 لغايت 1397/02/02گروه 1فرایند تولید در امور تغلیظ
جزئياتتغلیظ 1397/02/01 لغايت 1397/02/05گروه 1راهنمای عملیاتی فیلتر پرس تغلیظ 2 ویژه کارشناسان
جزئياتآموزش معدن 1397/02/02 لغايت 1397/02/02گروه 1بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/02/05 لغايت 1397/02/05گروه 2بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش میدوک 1397/02/08 لغايت 1397/02/09گروه 1آشنایی با فرایند تغلیظ برای پرسنل کنترل سنگ و عملیات معدن
جزئياتآموزش معدن 1397/02/08 لغايت 1397/02/08گروه 1بازآموزی اپراتوری شاول
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/15 لغايت 1397/02/18گروه 1GPS Etrex 30آموزش
جزئياتتغلیظ 1397/02/15 لغايت 1397/02/19گروه 1راهنمای عملیاتی فیلتر پرس تغلیظ 2 ویژه تکنسینها
جزئياتتغلیظ 1397/02/15 لغايت 1397/02/18گروه 1اپراتوری کوره آهک (ویژه تکنسین ها)
جزئياتتغلیظ 1397/02/15 لغايت 1397/02/19گروه 1طبقه بندی و خردایش
جزئياتآموزش معدن 1397/02/16 لغايت 1397/02/16گروه 3بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/18 لغايت 1397/02/18گروه 2بازآموزی اپراتوری شاول
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/18 لغايت 1397/02/26گروه 1مطالعات ژئوتکنیک وتحلیل پایداری شیب با نرم افزار Midas
جزئياتآموزش معدن 1397/02/19 لغايت 1397/02/19گروه 4بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/02/22 لغايت 1397/02/22گروه 3بازآموزی اپراتوری شاول
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/22 لغايت 1397/02/26گروه 1DATA MINE (RM)
جزئياتمرکز آموزش 1397/02/24 لغايت 1397/02/25گروه 2فرآیند تولید در معدن مس سرچشمه
جزئياتآموزش معدن 1397/02/30 لغايت 1397/02/30گروه 5بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/03/02 لغايت 1397/03/02گروه 6بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتتغلیظ 1397/03/05 لغايت 1397/03/08گروه 1اپراتوری مولیبدن (ویژه تکنسین ها)
جزئياتتغلیظ 1397/03/05 لغايت 1397/03/06گروه 2فرایند تولید در امور تغلیظ
جزئياتآموزش معدن 1397/03/07 لغايت 1397/03/08گروه 1بازآموزی اپراتوری و نگهداری ماشین آلات حفاری
جزئياتتغلیظ 1397/03/19 لغايت 1397/03/21گروه 1مراقبتکاری تیکنرهای مس مولیبدن فاز 2 تغلیظ 2 (ویژه تکنسین ها)
جزئياتمرکز آموزش 1397/03/19 لغايت 1397/03/23گروه 1نمونه برداری و آماده سازی نمونه (ویژه کارشناسان)
جزئياتآموزش معدن 1397/03/27 لغايت 1397/03/27گروه 7بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/03/28 لغايت 1397/03/28گروه 8بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/03/30 لغايت 1397/03/30گروه 9بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش میدوک 1397/04/02 لغايت 1397/04/04گروه 1تفسیر های مینرالوژیکی نمونه های مقطع پالیش بلاست و اثرات آن در کارخانه تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/02 لغايت 1397/04/06گروه 1نرم افزار surfer
جزئياتتغلیظ 1397/04/02 لغايت 1397/04/05گروه 1آماده سازی و مصرف مواد شیمیایی با تاکید بر فلوکولانت ها (ویژه تکنسین ها)
جزئياتآموزش میدوک 1397/04/03 لغايت 1397/04/31گروه 1مراقبتکاری عمومی تغلیظ 2
جزئياتآموزش معدن 1397/04/04 لغايت 1397/04/05گروه 2بازآموزی اپراتوری و نگهداری ماشین آلات حفاری
جزئياتآموزش میدوک 1397/04/09 لغايت 1397/04/17گروه 1روابط بافتی، شکل و نحوه قرارگیری کانیهای سولفوری مس و پیریت در فرآیند فلوتاسیون
جزئياتتغلیظ 1397/04/09 لغايت 1397/04/11گروه 1تجهیزات و فرایند تغلیظ 2 فاز 2 (ویژه تکنسین ها)
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/09 لغايت 1397/04/13گروه 1طراحی در معادن روباز
جزئياتآموزش معدن 1397/04/10 لغايت 1397/04/10گروه 10بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/04/11 لغايت 1397/04/11گروه 11بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/04/13 لغايت 1397/04/13گروه 12بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/23 لغايت 1397/04/26گروه 2DATA MINEآشنایی با نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش 1397/04/23 لغايت 1397/04/27گروه 1(آشنایی با قوانین معدنی (دوره های سازمان نظام مهندسی معدن
جزئياتآموزش معدن 1397/04/24 لغايت 1397/04/24گروه 13بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/04/25 لغايت 1397/04/25گروه 14بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش معدن 1397/04/27 لغايت 1397/04/27گروه 15بازآموزی اپراتوری و نگهداری کامیون معدنی
جزئياتآموزش میدوک 1397/05/02 لغايت 1397/05/10گروه 1بهینه سازی فرآیند های معدنکاری با استفاده از نرم افزار های تخصصی( تحقیق در عملیات معدن)
جزئياتمرکز اموزش 1397/05/06 لغايت 1397/05/08گروه 1حمل ونقل وبارگیری در معادن
جزئياتآموزش معدن 1397/05/06 لغايت 1397/05/10گروه 1اصول تولید،حمل و کاربرد مواد ناریه
جزئياتآموزش میدوک 1397/05/06 لغايت 1397/05/10گروه 1مهندسی خردایش
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/06 لغايت 1397/05/10گروه 2مهندسی خردایش
جزئياتتغلیظ 1397/05/06 لغايت 1397/05/07گروه 3فرایند تولید در امور تغلیظ
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/13 لغايت 1397/05/17گروه 1مقدماتیGMSمدل سازی کمی آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار
جزئياتتغلیظ 1397/05/20 لغايت 1397/05/21گروه 1نحوه راهبری ستون فلوتاسیون
جزئياتمرکز آموزش 1397/05/20 لغايت 1397/05/24گروه 1GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی مقدماتی
جزئياتآموزش معدن 1397/05/23 لغايت 1397/05/24گروه 3بازآموزی اپراتوری و نگهداری ماشین آلات حفاری
جزئياتآموزش میدوک 1397/05/31 لغايت 1397/06/28گروه 1راهکارهای مقابله با مشکلات افت‌ عیار فلوتاسیون کارخانجات تغلیظ.مزاحمت
جزئياتآموزش میدوک 1397/06/03 لغايت 1397/06/07گروه 1سرند کنی و سنگ شکنی
جزئياتتغلیظ 1397/06/03 لغايت 1397/06/05گروه 1مواد شیمیایی مورد مصرف در مولیبدن
جزئياتآموزش میدوک 1397/06/03 لغايت 1397/06/07گروه 1اصول برنامه نویسی کامپیوتری در نرم افزار MATLAB و کاربرد آن در معدنکاری
جزئياتآموزش معدن 1397/06/03 لغايت 1397/06/07گروه 1دو فرکانسه و کاربرد آن در نقشه برداری معدنیGPS
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/04 لغايت 1397/06/05گروه 1فرآیند تولید در معدن مس سرچشمه
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/05 لغايت 1397/07/02گروه 1پارامترهای کیفی سنگ معدن ورودی کارخانه تغلیظ و تاثیر آن بر فلوتاسیون
جزئياتتغلیظ 1397/06/10 لغايت 1397/06/14گروه 1شناخت وکاربرد نوار باربری(‏نوار نقاله)‏
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/10 لغايت 1397/06/14گروه 1برنامه ریزی استخراج معادن روباز
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/10 لغايت 1397/06/14گروه 1پیشرفته GMSمدل سازی کمی آبهای زیرزمینی با استفاده از نرم افزار
جزئياتمرکز آموزش 1397/06/17 لغايت 1397/06/21گروه 1GIS سیستم اطلاعات جغرافیایی پیشرفته
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305728 , 5721 , 5725
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي