دوره هاي صنايع
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکزآموزش 1396/07/03 لغايت 1396/07/04گروه 1نرم افزار B.S.C Master
جزئياتامور ذوب 1396/07/05 لغايت 1396/07/12گروه 1مدیریت استرس
جزئياتکتابخانه 1396/07/17 لغايت 1396/07/18گروه 1رفتارسازمانی
جزئياتمرکزآموزش 1396/07/24 لغايت 1396/08/08گروه 2اصول سرپرستی
جزئياتمرکزآموزش 1396/07/24 لغايت 1396/07/25گروه 5IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتسونگون 1396/07/30 لغايت 1396/08/01گروه 1مدیریت تغییر
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/06 لغايت 1396/08/21گروه 1طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/06 لغايت 1396/08/07گروه 6IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتآموزش شهربابک 1396/08/08 لغايت 1396/08/23گروه 2طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکزآموزش 1396/08/20 لغايت 1396/09/04گروه 1هوشمندی کسب و کار و شاخص های کارایی(KIP)
جزئياتمرکزآموزش 1396/08/22 لغايت 1396/08/23گروه 1مبانی اندازه گیری و کالیبراسیون ویژه کنترل کیفی و آزمایشگاههای آزمون
جزئياتمرکزآموزش 1396/08/27 لغايت 1396/08/28گروه 2مبانی اندازه گیری و کالیبراسیون ویژه کنترل کیفی و آزمایشگاههای آزمون
جزئياتمرکزآموزش 1396/09/11 لغايت 1396/09/26گروه 7طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکزآموزش 1396/09/11 لغايت 1396/09/19گروه 1پاور ویو و ساخت داشبوردهای مدیریت
جزئياتآموزش شهربابک 1396/09/13 لغايت 1396/09/27گروه 1اصول سرپرستی
جزئياتمرکزآموزش 1396/09/13 لغايت 1396/09/28گروه 8طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکزآموزش 1396/09/18 لغايت 1396/09/20گروه 2مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM)
جزئياتمرکزآموزش 1396/10/09 لغايت 1396/10/24گروه 9طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکزآموزش 1396/10/09 لغايت 1396/10/10گروه 3اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/10/11 لغايت 1396/10/12گروه 4اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتمرکزآموزش 1396/10/11 لغايت 1396/10/26گروه 10طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکزآموزش 1396/10/18 لغايت 1396/10/19گروه 2کاربرد اقتصاد مهندسی در مطالعات امکان سنجی وارزیابی فنی، مالی و اقتصادی طرح ها
جزئياتمرکزآموزش 1396/10/23 لغايت 1396/10/24گروه 2مبانی انگیزش درونی کارکنان
جزئياتمرکزآموزش 1396/10/25 لغايت 1396/10/26گروه 4IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکزآموزش 1396/11/03 لغايت 1396/11/17گروه 3اصول سرپرستی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/11/07 لغايت 1396/11/08گروه 5اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتمرکزآموزش 1396/11/09 لغايت 1396/11/10گروه 6اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتمرکزآموزش 1396/11/14 لغايت 1396/11/15گروه 2هوش هیجانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/11/16 لغايت 1396/11/17گروه 7IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتمرکزآموزش 1396/12/05 لغايت 1396/12/06گروه 7اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/12/07 لغايت 1396/12/08گروه 8اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتمرکزآموزش 1396/12/12 لغايت 1396/12/13گروه 1چالش ها و راهکارهای مدیریت استرس در کار و زندگی
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305712 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي