دوره هاي صنايع
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمرکز آموزش 1396/01/19 لغايت 1396/01/21IN2C1M07-1396-95-5S ممیزی داخلی نظام مدیریت آراستگی بر اساس مدل
جزئياتسونگون 1396/02/03 لغايت 1396/02/04IN1C1T45-1396-99مدیریت تغییر
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/09 لغايت 1396/02/24IN1C1M07-1396-100طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/12 لغايت 1396/02/26IN1C1M07-1396-101طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکز آموزش 1396/02/18 لغايت 1396/03/01IN1C4T21-1396-103اصول سرپرستی
جزئياتآموزش شهربابک 1396/02/19 لغايت 1396/02/20IN2C4T33-1396-102IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتسونگون 1396/02/24 لغايت 1396/02/24IN2C4T05-1396-104تکنیک های کاهش هزینه در سازمان
جزئياتامور تغلیظ 1396/02/26 لغايت 1396/02/27IN4C4T23-1396-105رفتارسازمانی
جزئياتشهربابک 1396/03/21 لغايت 1396/03/22IN1C4T02-1396-106اخلاق حرفه ای
جزئياتشهربابک 1396/03/23 لغايت 1396/03/24IN2C4T33-1396-107IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتسونگون 1396/03/27 لغايت 1396/03/29IN2C1T22-1396-110(SPC) کنترل فرآیند آماری
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/10 لغايت 1396/04/25IN1C1M07-1396-123طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتشهربابک 1396/04/10 لغايت 1396/04/11IN4C4T09-1396-118اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/12 لغايت 1396/04/13IN4C4T09-1396-120اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتشهربابک 1396/04/12 لغايت 1396/04/27IN1C1M07-1396-124طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتمرکز آموزش 1396/04/13 لغايت 1396/04/14IN2C4T33-1396-121IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتشهربابک 1396/04/13 لغايت 1396/04/14IN1C4T02-1396-122اخلاق حرفه ای
جزئياتشهربابک 1396/04/17 لغايت 1396/04/25IN1C4T21-1396-125اصول سرپرستی
جزئياتشهربابک 1396/05/03 لغايت 1396/05/04IN1C4T02-1396-126اخلاق حرفه ای
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/07 لغايت 1396/05/22IN1C1M07-1396-134طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتشهربابک 1396/05/07 لغايت 1396/05/08IN4C4T09-1396-127اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/09 لغايت 1396/05/10IN4C4T09-1396-133اقتصاد مقاومتی،اصول و مفاهیم کاربردی آن در شرکتهای ایرانی
جزئياتشهربابک 1396/05/09 لغايت 1396/05/24IN1C1M07-1396-135طرح توانمندسازی مسؤلین وسرپرستان
جزئياتامور تغلیظ 1396/05/17 لغايت 1396/05/18IN4C4T23-1396-136رفتارسازمانی
جزئياتمرکز آموزش 1396/05/24 لغايت 1396/06/06IN1C4T21-1396-137اصول سرپرستی
جزئياتسونگون 1396/05/29 لغايت 1396/05/29IN2C4T05-1395-84تکنیک های کاهش هزینه در سازمان
جزئياتسونگون 1396/06/12 لغايت 1396/06/12IN2C4T05-1396-139تکنیک های کاهش هزینه در سازمان
جزئياتشهربابک 1396/06/13 لغايت 1396/06/14IN1C4T02-1396-140اخلاق حرفه ای
جزئياتامور تغلیظ 1396/06/14 لغايت 1396/06/15IN4C4T23-1396-141رفتارسازمانی
جزئياتشهربابک 1396/06/20 لغايت 1396/06/21IN2C4T33-1396-142IMS آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه
جزئياتامور ذوب 1396/06/20 لغايت 1396/06/21IN1C4T09-1396-445مهارت کنترل افسردگی و استرس در سازمان
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305712 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي