دوره هاي صنايع
 
 
مشاهده جزئيات محل برگزاري تاريخ برگزاري گروه نام دوره
جزئياتمركز آموزش 04/07/1395 لغايت 18/07/13951اصول سرپرستي
جزئياتمركز آموزش 10/07/1395 لغايت 11/07/13951اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمس شهر بابك 10/07/1395 لغايت 11/07/13951رفتارسازماني
جزئياتمس شهر بابك 12/07/1395 لغايت 13/07/13952اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمس شهر بابك 24/07/1395 لغايت 26/07/13951پرورش كاركنان
جزئياتمركز آموزش 27/07/1395 لغايت 27/07/13951تكنيك هاي كاهش هزينه در سازمان
جزئياتمركز آموزش 04/08/1395 لغايت 05/08/13951ISO/IEC17020مباني، تشريح الزامات و مستند سازي براساس استاندارد
جزئياتمركز آموزش 08/08/1395 لغايت 09/08/13953اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمركز آموزش 09/08/1395 لغايت 12/08/13951فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان
جزئياتمس شهر بابك 10/08/1395 لغايت 11/08/13954اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمس شهر بابك 11/08/1395 لغايت 12/08/13951اخلاق حرفه اي
جزئياتمركز آموزش 15/08/1395 لغايت 16/08/13951IMS آشنايي با سيستم مديريت يكپارچه
جزئياتمس شهر بابك 16/08/1395 لغايت 16/08/13952تكنيك هاي كاهش هزينه در سازمان
جزئياتمركز آموزش 17/08/1395 لغايت 18/08/13952رفتارسازماني
جزئياتمس شهر بابك 22/08/1395 لغايت 24/08/13952پرورش كاركنان
جزئياتمركز آموزش 23/08/1395 لغايت 23/08/13951 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمركز آموزش 24/08/1395 لغايت 24/08/13951مديريت انگيزش
جزئياتمس شهر بابك 25/08/1395 لغايت 25/08/13952 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمس شهر بابك 26/08/1395 لغايت 26/08/13952مديريت انگيزش
جزئياتمس شهر بابك 13/09/1395 لغايت 14/09/13955اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمس شهر بابك 14/09/1395 لغايت 23/09/13952اصول سرپرستي
جزئياتمركز آموزش 14/09/1395 لغايت 14/09/13953 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمركز آموزش 15/09/1395 لغايت 15/09/13953مديريت انگيزش
جزئياتمركز آموزش 15/09/1395 لغايت 16/09/13956اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمركز آموزش 15/09/1395 لغايت 16/09/13951مهارت کنترل افسردگي و استرس در سازمان
جزئياتمس شهر بابك 16/09/1395 لغايت 16/09/13954 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمس شهر بابك 17/09/1395 لغايت 17/09/13954مديريت انگيزش
جزئياتمركز آموزش 20/09/1395 لغايت 21/09/13953رفتارسازماني
جزئياتمس شهر بابك 21/09/1395 لغايت 24/09/13952فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان
جزئياتمركز آموزش 23/09/1395 لغايت 24/09/13952اخلاق حرفه اي
جزئياتمركز آموزش 28/09/1395 لغايت 28/09/13953تكنيك هاي كاهش هزينه در سازمان
جزئياتمس شهر بابك 28/09/1395 لغايت 29/09/13951بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
جزئياتمركز آموزش 05/10/1395 لغايت 06/10/13952بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
جزئياتمركز آموزش 06/10/1395 لغايت 08/10/13951 ISO/IEC17020 مميزي داخلي سيستم مديريت كيفيت مبتني بر استاندارد
جزئياتمس شهر بابك 06/10/1395 لغايت 07/10/13951تكنيك ها و روش هاي مؤثر در بهبود عملكرد سازمان
جزئياتمس شهر بابك 11/10/1395 لغايت 12/10/13954رفتارسازماني
جزئياتمركز آموزش 11/10/1395 لغايت 12/10/13957اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمس شهر بابك 12/10/1395 لغايت 12/10/13954تكنيك هاي كاهش هزينه در سازمان
جزئياتمس شهر بابك 13/10/1395 لغايت 14/10/13958اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمس شهر بابك 14/10/1395 لغايت 15/10/13952IMS آشنايي با سيستم مديريت يكپارچه
جزئياتمركز آموزش 18/10/1395 لغايت 20/10/13951 (SPC) كنترل فرآيند آماري
جزئياتمس شهر بابك 18/10/1395 لغايت 19/10/13953اخلاق حرفه اي
جزئياتمس شهر بابك 19/10/1395 لغايت 22/10/13953فرهنگ سازماني و الگوهاي رفتاري كاركنان
جزئياتمس شهر بابك 20/10/1395 لغايت 21/10/13951مهارت گوش دادن
جزئياتمركز آموزش 26/10/1395 لغايت 27/10/13951مديريت تغيير
جزئياتمركز آموزش 26/10/1395 لغايت 26/10/13955 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمركز آموزش 27/10/1395 لغايت 27/10/13955مديريت انگيزش
جزئياتمس شهر بابك 28/10/1395 لغايت 28/10/13956 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمس شهر بابك 29/10/1395 لغايت 29/10/13956مديريت انگيزش
جزئياتمركز آموزش 05/11/1395 لغايت 06/11/13951ISO/IEC17025:2005 مباني، تشريح الزامات و مستند سازي بر اساس استاندارد
جزئياتمركز آموزش 09/11/1395 لغايت 10/11/13954اخلاق حرفه اي
جزئياتمركز آموزش 10/11/1395 لغايت 10/11/13955تكنيك هاي كاهش هزينه در سازمان
جزئياتمركز آموزش 10/11/1395 لغايت 24/11/13953اصول سرپرستي
جزئياتمركز آموزش 12/11/1395 لغايت 13/11/13955رفتارسازماني
جزئياتمركز آموزش 17/11/1395 لغايت 17/11/13957 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمركز آموزش 18/11/1395 لغايت 18/11/13957مديريت انگيزش
جزئياتمس شهر بابك 19/11/1395 لغايت 19/11/13958 به زبان مهندسي(Job Burn Out) فرسودگي شغلي
جزئياتمس شهر بابك 20/11/1395 لغايت 20/11/13958مديريت انگيزش
جزئياتمس شهر بابك 23/11/1395 لغايت 24/11/13959اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمركز آموزش 25/11/1395 لغايت 27/11/13953پرورش كاركنان
جزئياتمركز آموزش 25/11/1395 لغايت 26/11/139510اقتصاد مقاومتي،اصول و مفاهيم کاربردي آن در شرکتهاي ايراني
جزئياتمس شهر بابك 01/12/1395 لغايت 01/12/13956تكنيك هاي كاهش هزينه در سازمان
جزئياتمس شهر بابك 02/12/1395 لغايت 03/12/13951مهارت شناخت سازمان
جزئياتمركز آموزش 07/12/1395 لغايت 08/12/13956رفتارسازماني
جزئياتمركز آموزش 09/12/1395 لغايت 11/12/13951IMS مميزي داخلي سيستم مديريت يكپارچه
جزئياتمس شهر بابك 15/12/1395 لغايت 16/12/13953بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان
 
 

پيشنهادات

   
شماره تلفن هاي تماس:03434305712 , 5735
 
    
دوره هاي آموزشي
صفحه نخست
 برق و ابزار دقيق
مكانيك و هيدروليك
معدن و كانه آرايي
متالورژي و شيمي
صنايع
اداري و مالي
ايمني
كامپيوتر
زبان
خانواده
انتقادات و پيشنهادات
تماس با ما
قوانين و مقررات آموزشي