توليد کننده: پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه

استاندارد: ASTM-B115

در پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه ابتدا آند ارسالي از كارخانجات ذوب سرچشمه و خاتون آباد تحت عمليات تصفيه الكتريكي قرار گرفته و كاتد مس با خلوص 99.996 درصد مطابق با استاندارد 115ASTM-B توليد مي‫گردد.

كاتد مس عمدتاً در ريخته‫گري پيوسته مجتمع مس سرچشمه جهت توليد مفتول 8 ميليمتري مورد استفاده قرار مي‫گيرد و بخش ديگر آن بر اساس وضعيت بازار، مستقيماً به فروش مي رسد.

 

مشخصات شيميايي كاتد

COPPER CATHODE

Cu

P

As

Se

Sb

Cr

Ag

Pb

Ni

Bi

P

(%)

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

99.996

<2

<2

<2

<1

<1

5

<2

<2

<2

<5

 

مشخصات فيزيكي كاتد:

LENGTH

980 (mm)

WIDTH

963 (mm)

WEIGTH

130 (Kg)

 

 

توليد کننده: کارخانه ليچينگ مجتمع مس سرچشمه

استاندارد: ASTM-B115

واحد ديگر توليدكننده كاتد در مجتمع مس سرچشمه، كارخانه ليچينگ است كه ظرفيت آن برابر 12 هزار تن مس كاتدي در سال است. در اين واحد، مس به روش هيدرومتالورژي ، بصورت كاتد و با خلوص 99.995 درصد مطابق با استاندارد ASTM-B115 توليد مي‫شود.

 

مشخصات شيميايي كاتد ليچينگ

COPPER CATHODE

Cu

S

As

Se

Sb

Cr

Ag

Pb

Ni

Bi

P

(%)

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

99.995

2/5

<1

<0/4

<1

<1

1/4

4/9

<1

<0/6

<1

 

مشخصات فيزيكي كاتد ليچينگ

LENGTH

1000 (mm)

WIDTH

1000 (mm)

WEIGHT

47 (Kg)