كد گزارش:34 --- تاريخ درج: 1397/09/20


  قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل» در تاريخ دوشنبه 19 آذر 97 برگزار گرديد.

  • image1

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image2

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image3

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image4

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image5

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image6

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image7

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image8

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image9

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  • image10

   قرعه کشي مسابقه بزرگ قرآني سوره هاي مبارکه «واقعه و مزمل»

  <<بازگشت