مسابقه قرآني
 

اسامي برگزيدگان قرعه کشي مسابقه بزرگ حفظ قرآن سوره هاي مباركه انسان و لقمانرديف کد داوطلب نام نام خانوادگي حوزه جايزه
1 12871 فاطمه عسکري پور نعمت آباد رفسنجان 3 ميليون
2 13065 مرجان اسدالله نژاد دهنوئي رفسنجان 2 ميليون
3 12597 ريحانه رضاپور رفسنجان 1 ميليون
4 13038 کبري حسيني راويز رفسنجان 500 تومان
5 12891 فاطمه عرب بدوئي رفسنجان 500 تومان
6 12571 خجسته رنجبركريمي رفسنجان 500 تومان
7 12623 زهرا عليزاده نوق بهرمان رفسنجان 500 تومان
8 13168 مهديه محمدرضاخاني رفسنجان 500 تومان
9 12428 فاطمه مولائي انار 500 تومان
10 13110 مريم مختاري دردر رفسنجان 500 تومان
11 12946 فاطمه ابراهيمي نژاد شريف آباد رفسنجان 500 تومان
12 13421 نجمه يزدي زاده پاريزي سرچشمه 500 تومان
13 12653 زهرا خوشکوار رفسنجان 500 تومان
14 12920 فاطمه معصومي رفسنجان 500 تومان
15 12985 فاطمه زهرا اميني رفسنجان 500 تومان
16 12386 سعيده رجب زادگان انار 500 تومان
17 13010 فرشته دباغيان رفسنجان 500 تومان
18 13126 مطهره ابوالهادي دردري رفسنجان 500 تومان
19 12577 راضيه علي نژاد بهرماني رفسنجان 500 تومان
20 12619 زهرا بخشي زاده رفسنجان 500 تومان
21 12785 شيوا شهربابکي رفسنجان 500 تومان
22 13129 معصومه عباسپور رفسنجان 500 تومان
23 12686 زهرا ترقي خواه رفسنجان 500 تومان
24 13389 سميه کريميان سرچشمه 500 تومان
25 13181 نازنين زينب سادات موسوي نيا رفسنجان 500 تومان
26 12418 فاطمه صادقيان بهمن آباد انار آسياب برقي
27 12788 صديقه ترقي خواه رفسنجان آسياب برقي
28 13410 مريم نصيري سرچشمه آسياب برقي
29 12576 راضيه عسکري بياضي رفسنجان آسياب برقي
30 12939 فاطمه عزيزي دئفه رفسنجان آسياب برقي
31 12675 زهرا حيدرزاده رفسنجان آسياب برقي
32 12831 عصمت بشکوئي رفسنجان آسياب برقي
33 12764 سميه معصومي صدر رفسنجان آسياب برقي
34 12805 طيبه عرب بدوي رفسنجان آسياب برقي
35 12367 رقيه جعفريان غلامرضائي انار آسياب برقي
36 12602 زهرا اسماعيلي پور مهدي آباد رفسنجان آسياب برقي
37 13167 مهديه مرتضوي قاسم آبادي رفسنجان آسياب برقي
38 13193 نجمه عسکري بياض رفسنجان آسياب برقي
39 12426 فاطمه سلطان مرادي بهمن آباد انار آسياب برقي
40 13090 مريم باختر رفسنجان آسياب برقي
41 13002 فرزانه بهزادي گودري رفسنجان آسياب برقي
42 12504 افضل سلطاني چاکيني رفسنجان آسياب برقي
43 13231 ابوالفضل اميرپورسعيد رفسنجان آسياب برقي
44 13157 مهديه رضائي صادق آباد رفسنجان آسياب برقي
45 13384 زهرا پور الماسي سرچشمه آسياب برقي
46 13159 مهديه مرادي عليايي رفسنجان آسياب برقي
47 13313 عليرضا عسکري رفسنجان آسياب برقي
48 12567 حميده رفيعي رفسنجان آسياب برقي
49 12904 فاطمه کرمي فتح آبادي رفسنجان آسياب برقي
50 12867 فاطمه رزاني رفسنجان آسياب برقي
51 12425 فاطمه رمضاني زاده جلگه انار آسياب برقي
52 13395 فاطمه کربلائي گهرت سرچشمه آسياب برقي
53 13023 فريبا رضائي نژاد بهرمان رفسنجان آسياب برقي
54 13258 ايمان عسکري رفسنجان آسياب برقي
55 12917 فاطمه محبي مقدم رفسنجان آسياب برقي
56 12575 راضيه حاجي محمدي رفسنجان آسياب برقي
57 13139 مليکا اميري رفسنجان آسياب برقي
58 13025 فريده ايزدپناه رفسنجان آسياب برقي
59 13118 مريم روح اللهي رفسنجان آسياب برقي
60 12519 الهام نجار محي ابادي رفسنجان آسياب برقي
61 12587 رقيه رضوي رفسنجان آسياب برقي
62 12817 عارفه سنگيان رفسنجان آسياب برقي
63 12414 فاطمه شيربيگي انار آسياب برقي
64 12407 فاطمه اسفندمز انار آسياب برقي
65 12648 زهرا علي اسماعيلي رفسنجان آسياب برقي
66 13363 نورمحمد رحيمي رفسنجان آسياب برقي
67 12839 فاطمه زينلي پور رفسنجان آسياب برقي
68 12420 فاطمه رمضاني احمديه انار آسياب برقي
69 12645 زهرا بيگ زاده ماهاني رفسنجان آسياب برقي
70 12349 افسانه چعفر پور اناري انار آسياب برقي
71 12947 فاطمه غلامحسيني قائميه رفسنجان آسياب برقي
72 12941 فاطمه پسنديده رفسنجان آسياب برقي
73 13153 مهديه حسيني رفسنجان آسياب برقي
74 12607 زهرا رمضاني ماهونکي رفسنجان آسياب برقي
75 12994 فائزه ديانتي نيا رفسنجان آسياب برقي

اسامی شاغلين

کد داوطلب نام نام خانوادگي محل كار حوزه جایزه
12513 الهام پاكزاد امور طراحي و بهره وري انرژي- اداره طراحي رفسنجان 500 تومان
12531 بتول محمدي نسب شهراباد امور كنترل فرايند رفسنجان 500 تومان
12546 بدري عباسپور حسابداري صنعتي رفسنجان 500 تومان
13245 امير بياضي ترکان آباد
رفسنجان 500 تومان
13285 روح الله پورباقري جعفرآبادي انتظامات رفسنجان 500 تومان
13318 علي زين الديني معدن رفسنجان 500 تومان
13331 محمد حسيني نسبيان رفسنجاني برنامه ريزي معاونت مهندسي رفسنجان 500 تومان
13413 معصومه آبروزان امور مهندسي- دفتر فني سرچشمه 500 تومان
13431 روح اله جعفري کنگي شاغل سرچشمه سرچشمه 500 تومان
13440 محمد رضا مرادي شهربابک بازنشسته سرچشمه 500 تومان
لازم به ذکر است برگزيدگاني که جايزه خود را دريافت نکرده اند مي توانند با در دست داشتن کارت ملي خود به ساختمان روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه واقع در شهر مس مراجعه و جايزه خود را دريافت نمايند.
تلفن تماس:34305012


روابط عمومي مجتمع مس سرچشمه