آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه اصلاح جاده هاي دسترسي به ايستگاه پمپاژ حاجيلرچاي و پانتونها در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319852
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه اصلاح جاده هاي دستري به ايستگاه پمپاژ حاجيلرچاي و پانتونها در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 يکشنبه ١٠ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

مزايده فروش آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مقدار 500 تن آجر نسوز مستعمل ممزوج با مواد مس دار با تلرانس 10 %± را از طريق مزايده و با شرايط ذيل به فروش رساند:
 سه شنبه ٥ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982685
موضوع: اصلاح و رفع موارد ناايمن كارخانجات امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٥ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي پروژه مطالعات زمين‌شناسي و تهيه نقشه‌هاي زمين‌شناسي و آلتراسيون در سه مقياس25000: 1 و5000: 1 و 1000: 1 در سطح كشور
آگهي مناقصه شماره 2682
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: بازيابي سلنات سديم لجن آندي امور پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982684
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه (طراحي و اجراي سازه فضايي در محوطه ضلع غربي انبار کنسانتره و محوطه سازی و ساير کارهای مرتبط ، در مجتمع مس سونگون)
مناقصه شماره 319845
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه ((طراحي و اجراي سازه فضايي در محوطه ضلع غربي انبار کنسانتره و محوطه سازی و ساير کارهای مرتبط در مجتمع مس سونگون) اقدام نمايد
 چهارشنبه ٢٣ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه (آبرساني به سايت هيپ ليچينگ از مخزن 29هزار متر مکعبي مجتمع مس سونگون)
مناقصه شماره 319851
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه (آبرساني به سايت هيپ ليچينگ از مخزن 29هزار متر مکعبي مجتمع مس سونگون) اقدام نمايد
 سه شنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: راهبري، پايش، راه اندازي، تعمير و نگهداري سيستم هاي غبارگير و تهويه صنعتي مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982679
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: ترميم و بازسازي سازه‌هاي فلزي و بتني مربوط به تجهيزات و پوشش بيروني كارخانه پرعياركني مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982671
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين تجهيزات و اجراي كامل قطعه اول خط دو مداره 132 كيلوولت ابركوه- معادن مس تفت به طول تقريبي 47 كيلومتر به شكل PC
آگهي مناقصه شماره 2681
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٩ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعدی >>