آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکاري پروژه اجراي پروژه سه سيستم شير آهک سازي و پوشش اطراف مخازن 300مترمکعبي آهک هيدراته در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319856
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت پيمانکاري پروژه اجراي سه سيستم شير آهک سازي و پوشش اطراف مخازن 300مترمکعبي آهک هيدراته در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انتخاب مشاور واجد صلاحيت جهت اكتشافات ژئو شيميايي در مقياس هاي 1:25000 و 1:5000 با روش هاي رسوب آبراهه اي، كاني سنگين، ليتوژئو شيميايي و مطالعات ژئو شيميايي خاك با دانسيته مناسب، نمونه برداري و پردازش اطلاعات و تدوين گزارش
آگهي مناقصه شماره 2694
موضوع: انتخاب مشاور واجد صلاحيت جهت اكتشافات ژئو شيميايي در مقياس هاي 1:25000 و 1:5000 با روش هاي رسوب آبراهه اي، كاني سنگين، ليتوژئو شيميايي و مطالعات ژئو شيميايي خاك با دانسيته مناسب، نمونه برداري و پردازش اطلاعات و تدوين گزارش
 سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي عمليات نقشه برداري و تهيه نقشه هاي توپوگرافي با مقياس هاي 1:1000 و 1:5000 و منحني ميزان نيم متري به همراه انتقال ايستگاه به مساحت تقريبي 9.500 هكتار به روش هاي مستقيم زميني و پهپادي در مناطق مختلف كشور
آگهي مناقصه شماره 10982695
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد در راستاي تهيه مدلسازي ارتفاعي رقومي محدوده هاي اكتشافي و استفاده از آنها در هدايت حفاري ها ، مدلسازي و تخمين ذخيره هاي معدني متعلق به خود ،موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢ مهر ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين دستگاه هاي ترانس جوش، تعمير و تجهيز آنها به لوازم جوشكاري, كابل, ماسك, سري برش و اينورتر مورد نياز در امور ذوب سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982692
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٣١ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
مناقصه شماره 319855
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور برای پروژه های عمرانی امور مهندسی مجتمع مس آذربايجان .
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط، جهت اجراي خدمات مشاوره براي برای پروژه های عمرانی امور مهندسی مجتمع مس آذربايجان اقدام نمايد.
 چهارشنبه ٢٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982691
موضوع: ارائه خدمات مشاوره جهت پروژه توسعه و بازسازي تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٦ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جامع پروژه هاي طرح جامع آب مس آذربايجان در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319854
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب مشاور واجد شرايط، جهت مشاوره جامع پروژه هاي طرح جامع آب مس آذربايجان در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 يکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام اصلاحات لازم بر روي شيب مسير لوله هاي سر ريز سيكلون هاي كارخانه تغليظ 2 مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982689
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٧ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اندازه گيري و پايش عوامل زيان آور مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982680
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٢ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه تعمير و اصلاح بارجها و بازسازي قسمت آبخور و عرشه پانتون هاي فاز1 در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319853
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه تعمير و اصلاح بارجها و بازسازي قسمت آبخور و عرشه پانتون هاي فاز 1 در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 سه شنبه ١٢ شهريور ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعدی >>