آگهي فراخوان شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جهت احداث کارخانه هیپ لیچینگ و SX/EW مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199101
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب مشاور جهت احداث کارخانه هیپ لیچینگ و SX/EW مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين مصالح و اجرای عمليات مقاوم سازي تونل هاي انبار خاک درشت و تونل مخزن آب رزرواير مجتمع مس سرچشمه
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199106
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ديوار حائل بتني جهت جلوگيري از پخش سيليس و بتن ريزي راهرو اسكال بريكر و بتن راهرو ورودي كوره آند شماره يك مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199104
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه نقشه توپوگرافي،‌سايت پلان و توسعه سامانه GIS تحت وب مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199108
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام كليه عمليات عمومي ابلاغي در رشته هاي ابنيه، تاسيسات مكانيكي و برقي در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مجدد مناقصه شماره 2199109
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين مورد نياز و ارائه خدمات در امورهاي مستقر در مجتمع مس شهربابك در حوزه خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199102
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ١٤ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره و طراحي جامع توسعه معدن مس ميدوک به صورت روباز و زيرزميني
آگهي مناقصه شماره 4199103
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 يکشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار، جهت نگهداري و پشتيباني ازدوربين هاي مدار بسته مجتمع مس سونگون به تعداد 195 دستگاه.
مناقصه شماره 319870
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت نگهداري و پشتيباني ازدوربين هاي مدار بسته مجتمع مس سونگون به تعداد 195 دستگاه. اقدام نمايد.
 يکشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومی شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت انجام خدمات سرویس و نگهداری تجهیزات جانبی مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199100
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پیمانکار جهت انجام سرویس و نگهداری تجهیزات جانبی مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي فاز دوم حفاظت پيراموني بر روي ديوار خارجي کارخانجات خاتون آباد
آگهي تجديد مناقصه شماره 4199104
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 يکشنبه ٧ ارديبهشت ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعدی >>