موضوع: انتخاب مشاور آزمايشگاه براي ارائه خدمات آماده سازي، تهيه مقاطع و آناليز نمونه‌هاي حفاري، زمين‌شناسي و ژئوشيمي به روش‌هاي مختلف در مناطق جنوب و جنوب‌شرق و مركز و شمالغرب كشور
آگهي مناقصه 2676شماره
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات طراحي ، تهيه نقشه ، تامين ، اجرا و نصب سوله مربوط به تاير شاپ معدن مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982622
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 چهارشنبه ٩ مرداد ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : احداث سايبان ، بتن ريزي ، زير سازي و آسفالت محوطه كارخانه اكسيژن در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982666
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " احداث سايبان ، بتن ريزي ، زير سازي و آسفالت محوطه كارخانه اكسيژن در مجتمع مس سرچشمه " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : رنگ آميزي خطوط لوله انتقال گازها در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 21982665
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " رنگ آميزي خطوط لوله انتقال گازها در مجتمع مس سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي ارائه خدمات كيسه پركني و بارگيري كنسانتره به ميزان ساليانه 80.000 تن در جامبوبگ در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 319850
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت ارائه خدمات كيسه پركني و بارگيري كنسانتره به ميزان ساليانه 80.000 تن در جامبوبگ در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 چهارشنبه ٢٦ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور اجراي پروژه هاي ساختماني مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه
مناقصه شماره 319848
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت اجراي پروژه هاي ساختماني مورد نياز در مجتمع مس سونگون و سايت هاي تابعه (احداث سوله راهدارخانه، اداري و رفاهي موليبدن، اجراي خط لوله، انبار سورس و ساير کارهاي مرتبط) اقدام نمايد
 يکشنبه ٢٣ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه: تامين مواد اوليه ، طبخ و سرو روزانه غذاي گرم (ناهار و شام) در كانتين هاي مجتمع مس سرچشمه و رستوران شقايق و همچنين سرو صبحانه در رستوران شقايق واقع در مجتمع مس سرچشمه.
آگهي مناقصه شماره 21982653
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " تامين مواد اوليه ، طبخ و سرو روزانه غذاي گرم (ناهار و شام) در كانتين هاي مجتمع مس سرچشمه و رستوران شقايق و همچنين سرو صبحانه در رستوران شقايق واقع در مجتمع مس سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ٢٣ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي مناقصه شماره 21982655
موضوع مناقصه : تخليه ، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد .
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "تخليه ، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٧ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع مناقصه : تخليه ، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد .
آگهي مناقصه شماره 21982655
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "تخليه ، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 يکشنبه ١٦ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد قطعات و لوازم ، تعمير و نگهداري تاسيسات حرارت مركزي و موتورخانه هاي منازل مسكوني ،كمپ كروپ ، واحدهاي اداري ،كمپ مسكوني و همچنين نگهداري و تعميرات سيستم سرمايشي واحدهاي اداري و عمومي در شهر مس سرچشمه و ....
آگهي مناقصه شماره 21982644
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ١١ تير ١٣٩٨ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

<< صفحه قبلی6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 صفحه بعدی >>