کد خبر: 885/ ٠٨:٤٣ - شنبه ١٢ خرداد ١٣٩٧/ تعداد بازدید: 885
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده
موضوع مناقصه : مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس شهربابك و كارخانه ذوب خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 21972412
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد مناقصه " مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس شهربابك و كارخانه ذوب خاتون آباد " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .

الف-  شرح كار عبارتست از :

مديريت تامين ، حمل و توزيع انواع سوخت در مجتمع مس شهربابك و كارخانه ذوب خاتون آباد  بشرح ذيل :

كليه خدمات مورد نياز كارفرما در سوخت رساني مجتمع مس شهربابك و كارخانه ذوب خاتون آباد به دو بخش تقسيم ميگردد :

  1. تامين سوخت :  شامل خريد ، بارگيري و حمل سوخت (نفت گاز ، نفت کوره و نفت سفيد) و تخليه در مخازن مي باشد كه كليه ماشين‌آلات ، تجهيزات و تامين نيروي انساني مورد نياز  .

رديف

محل

نفت كوره - ليتر

نفت گاز - ليتر

نفت سفيد - ليتر

1

كارخانه ذوب خاتون آباد

1.750.000

150.000

---

2

ميدوك

---

150.000

20.000

 
  1. توزيع سوخت : در اين بخش ماشين آلات و تجهيزات توسط  پيمانكار و نيروهاي مورد نياز آن توسط كارفرما (از محل نيروهاي تغييروضعيت يافته قبلي) تامين ميگردد و كليه هزينه هاي پرسنلي مرتبط با آن بر عهده كارفرما مي باشد .
  2.  تعميرات و نگهداري مخازن و جايگاهها : در اين بخش تجهيزات ، قطعات و .... و همچنين نيروي انساني مورد نياز توسط پيمانكار تامين مي‌گردد (شايان ذكر است بسته به نوع تعميرات و دستور كارهاي صادره از سوي دستگاه نظارت ، نيروي انساني متخصص و ماهر ، به صورت موردي و مقطعي توسط پيمانكار تامين مي گردد)

 ب ـ  مدت اجرا :

مدت اجراي كار سه سال شمسي ( شامل سه دوره يكساله) مي باشد .

ج -  محلهاي انجام كار  :

ü      مجتمع مس شهربابك واقع در 40كيلومتري  وكارخانه ذوب مس خاتون آباد واقع در 35كيلومتري شهرستان شهربابك در استان كرمان  بشرح جدول ذيل :.

رديف

شرح جايگاه

مقدار ظرفيت

1

تخليه سوخت در مخازن ذخيره نفت و گاز

180.000 ليتر

2

تخليه سوخت در مخازن ذخيره نفت و گاز موتورخانه مركزي

60.000 ليتر

3

تخليه سوخت در مخزن نفت گاز پمپ توزيع گازوئيل به ماشين آلات سيار

30.000 ليتر

4

تخليه سوخت در مخزن نفت گاز موتورخانه بهداری 30000 ليتر .

  30.000 ليتر

5

تخليه سوخت در مخزن نفت گاز موتورخانه آبرسانی بنه يکه

30.000 ليتر

6

تخليه سوخت در مخازن نفت گاز کارخانه ليچينگ

314.000 ليتر

7

تخليه سوخت در مخزن نفت گاز موتورخانه ورک شاپ ليچينگ

30.000  ليتر

8

تخليه نفت سفيد خوراک عمليات ليچينگ در مخازن نفت سفيد

105.000 ليتر

9

تخليه سوخت در مخازن  نفت گاز کارخانه تغليظ ميدوک

100.000 ليتر

 

د-  پيش پرداخت  :

10 درصد مبلغ  قرارداد در مدت قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي ميباشد .

 

هـ- حداقل ماشين آلات ، قطعات ، تجهيزات و اقلام مصرفي مورد نياز جهت انجام كار : 

 

جدول شماره 1: ليست دستگاهها و تجهيزات مورد نياز موضوع قرارداد


رديف

نام تجهيز يا دستگاه

واحد

تعداد / مقدار

درخواستي

1

پمپ لجن كش

دستگاه

2

2

لوله و اتصالات مربوط به پمپ هاي تخليه مازوت

متر

60

3

لوله و اتصالات مربوط به پمپ و جايگاه  تخليه گازوئيل و نفت سفيد

متر

70

 

 

جدول شماره 2: ليست كاميون ها و ماشين آلات با راننده كه پيمانكار در اختيار كارفرما جهت توزيع سوخت قرار مي دهد

رديف

نام خودرو  يا ماشين

ساعت كاركرد

درخواستي

تعداد

1

تانكر سوخت رسان جاده اي نفت و گاز و نفت سفيد

24

1

2

تانكر سوخت رسان جاده اي نفت كوره

24

2

 

تذكر مهم : كليه نفتكشهاي حمل مواد سوختي پيمانكار مي بايست نفتكش آزاد و مورد تاييد ناوگان حمل و نقل جاده اي و شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه باشد.

جدول شماره 3 : ليست تجهيزاتي كه مربوط به شركت مس بوده و پيمانكار نگهداري و تعميرات آنها را انجام مي دهد

رديف

نام تجهيز يا دستگاه

تعداد/ ميزان

محل استقرار

1

كليه مخازن سوخت سبك و سنگين  و لوله هاي ارتباطي كه در آنها سوخت ذخيره ميشود.

30

سايت خاتون آباد كارخانه فروموليبدن  و مجتمع مس ميدوك

2

كليه پمپها و الكتروموتورها ي تخليه و ارسال سوخت ذوب مس خاتون آباد

20

سايت خاتون آباد

3

پمپ و تلمبه توزيع نفت گاز مجتمع مس ميدوک

1دستگاه

مجتمع مس ميدوک

4

ساير تجهيزات  و وسايل مورد نياز  بتعداد لازم

آچار، موتورجوش ، سنگ فرز ، دريل و مته و ...

 

وـ شرايط متقاضـي :

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره )  .

4-  ارائه گواهي صلاحيت انجام كار از نظر ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي.

5 – دارا  بودن ماشين آلات  و تجهيزات لازم  جهت اجراي كار  و ارائه اسناد مالكيت.

6 – دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل-/80.000.000 ريال (هشتاد ميليون ريال ) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند ، مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روزكاري نمي باشد) پس از تاريخ درج آگهي مندرج در جرايد  ، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه با دورنگار22 و34303402(034) و همزمان اصل نامه اعلام آمادگي به همراه مدارك و مستندات ( بصورت فايل الكترنيكي CDدر دو نسخه) بشرح ذيلبه آدرس رفسنجان - شهر مس سرچشمه – امور قراردادها(ساختمان شهيد علي ايرانمنش) ارسال نمايند.

 - ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز .

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( موضوع بند 3  ) .

- ارائه سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن  ماشين آلات ‌ مندرج در بند " ه" در طول مدت قرارداد .

- ارائه  مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد .

- ارائه هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار .

- ارائه تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده .

- ارائه تصوير گواهي صلاحيت انجام كار از نظر ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي.

- ارائه فايل wordشامل اطلاعات ذيل:

نام شرکت بصورت کامل-آدرس دفتر اصلي شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادي - شناسه ملي- افراد هيات مديره با ذکرتجارب کاري قبلي و نيزمدرک تحصيلي- موضوع اساسنامه (دقيقا وتطبيقا)- نام پرسنل موجود در چارت تاييد شده با ذکر مدرک تحصيلي و سوابق کاري- ليست پروژه هاي انجام شده و يا درحال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملي صنايع مس ايران و در سطح کشور به تفکيک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

توضيح1 :ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

متقاضيان ميتوانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي  24و34303421  ( 034 )  تماس حاصل نمايند .

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
شعار سال 1396 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری شهدا
انتشارات آرشیو ...

سايتهاي وابسته