موضوع: اجراي تاسيسات و شبكه توزيع برق و روشنايي كارگاه مهندسي خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199111
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري و نمونه برداري از سد باطله مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199122
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل، بارگيري و تخليه پسماند حوضچه هاي کارخانه غبار امور ليچينگ و بيوليچينگ
آگهي مناقصه شماره 2199121
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام خدمات مشاوره و مميزي الكتروفيلترهاي ذوب مس خاتون آباد جهت افزايش راندمان و بهبود آلايندگي محيط زيست
مناقصه شماره :4199110
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي ايستگاه جديد بارگيري بليد و مسير دسترسي به زيرسكشن هاي ماژول 1 و 2 امور پالايشگاه مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199109
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اساسي سازه هاي بحراني اولويت A مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199118
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تجدید آگهي مناقصه تهيه و نصب قفسه بندي انبار قطعات و عمومي ( تهيه و نصب انواع قفسه بندي ، تعمير وخريد بالابرها ، دمونتاژ و حمل و مونتاژ قفسه بندي هاي موجود )
تجدید آگهی مناقصه شماره 3199106
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت تهيه و نصب قفسه بندي انبار قطعات و عمومي ( تهيه و نصب انواع قفسه بندي ، تعمير وخريد بالابرها ، دمونتاژ و حمل و مونتاژ قفسه بندي هاي موجود ) در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد انواع کمد، ميز و جعبه ابزار
آگهي تجديد فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد انواع کمد، ميز و جعبه ابزار را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور تکمیل و راه اندازی پروژه انتقال آب از سد حاجیلرچای به مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199113
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت تکمیل و راه اندازی پروژه انتقال آب از سد حاجیلرچای به مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت انجام خدمات سرويس و نگهداري تجهيزات جانبي مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199114
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت انجام سرويس و نگهداري تجهيزات جانبي مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>