سه‌شنبه, 8 تير 1395 English
         
عنوان : TRP002 ـ روش اجرايي طراحي و برنامه ريزي آموزشي
توضيحات :             

 

مشخصات

تهيه كننده

تأييدكننده فني

تأييدكننده سيستمي

تصويب كننده

نام و نام خانوادگي

غلامرضا مهديان

حسين نظري

علي مولايي

محمد حسني

شماره پرسنلي

690329

723430

722779

721741

سمت سازماني

رييس آموزش

مدير امور آموزش و تجهيز نيروي انساني

رئيس سيستمها و استانداردها

معاون  مالي - اداري

كد مدرك: TRP002

مهر كنترل:

شماره ويرايش: 01

 

1) هدف: هدف تشريح چگونگي طراحي و برنامهريزي دورههاي آموزشي كاركنان جهت ارتقا سطح علمي و رشد و توسعه نيروي انساني شركت و نيز افزايش بهرهوري نيروي كار ميباشد.


2) محدوديتها:

الف ـ الزامات مربوط به مقررات كه توسط قوانين مقرر شدهاند.

- مدت زمان گذراندن دورههاي آموزشي براي انتصاب سمت (روش اجرايي نيازسنجي ـ بند ج توانمندسازي)

- تعيين ساعت آموزشي براي ردههاي شغلي (دستورالعمل آموزش مستمر)

ب ـ الزامات مربوط به زمان و زمانبندي برنامه.

- اورهال، تعميرات و شرايط اضطراري

- تعطيلات رسمي

ج ـ عواملي از قبيل موجود نبودن منابع داخلي جهت انجام آموزش يا دسترسي به پيمانكاران معتبر آموزش.

- تعداد كلاس، آزمايشگاهها (10 كلاس،4 آزمايشگاه، لابراتوار كامپيوتر،6 كارگاه،1 اتاق نقشه كشي، سالن اجتماعات، سالن كنفرانس)

- تعداد صندليها: (604)

- كمبود اساتيد دوره هاي خاص

د ـ محدوديتها در مورد ساير منابع در دسترس.

- دور از مركز بودن

- شرايط محيطي

هـ ـ محدوديت مربوط به خط مشي و اهداف سازمان

- الزامات مربوط به خط مشي، اهداف سازمان و اهداف ساليانه دريافتي از مديريت ارشد سازمان.

 

3) دامنه كاربرد: امور آموزش و تجهيز نيروي انساني.


4) مسئوليتها:
انجام فعاليتهاي مربوط به طراحي و برنامهريزي و تهيه تقويم آموزشي. 


5) تعاريف:

كميته آموزش: متشكل از: رئيس آموزش، سرپرست بخش آموزشي، كارشناس ارشد برنامهريزي مربوطه (در صورت نياز:خبرگان آموزش، اساتيد).

آموزشهاي استاد شاگردي(OJT): به آموزشهايي اطلاق ميگردد كه در حين كار و به منظور رفع كمبود سطح حداقل مجموعهاي از معلومات و مهارتهاي مورد نياز براي انجام وظايف شغلي صورت ميگيرد.

 

6) شرح:

فرآيند طراحي و برنامه ريزي عبارت است از:

الف: طراحي دورههاي آموزشي

ب: برنامهريزي آموزشي(تقويم آموزشي)

 

 الف) طراحي دورههاي آموزشي

1- كارشناسان ارشد برنامه ريزي مسقر در واحدهاي مختلف خط توليد پس از بررسي مشكلات خط توليد، موارد را به رويت سرپرستان، روسا و مدير امور مربوطه رسانده و پس از تأييد ايشان نسبت به تكميل فرم اعلام نياز آموزشي(كدTRF043)  اقدام مينمايند.

- رئيس برنامه ريزي پس از تاييد فرم فوق آنرا به رئيس آموزش تحويل مينمايد.

- رئيس آموزش با توجه به نوع دوره آموزشي پيشنهادي، آنرا به سرپرست بخش آموزشي مربوطه ارجاع ميدهد.

- سرپرستان آموزش پس از دريافت فرم و بررسي آن، با توجه به موارد مندرج در فرم موارد ذيل را انجام مينمايد:

1-1- در صورتي كه اين دوره آموزشي تكراري بوده و يا در قالب ساير دورهها باشد، فرم را به رئيس

آموزش ارجاع داده و تكراري بودن دوره و يا عدم امكان برگزاري آن را در فرم مربوطه توضيح ميدهند.

2-1- درصورتي كه اين دوره آموزشي تكراري نباشد، ابتدا توسط سرپرستان آموزش طبق دستورالعمل كدگذاري دورهها/همايشهاي آموزشي واساتيد (كد  TRW006) در سيستم رايانهاي آموزش به دوره درخواستي كد داده ميشود و با تشكيل كميته آموزش اقدام به تهيه طرح درس مينمايند.

1-2-1- در تهيه طرح درس(كدTRF015) از جدول استانداردهاي آموزشي(كدTRD003)جهت انتخاب حيطه آموزشي، روشهاي آموزش و ... استفاده ميشود.

2-2-1- پس از تكميل و تأييد طرح درس (كدTRF015) توسط كميته آموزش، رئيس آموزش فرم مربوطه را به رئيس برنامه ريزي جهت اطلاع و اقدام جهت هماهنگي برگزاري در امور مربوطه و يا امور آموزش ارجاع مينمايد.

3-1- يك كپي از فرم طرح درس (كدTRF015) قبل از برگزاري دوره جهت توجيه و اصلاحات احتمالي دو هفته قبل از برگزاري دوره آموزشي براي استاد ارسال مي گردد و اصل آن نزد واحد آموزشي تا پايان دوره نگهداري و سپس بايگاني ميگردد.

4-1- پس از ارزيابي دوره توسط بخش ارزيابي و اثربخشي، يك كپي از فرم طرح درس(كدTRF015) جهت انجام اثربخشي طبق روش تعيين شده به اين بخش تحويل ميگردد.

5-1- چنانچه هر يك از موارد ذكر شده در فرم اعلام نياز آموزشي(كدTRF043) از طرف امور آموزش اصلاح يا بازنگري شود، مراتب به امور مربوطه اعلام ميگردد.

2- بمنظور استفاده از توان تخصصي و تجارب همكاران در جهت آموزشهاي كاربردي، برخي از دورههاي آموزشي كوتاه مدت و مورد نياز طبق دستورالعمل نحوه طراحي و برگزاري دورههاي استاد شاگردي (OJT) (كدTRW008) برگزار ميگردد.

 

تبصره 1: برگزاري دورهها طبق روش اجرايي دورهها و همايشهاي آموزشي(كدTRP003) ميباشد.

تبصره 2: مدت زمان تعيين تكليف دورههاي موجود در فرم اعلام نياز آموزشي(كدTRF013) بعد از دريافت از واحد برنامهريزي
حداكثر 2 هفته كاري مي
باشد.           


ب) برنامه ريزي آموزشي و تهيه تقويم آموزشي

1- سرپرستان آموزش بر اساس اطلاعات موجود در سيستم رايانهاي آموزش، فرمهاي اعلام نياز آموزشي(كدTRF003) و دورههاي مورد نياز در انتصاب سمت كه از طريق واحد برنامهريزي ارسال ميگردد, دورهها و همايشهاي مورد نياز را بررسي, و با توجه به خط مشي شركت ملي صنايع مس ايران، خط مشي امور آموزش، اهداف مديريت ارشد شركت و همچنين با در نظر گرفتن آموزش برمبناي استاندارد مهارت، حل مسئله و توانمندساز و همچنين بر اساس اولويت و امكانات آموزشي، فهرست و مشخصات دورهها و همايشهاي مورد نظر را براي يك دوره شش ماهه با تعيين درصد انجام تهيه مينمايند.

2- پس از تعيين دورههاي شش ماهه و دريافت زمان اورهال از امور مجتمع، مسئولين آموزش با توجه به فهرست تعيين شده توسط سرپرستان آموزش, پيش نويس دورهها و همايشهاي آموزشي را در قالب فايلهاي رايانهاي و مطابق فرم تقويم آموزشي(كدTRF025) آماده مينمايند.

3- سرپرستان آموزش، اطلاعات فوق را اصلاح و تكميل نموده و برنامه نهائي زمانبندي اجراي دورهها را به رئيس آموزش ارائه ميدهند.

لازم به ذكر است در تنظيم تقويم آموزشي نكات زير مد نظر قرار ميگيرد:

- عدم تلاقي زمان برگزاري دورهها وهمچنين امكانات آموزشي

- انتخاب اساتيد دورهها و همايشها

- هماهنگي با اساتيد ويا مؤسسات آموزشي و واحدهاي مرتبط

- در صورت نيازهماهنگي لازم با ساير بخشهاي آموزشي (اشتراك امكانات مورد نياز, استفاده از امكانات ساير بخشها)

- انتخاب موسسات آموزشي و اساتيد بر اساس دستورالعمل ارزيابي اساتيد و مؤسسات آموزشي(كد TRW001) صورت ميگيرد.

4- رئيس آموزش برنامه كليه بخشها را جمع بندي نموده پس از بررسي و انجام تغييرات لازم, تقويم آموزشي را تأييد و به صورت فايل كامپيوتري جهت اقدامات لازم و تهيه يك نسخه اوليه از تقويم بر روي كاغذ به يكي از سرپرستان آموزش ارجاع ميدهد.

تبصره 1 : لازم بذكر است تقويم آموزشي شامل موارد ذيل ميباشد:

- در صفحه اول تقويم آموزشي، نام و امضاي تأييد كننده و تصويب كننده درج ميگردد.

- معرفي سازمان

- معرفي امور آموزش و تجهيز نيروي انساني

- اهداف كلان و خرد، استراتژيها و سياستها

- نحوه ارزيابي تقويم

- چك ليست اثربخشي دورههاي آموزشي (در محل واحد ارزيابي و اثربخشي نگهداري ميشود)

- دورههاي آموزشي تعيين شده

تبصره 2: نحوه ارزيابي تقويم آموزشي براساس درصد اجرايي از دورههاي استاندارد مهارت، حل مسئله و توانمندساز ميباشد و درصورت محقق نشدن موارد مشخص شده، عدم انطباقها هر 6 ماه يكبار جهت تعيين تكليف به كميته آموزش ارجاع ميگردد.

5- پس از تهيه نسخه اوليه تقويم و انجام بررسيهاي لازم و نيز رفع اشكالات احتمالي اين نسخه پس از تأييد مدير آموزش جهت چاپ به تعداد مورد نياز به امور اجتماعي و روابط عمومي ارسال ميگردد.

6- طرح جلد تقويم طي نامهاي از امور اجتماعي و روابط عمومي درخواست ميگردد.

7- امور اجتماعي و روابط عمومي پس از چاپ، تقويمها را به مركز آموزش ارسال و رئيس آموزش تقويمهاي آموزشي را طي نامهاي به كليه واحدهاي شركت و يا مؤسسات و سازمانهاي بيروني ارسال مينمايد.

 

7) مستندات مرتبط:

7-1) سوابق مرتبط:

 

نام سابقه

كد سابقه

محل نگهداري

نحوه نگهداري

مدت زمان نگهداري(ماه)

فرم تقويم آموزشي

TRF025

دفاترسرپرستان آموزش

زونكن

12ماه

فرم طرح درس

TRF015

بايگاني اداره آموزش

زونكن

24ماه

 

 

مرجع اطلاعاتي فرم گزارش

تواتر

مسئول

حد قابل قبول

روش اندازه گيري

معيار اثربخشي

نام فرايند

 

ساليانه

اداره آموزش

 

برنامه ريزي آموزش تقويم شده به كل برنامه هاي آموزشي نياز سنجي شده در يكسال

سرانه برنامه ريزي اجرا شده از نياز سنجي

طراحي و برنامه ريزي آموزش

 

ساليانه

اداره آموزش

 

برنامه ريزي آموزش برگزار شده به برنامه هاي تقويم شده

سرانه برگزاري دوره هاي آموزشي تقويم

طراحي و برنامه ريزي آموزش

 

 

 

 

 

 

 

ساليانه

اداره آموزش

 

برنامه ريزي اجرا شده خارج از تقويم به كل  برنامه اجرا شده

 

 

 

سرانه برگزاري دوره هاي خارج از تقويم

طراحي و برنامه ريزي آموزش

 

 

ساليانه

اداره آموزش

 

برنامه هاي آموزشي اضطراري به برنامه هاي برگزارشده غير تقويمي

سرانه برنامه هاي آموزشي اضطراري از دوره هاي خارج از تقويم

طراحي و برنامه ريزي آموزش

 

ساليانه

اداره آموزش

80٪

ميانگين نمره ارزيابي اساتيد

نمره ارزيابي اساتيد

طراحي و برنامه ريزي آموزش

 

ساليانه

اداره آموزش

 

هزينه  مصرف شده آموزش به كل بودجه متعلقه

بودجه

طراحي و برنامه ريزي آموزش


بازگشت               چاپ چاپ

شرکت ملی صنایع مس ایران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8