يکشنبه, 6 تير 1395 English
         
عنوان : TRP004 - ارزيابي اثربخشي دوره‫هاي آموزشي به منظور ارتقاءكيفيت دوره‫ها و رضايت فراگيران
توضيحات :             

مشخصات

تهيه كننده

تأييدكننده فني

تأييدكننده سيستمي

تصويب كننده

نام و نام خانوادگي

عباس فاتحي

حسين نظري

علي مولايي

محمد حسني

شماره پرسنلي

710340

723430

722779

721741

سمت سازماني

رئيس برنامه ريزي آموزش

مدير امور آموزش و تجهيز نيروي انساني

رئيس سيستمها و استانداردها

معاون  مالي - اداري

كد مدرك: TRP004

مهر كنترل:

شماره ويرايش: 00

 

 

1) هدف: ارزيابي اثربخشي دورههاي آموزشي به منظور ارتقاء كيفيت دورهها و رضايت فراگيران

 

2) محدوديت ها:

- عدم آشنائي سرپرست مستقيم افراد با سرفصلهاي دورههاي آموزشي

- عدم دقت شركت كننده در تكميل فرمهاي بررسي واكنش

- عدم برگزاري آزمونهاي پيش تست و پس تست مناسب

- عدم استفاده بعضي از شركت كنندگان از آموزشهاي ارائه شده در محيط كار

 

3) دامنه كاربرد: امور آموزش و تجهيز نيروي انساني و تمامي امور مجتمع

 

4) مسئوليتها: مسئوليت اجراي اين روش اجرايي بر عهده مدير آموزش و تجهيز نيروي انساني، رئيس برنامه ريزي آموزش و واحد آزمون و ارزشيابي است.

 

5) تعاريف: كميته ارزيابي آموزشي شامل رئيس آموزش، رئيس برنامه ريزي، سرپرست آزمون وارزيابي، سرپرستان آموزش،كارشناسان ارشد برنامهريزي مرتبط با دوره، خبرگان آموزشي و اساتيد ميباشد كه سرپرست آزمون ارزشيابي نسبت به دريافت نتايج حاصل از تصميمگيريهاي كميته و پيگيري موارد اقدام مينمايد. و گزارش مربوطه را به رئيس برنامه ريزي آموزشي ارائه مينمايد.

 

6) شرح:

6-1- ارزيابي دورهها  و اساتيد

ارزيابي دوره شامل دو قسمت ميباشد:

6-1-1- ارزيابي دوره توسط شركت كنندگان:

فرمهاي ارزيابي (TRF006) قبل از آزمون دوره توسط واحد ارزيابي بين شركت كنندگان توزيع كه پس از تكميل توسط شركت كنندگان، نمره ارزيابي دوره توسط شركت كنندگان به روش زير محاسبه ميگردد:

- بر اساس فرم مربوطه ضريب ستونهاي عالي (100)، خوب (80)، متوسط (70)، ضعيف (40) و خيلي ضعيف (20) ميباشد .

- با توجه به نتايج حاصل از كليه فرمهاي دريافتي نمره هر سوال محاسبه و با توجه به وزن هر سوال نمره ارزيابي شركت كنندگان از دوره محاسبه ميشود.

 

6-1-2- ارزيابي دوره توسط استاد:

فـرم (TRF008) مربوطه توســـط مسئول واحد  ارزيابي يك روز قبـل از پـايـان دوره  به استــاد تحــــويل  ميگردد، اين فرم پس از تكميل در پايان دوره از استاد دريافت ميگردد. بر اساس فرم ارزيابي، ضريب ستونهاي  عالي (100), خـوب (80)، متوسط(70), ضعيف (40 ) و خيـلي ضعيف (20) ميباشد. و با توجه به وزن هر سوال نمره ارزيابي محاسبه

ميگردد.

 

6-2- ارزيابي استاد

پس از توزيع فرمهاي ارزيابي توسط مسئول واحد ارزيابي، ارزيابي استاد توسط شركت كنندگان در دوره آموزش  و مسئولين آموزشي صورت ميگيرد كه نمره ارزيابي استاد از فرمهاي مربوطه استخراج و طبق فرمول زير محاسبه ميگردد.

1- نمره ميانگين حاصل از چك ليست ارزشيابي اساتيد توسط مسئولين آموزش                                 40٪

2-  نمره ميانگين حاصل از فرم ارزشيابي اساتيد و دوره ها توسط شركت كنندگان (TRF006) برابر       60٪ 
در صورتي كه نمره ارزيابي استاد بيشتر از 75 باشد استاد پذيرفته شده و جهت برگزاري دوره
هاي بعدي نيز دعوت  ميگردد در غير اينصورت موارد توسط سرپرستان آموزش جهت بررسي لازم در كميته ارزيابي در خصوص ادامه و يا ممانعت از ادامه كار وي ارائه ميگردد..

 

6-3- نحوه محاسبه معدل ارزيابي دوره

با توجه به نمره محاسبه شده از ارزيابي دوره و استاد توسط شركت كنندگان و نمره ارزيابي استاد به دوره، معدل ارزيابي دوره به روش زير محاسبه ميگردد:

1- نمره ازريابي دوره توسط شركت كنندگان          40٪

2- نمره ارزيابي استاد توسط شركت كنندگان        30٪

3- نمره ارزيابي دوره توسط استاد                        30٪

 

نمره ارزيابي دوره بعد از محاسبه در سيستم آموزش ثبت ميشود و در صورتي كه معدل دوره از 75 كمتر شود دوره جهت تعيين تكليف و اقدام اصلاحي دركميته ارزيابي مطرح ميشود.

پيشنهادات و نظرات مربوط به شركت كنندگان در پايان هر دوره جمع آوري و در صورت لزوم پس از طرح در كميته ارزيابي، جهت بازخورد به واحدهاي ذيربط ارجاع ميگردد همچنين گزارش اقدامات تعيين شده بصورت سه ماهه در تابلو اعلانات آموزشي اعلام ميگردد.

 

6-4- ارزيابي اثر بخشي دورههاي آموزشي

روش ارزيابي اثر بخشي دورههاي آموزشي بر اساس مدل PATRICK ميباشد كه بر طبق اين مدل دورهها در چهار سطح شامل بررسي واكنش، يادگيري، تغيير رفتار و دستيابي به نتايج مورد بررسي قرار ميگيرند. براي اين منظور قبل از برنامهريزي تقويم سرپرست آزمون و ارزشيابي نسبت به تشكيل كميتهاي مركب از رئيس برنامهريزي، رئيس آموزش، سرپرستان آموزش، كارشناسان ارشد برنامهريزي و در صورت لزوم اساتيد و كارشناسان خبره اقدام و روشهاي مناسب ارزيابي اثربخشي دورهها را تعيين و در چك ليست مربوطه ثبت مينمايد.

مراحل انجام كار به شرح زير است:

در مرحله اول واكنش (رضايت مشتريان) ارزيابي ميگردد و معدل نمره ارزيابي دوره به عنوان ارزيابي سطح اول ثبت ميگردد.

در مرحله دوم جهت ارزيابي يادگيري، نمره پيش آزمون و پايان دوره ملاك قرار گرفته و جهت تحليل ميزان يادگيري از نمرات پيش آزمون نيز استفاده و تجزيه و تحليل لازم صورت ميگيرد، لازم به ذكر است انجام پيش آزمون براي دورههاي بيش از 8 ساعت قابل انجام است.

در جهت تعيين ميزان تغيير رفتار فراگيران و دستيابي به نتايج حاصل از شركت در دورههاي آموزشي، با توجه به ماهيت و ساختار دورهها و اهداف رفتاري پيش بيني شده و بر اساس روشهاي ارزيابي تعيين شده كه ميتواند شامل اخذ نظر سرپرست مستقيم، مشاهده عيني در محل، انجام كارهاي پروژهاي، تجزيه و تحليل گزارشات آماري و ... فرم (TRF007) باشد اقدامات لازم صورت گرفته و نمره آن بشرح زير تعيين و ثبت ميگردد.

3-1)   نمره ارزيابي اثربخشي دورههاي آموزشي كه هدف آن تغيررفتار (ايجاد مهارت)ميباشد شامل:

- نمره ارزيابي واكنش          30٪

- نمره ارزيابي يادگيري         30٪

- نمره ارزيابي تغيير رفتار      40٪

 

3-2) نمره ارزيابي اثربخشي دورههاي آموزشي كه هدف آن ارتقاء دانش فراگيران ميباشد شامل:

- نمره ارزيابي واكنش          30٪

- نمره ارزيابي يادگيري         70٪

 

3-3) نمره ارزيابي اثربخشي دورههاي آموزشي كه هدف آن تعيين ميزان نگرش ميباشد شامل:

- نمره ارزيابي واكنش         100٪

 

تبصره1- لازم به ذكر است فرم طرح درس (TRF015 ) بعد از تكميل توسط سرپرستان امور آموزش جهت تعيين شاخصهاي اثر بخشي  به واحد آزمون و ارزشيابي ارجاع ميگردد.

تبصره2- در بعضي موارد با توجه به جلسات با امور مختلف اثربخشي يك دوره آموزشي به صورت ساليانه مورد بررسي قرار گرفته و درصورت لزوم اقدام مناسب تعريف ميگردد .


4) نحوه تعيين تكليف دوره هاي ارزيابي شده

در صورتيكه ميانگين نمره يادگيري و يا ميانگين نمره تغيير رفتار از 65 كمتر باشد دوره جهت تعيين تكليف در كميته ارزيابي مطرح گرديده و پس از بحث و بررسي پيرامون آن اقدامات اصلاحي لازم تعريف و به واحدهاي ذيربط جهت اجرا اعلام ميگردد.

4-1) رئيس برنامه ريزي گزارش دورههاي مردودي را بهمراه صورتجلسه مربوطه و اقدامات اصلاحي تعريف شده به مدير امور آموزش و تجهيز نيروي انساني اعلام مي‫‫دارد.

4-2) سرپرست آزمون و ارزشيابي موارد مربوطه به اقدامات اصلاحي را پيگيري و گزارش آن را به رئيس برنامهريزي ارائه ميدهد.

4-3) در صورتيكه اقدامات اصلاحي در مورد تغيير محتوي دوره يا نيازسنجي مرتبط باشد به شرح زير عمل خواهد شد.

الف ـ تغيير در محتوي دوره توسط كارشناس ارشد برنامهريزي آموزش و سرپرست دوره آموزشي بررسي و سپس توسط سرپرستان آموزش در سيستم اعمال ميگردد.

ب ـ در صورتيكه نياز سنجي دوره در ارتباط با مشاغل مربوطه اشكال داشته باشد، تغييرات و اصلاحات لازم توسط كارشناسان ارشد برنامهريزي در سيستم ثبت و توسط رئيس برنامهريزي تأييد ميگردد.

4-4) اقدامات اصلاحي تعريف شده در كميته ارزيابي به نحو مقتضي به اطلاع شركت كنندگان در دورههاي آموزشي رسانده ميشود همچنين نتايج ارزيابي دوره به اطلاع استاد مربوطه رسانده ميشود.


7) مستندات مرتبط:

7-1)مدارك مرتبط:

7-2)سوابق مرتبط:

 

 

نام سابقه

كد سابقه

محل نگهداري

نحوه نگهداري

مدت زمان نگهداري(ماه)

فرم ارزشيابي اساتيد، محتوي و سازماندهي دورههاي آموزشي توسط شركت كنندگان

TRF006

آزمون و ارزشيابي

زونكن

12ماه

فرم اثر بخشي دورههاي آموزشي

TRF007

آزمون و ارزشيابي

زونكن

12ماه

فرم ارزيابي دوره توسط استاد

TRF008

آزمون و ارزشيابي

زونكن

12ماه

 

8) شاخصهاي اندازه گيري:

نام فرايند

معيار

روش اندازه گيري

حد قابل قبول

مسئول

تواتر

مرجع اطلاعاتي

ارزيابي و اثربخشي

سرانه دورههاي اثربخشي شده

دورههاي اثربخشي شده به دورههاي برگزار شده

 

واحد آزمون و ارزشيابي

هر 6 ماه

 

ارزيابي و اثربخشي

سرانه دورههاي بررسي واكنش

تعداد دورههاي بررسي واكنش شده به  دورههاي برگزار شده

 

واحد آزمون و ارزشيابي

هر 6 ماه

 

ارزيابي و اثربخشي

سرانه دورههاي بررسي دانش

تعداد دورههاي بررسي يادگيري شده به  دورههاي برگزار شده

 

واحد آزمون و ارزشيابي

هر 6 ماه

 

ارزيابي و اثربخشي

سرانه دورههاي بررسي تغيير رفتار

تعداد دورههاي بررسي شده تغيير رفتار به  دورههاي برگزار شده

 

واحد آزمون و ارزشيابي

هر 6 ماه

 

ارزيابي و اثربخشي

سرانه تعداد دورههاي اثربخش نبوده

تعداد دورههاي اثربخش نبوده به كل دورههاي اثربخش شده

 

واحد آزمون و ارزشيابي

هر 6 ماه

 

ارزيابي و اثربخشي

سرانه پيشنهادات

تعداد پيشنهادات و انتقادات اجرا شده به كل پيشنهادات بررسي شده

 

واحد آزمون و ارزشيابي

هر 6 ماه

 


بازگشت               چاپ چاپ

شرکت ملی صنایع مس ایران

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8